การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2552 เรียนเรื่อง “การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การทำงานสำเร็จ” วิทยากร คือ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ จากคณะสังคมฯ

ที่จริงเรื่องทำนองนี้ เคยได้รับการอบรมมาแล้วบ้าง เมื่อครั้งก่อนๆ [ ดูเอกสารการบรรยายได้ที่นี่ค่ะ ] แต่ก็ดีเหมือนกัน หลายสูตร หลายตำรา จะได้เข้าใจดีมากยิ่งขึ้น
ได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย สนุกๆ มาฝาก ดังนี้ค่ะ

  • Execution of strategies is more important than having the strategies.
  • Plan without action = day dream / Action with no plan = nightmaire
  • หลักใหญ่ๆ ของการวงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ก็คือ กำหนดวิสัยทัศน์ -> พันธกิจ หรืออาจทำ SWOT Analysis ก่อน แล้วจึงค่อยกำหนดวิสัยทัศน์ก็ได้
  • จากนั้น ยกร่าง กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หรือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Flagship / Strategic Objectives) ไว้เป็นภาพกว้างๆ
  • กำหนดกลยุทธ์หลัก (Strategies) (หรือสมัยก่อนเรียกว่า แผนงาน) ของประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ
  • กำหนดโครงการ/กิจกรรม ของกลยุทธ์หลัก … ซึ่งต้องเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ และสามารถปฏิบัติได้จริง
  • อะไรก็ตาม ถ้าวัดไม่ได้ ประเมินไม่ได้ ก็บริหารไม่ได้ … ดังนั้น จึงมีการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) แล้วใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการวัดความสำเร็จ จากมุมมองทั้ง 4 มิติ คือ C F I L และกำหนดค่า KPI เป็นดัชนีชี้วัด
  • ที่สำคัญคือ จะต้องทำประชาพิจารณ์ และสื่อสาร (cascading) วิสัยทัศน์ลงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด “Sense of Belonging” ทั่วทั้งองค์กร จึงได้ผล

ได้ความรู้ใหม่มาอีกหนึ่งเรื่อง คือ เรามักจะใช้คำว่า พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) แทนคำว่า บริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เดี๋ยวนี้ยิ่งดีใหญ่ นิยมใช้คำว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) แทนคำว่า ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เพราะเห็นว่า ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible assets) และเป็นทุนองค์กร ที่สามารถทำกำไร (หรือขาดทุน) ให้แก่องค์กรได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s