การประชุมระดมสมองเรื่อง “นวัตกรรมเมือง … เพื่อกรุงเทพฯ ในอนาคต”

อยู่ดีๆ ก็ได้รับ e-mail … เป็นหนังสือเชิญจาก ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปประชุมระดมสมองในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเมือง…เพื่อกรุงเทพฯ ในอนาคต” ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 9:00–16:30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ จัดร่วมกับสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งงมาก .. แต่สงสัยได้ชื่อและ e-mail ของเรามาจาก Twitter หรือไม่ก็ Facebook หรือไม่ก็จาก Ning Network ซึ่งไปสมัครเป็นสมาชิกไว้ 3 แก๊งค์ คือ Thai Reporter, สีสรรกรุงเทพ และ Thai webmaster social network

ลองอ่านหลักการและเหตุผล ก็ดูน่าสนใจดีนะ มีเว็บไซต์ City Innovation อยู่ที่ http://www.cisasia.net
[ รายละเอียดของโครงการ ]

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมและสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีผู้ประกอบการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน อันก่อให้เกิดการจ้างงานและขยายฐานภาษีให้กับรัฐ เพื่อให้ประเทศไทยยังเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรักษาฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน ภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ (creative city) ของกรุงเทพมหานคร และได้มีการวางแผนนโยบายและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนมากกว่าความมุ่งหมายในการพัฒนาด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีผู้คนอาศัยอยู่มากมาย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพประชาชน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องมีบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต นวัตกรรมเมืองจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายได้ในตลาด แต่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ แนวทาง วิธีการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเมืองที่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ แก้ไขปัญหาเมืองจึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากสหสาขาวิชา รวมทั้งความร่วมมือของภาคีการพัฒนาหลายฝ่าย การสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่วง การผังเมืองและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว

ในขณะเดียวกัน พระ ราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกันทั้งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเมืองมีมิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวข้องอยู่อย่างมาก แผน วทน. ในระดับชาติจึงควรให้ความสำคัญกับปัญหาเมืองที่กรุงเทพมหานครและเมืองอื่นๆ ในประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต การกำหนดแนวทางและนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงไปยังการพัฒนาระบบนวัตกรรมเมืองที่ชัดเจน ย่อมมีส่วนผลักดันให้การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง

ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในประสานการวางนโยบายและแผนพัฒนาเมืองกับนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือการรับฟังและประมวลความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ ในทุกภาคส่วนของภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยไม่จำกัดเพียงแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการแก้ไขปัญหาเมือง แต่รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s