รางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการตัดสินรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552
ผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับรางวัลในงานวันครบรอบ 41 ปี แห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และครบรอบ 122 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จากติกวนิช สำนักงานอธิการบดี ศาลายา วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553

รางวัลเว็บไซต์ระดับกอง ศูนย์ และโครงการ ของสำนักงานอธิการบดี (21 หน่วยงาน) : วัดความสวยงาม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และปริมาณของข้อมูล เป็นหลัก

 • รางวัลชนะเลิศ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : กองกิจการนักศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • รางวัลชมเชย : กองทรัพยากรบุคคล
 • รางวัลชมเชย : กองพัฒนาคุณภาพ

รางวัลเว็บไซต์ระดับคณะ สถาบัน และส่วนงาน : (38 ส่วนงาน) วัดพัฒนาการของจำนวนข้อมูลในเว็บไซต์ ขนาดของ web servers และการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ webometrics เป็นหลัก

 • รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดีเยี่ยม : คณะวิทยาศาสตร์
 • รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดีเด่น : คณะพยาบาลศาสตร์
 • รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดี : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชมเชย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะศิลปศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวัลพิเศษ (มีแต่โล่และเกียรติบัตร แต่ไม่มีเงินรางวัล)
รางวัลด้านพัฒนาการของเว็บไซต์

 • รางวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : คณะศิลปศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : วิทยาลัยศาสนศึกษา

รางวัลด้านปริมาณของเว็บไซต์

 • รางวัลชนะเลิศ : คณะวิทยาศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : บัณฑิตวิทยาลัย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s