ความหมายของหลักสูตรนานาชาติ

ตามที่ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ได้กำหนดความหมายของ หลักสูตรนานาชาติ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ

และในข้อบังคับฯ ฉบับปี พ.ศ.2552 นี้ ให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติควบคู่กับหลักสูตรไทยได้ในหลักสูตร สาขาวิชาเดียวกัน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรนานาชาติ มีดังนี้
(1) เนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาสามารถเทียบเคียงได้กับหลักสูตรระดับเดียวกันที่เปิดสอนในต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
(2) จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
(3) วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
(4) อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดี
(5) มีอาจารย์ชาวต่างชาติร่วมอยู่ในทีมผู้สอน
(6) ผู้เรียนต้องมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
(7) มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

นอกจากนั้น ยังต้องคำนึงถึงการสร้างหลักสูตรให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิของต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับ และสามารถศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศได้

สำหรับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การสอบระบบ TOEFL/ITP (Institutional Testing Program) คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 หรือการสอบ mu-test โดยหน่วยภาษาต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาภาษาอังกฤษ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GRID513, 514, 515 และ 516 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s