ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือปีที่แล้ว ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ที่ Blog ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หลายตอนทีเดียว ในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งให้ไปทำงานเป็นผู้แทนของบุคลากร กลุ่มสนับสนุน/ทั่วไป (หมายถึงกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้บริหาร หรืออาจารย์) [ … อ่านได้ที่นี่ค่ะ … ]

ขณะนี้เวลาผ่านไป 1 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นข้อบังคับหลัก ผ่านไปแล้ว และได้ทยอยข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ออกมาเรื่อยๆ และเข้าใจว่า “คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร” ดังกล่าว ได้ถุกยุบไปเรียบร้อย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

ตอนนี้ ได้แต่งตั้งกลับมาใหม่ เป็น “คณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล” จากการสรรหา โดย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุุคคล (ก.บ.ค.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะ์ห์ข้อมูล สภาพการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเสนอแนวทางวิธีการพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.)
  2. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.บ.ค. กำหนด
  3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการใดๆ แทน
  5. ปฏิบััติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ตามที่อธิการบดี หรือ ก.บ.ค. มอบหมาย

มีอนุกรรมการมาจากสารพัดฝ่าย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญเรื่อง HR ด้วย และรอบนี้ ดีมากสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพราะมีอนุกรรมการถึง 4 คน มาจาก 1) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ (คือตัวเองนี่แหละค่ะ) 2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 3) กลุ่มสนับสนุนทั่วไป (ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) และ 4) กลุ่มสนับสนุนทั่วไป (ตำแหน่งระดับช่วยปฏิบัติการ ซึ่งมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s