การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

วันที่ 7 เม.ย. 52 ที่ผ่านมา เป็นการอบรมหัวข้อ “การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” ของ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดย รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความจริง เรียนเรื่องนี้มาหลายรอบ หลายวิทยากร แต่ก็ยังงงๆ อยู่ดี … ใจความสำคัญที่พอจะสรุปได้ มีดังนี้ค่ะ

 • การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ยึดหลักตาม “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” “แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 2551-2554” และ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555)” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
 • การบริหารจัดการยุคใหม่ ต้องการ Integrated Management คือ ให้ทุกส่วนขององค์การกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result) ที่วัดผลได้ (ด้วย CSF/KPI ทั้ง 4 มิติ ตามหลัก BSC) และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI)
 • ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) จะต้องตอบคำถามได้ว่า เราจะวัดความก้าวหน้าและบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (CSF) ได้อย่างไร KPI ควรวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และควรสะท้อนผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
 • ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)
 • ผลผลิต (Outputs) หมายถึง สิ่งของ (Product) หรือบริการ (Service) ที่ได้รับจากการดำเนินงาน เป็นการตอบคำถามว่า ได้รับอะไร (What) จากการดำเนินงานนั้น
 • ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้รับตามมา จากการใช้ผลผลิตนั้น เป็นการตอบคำถามว่า “ทำไม (Why) จึงต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตนั้น
 • กระบวนทัศน์ (Paradigm) ใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ ประกอบด้วย
  1. โครงสร้างองค์การ : เน้นกระจายอำนาจ ทำงานเป็นเครือข่าย
  2. วัฒนธรรม : ทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวตลอดเวลา
  3. กลยุทธ์การทำงาน : มีวิสัยทัศน์ชัดเจน เน้นคุณภาพ วัดผลได้ เป็นธรรมโปร่งใส
 • PMQA = การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector management Quality Award)
 • การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) มีหลักการดังนี้
  1. มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยประเมินผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Target) ด้วยตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
  2. ลดปัจจัยนำเข้า (Inputs) เพื่อความประหยัดและคุ้มค่า (Economy)
  3. ลดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency)
  4. มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (Results) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness)
   โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance) และประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competencies)

สุดท้าย คำกล่าวยอดฮิต “ถ้าวัดไม่ได้ ก็บริหารไม่ได้ … ถ้าประเมินผลไม่ได้ ก็พัฒนาไม่ได้”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s