ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงกลยุทธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2552 เป็นวันที่ 6 ของ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานฯ วันนี้เรียนเรื่อง “การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์” ต่อภาคสอง กับท่านวิทยากร รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ได้ประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ วิธีการชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงกลยุทธ์

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผลผลิต (Outputs) ตอบคำถามว่า ได้รับอะไร จากการดำเนินงาน (What ?)
ผลลัพธ์ (Outcomes) ตอบคำถามว่า ทำไม จึงต้องดำเนินการให้ได้ผลผลิตนั้น (Why ?)

ตัวอย่างตัวชี้วัดผลผลิต :

 • จำนวนคนไข้ที่ได้รับการรักษา
 • จำนวนผู้ต้องหาที่ได้รับการสอบสวน

ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ :

 • จำนวนคนไข้ที่สุขภาพดีขึ้น
 • จำนวนผู้ต้องหาที่กระทำผิดจริง

ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (รูปธรรม) เช่น จำนวนคน น้ำหนัก งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (นามธรรม) เช่น คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

มิติหรือความเกี่ยวข้องของตัวชี้วัด

 • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้า (Input) และผลผลิต (Output) จะสะท้อนประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการดำเนินการ
 • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน (Process) จะแสดงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ (Key Success Factors)
 • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน (Product/Outcome) จะสะท้อนว่าการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือมีประสิทธิผลหรือไม่ (Effectiveness)

ตัวชี้วัดในมุมมอง 4 มิติของ Balanced Scorecard (BSC)

 1. ตัวชี้วัดด้าน Financial Perspective เช่น % ของงบประมาณที่ได้ใช้จริง
 2. ตัวชี้วัดด้าน Customer Perspective เช่น ระดับความพอใจของผู้ใช้บริการ
 3. ตัวชี้วัดด้าน Internal Process Perspective เช่น จำนวนงานที่เสร็จตามกำหนดเวลา
 4. ตัวชี้วัดด้าน Learning and Growth Perspective เช่น จำนวนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเชิงกลยุทธ์ จะต้องครอบคลุมการดำเนินการทั้ง Input, Process, Output และ Outcome และจะต้องมีค่าเป้าหมาย (Target) ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ฺBaseline data

Advertisements

2 thoughts on “ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงกลยุทธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s