ความรู้สถิติเบื้องต้น สำหรับการออกแบบสอบถาม

10-11 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ห้องสมุดสตางค์ ได้เรียนเชิญ รศ. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและการใช้โปรแกรม SPSS แก่พวกเรา .. อาจารย์เห็นว่าหน่วยงานต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ของเราพักนี้ชอบ “ออกแบบสอบถาม” นั่นนี่ กันมากมาย ก็เลยเอาเรื่องนี้มาสอนพวกเราด้วย จะได้มีความรู้ ไม่ออกแบบสอบถามอะไรที่ไม่เข้าท่า ก่อความรำคาญให้แก่ผู้คน อาจารย์สอนได้ไม่โหด แต่ มัน-ฮา มาก ได้ความรู้มาเพียบ .. ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สรุปความรู้ที่เรียนมาไว้ในบล็อกนี้ ครบบ้างไม่ครบบ้าง ก็ขออภัยนะคะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่

 1. แบบสอบถาม (Questionaire)
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview)
 3. แบบสังเกต (Observation) .. แอบดูพฤติกรรมอยู่ห่างๆ
 4. การมีส่วนร่วม (Participant Observation) .. ปลอมตัวเข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วย

สาระในแบบสอบถาม มี 4 ประเภท (ไม่ต้องมีให้ครบก็ได้)

 1. “คุณสมบัติประจำตัว” หรือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .. ไม่ควรให้เขียนชื่อ หรือสอบถามข้อมูลละเอียดจนเดาได้ว่าเป็นใคร! และอะไรถ้าไม่ใช้ ไม่เอามาวิเคราะห์ ก็ไม่ต้องถาม!
 2. “ทัศนคติ” ความคิดเห็น หรือความเชื่อ .. เป็นข้อถามเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด (ชอบมากที่สุด –> น้อยที่สุด) เป็นเรื่องส่วนบุคคล คนย่อมคิดไม่เหมือนกัน ไม่มีผิดหรือถูก
 3. “ความรู้” (Knowledge) เป็นข้อถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เช่น รู้จักบริการนี้หรือไม่ ? มีทั้งถูกและผิด ตอบถูกก็คือถูก ตอบผิดก็คือผิด
 4. “พฤติกรรม” เป็นข้อถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเภทของข้อถาม
1. ข้อถามแบบปลายเปิด (เขียนอะไรก็ได้ แต่จะประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ต้องอ่านเอาเอง)
2. ข้อถามแบบปลายปิด (มี choice ให้เลือก A,B,C,D, .. อาจเพิ่มข้อ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..)
2.1 ข้อถามปลายปิด ที่มีคำตอบ 2 ทางเลือก
2.2 มีหลายตัวเลือก แต่ต้องเลือกตัวเดียว
2.3 ข้อถามแบบ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
2.4 ข้อถามแบบจัดอันดับ (ranking question)
2.5 ข้อถามการจัดลำดับทัศนคติ

การจัดลำดับทัศนคติ นิยมใช้ Likert Scale เป็นการให้สเกลคำตอบ 5 ระดับคือ 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 4 (เห็นด้วย) 3 (ปานกลาง) 2 (ไม่เห็นด้วย) 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) หรือ Semantic Differential Scale เป็นการให้สเกลคำตอบ 7 ระดับ
รวดเร็ว 7 6 5 4 3 2 1 ล่าช้า
ประทับใจ 7 6 5 4 3 2 1 ไม่ประทับใจ
หรือใช้ Thurstone’ s Scale ซึ่งมี 11 ระดับ นิยมใช้ในทางการแพทย์
(อาจเติมตัวเลือก ในกรณีที่ตอบไม่ได้ ไม่เคยใช้บริการ ไม่มีความเห็น เข้าไปด้วยก็ได้)

แบบสอบถามของเรา ต้องมีทั้ง Reliable และ Valid

คุณภาพของเครื่องมือ

 1. ความเที่ยงตรง (Valid) มีความถูกต้อง เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด (ไม่ใช่ถามวิชาเลข แต่ชอบใช้คำศัพท์ยากๆ ในข้อสอบ ยังกับวัดความรู้ภาษา!) ต้องเป็นความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) อาศัยค่าสถิติที่สำคัญคือ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสม ใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คนมาวัด แล้วหาค่าเฉลี่ย ให้คะแนน +1 (ตรง) 0 (ไม่แน่ใจ) -1 (ไม่ตรง) ข้อถามที่มีค่า 05-1.0 มีค่าความเที่ยงตรงสูง ถ้าต่ำกว่า 0.5 ต้องปรับปรุง
 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) มีความแม่นยำ วัดกี่ครั้งก็เหมือนเดิม (ถ้าเป็นข้อสอบ สอบกี่ครั้งเด็กก็ตอบได้เหมือนเดิม ถ้าไม่ไปดูหนังสือเพิ่ม) ทัศนคติ ควรคงที่ ถ้าไม่มีอะไรมากระทบ การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-cofficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าแอลฟาที่ใช้ควรมากกว่า 0.6 ถ้าน้อยกว่านั้น ควรปรับปรุงแบบสอบถาม หรืออาจตัดบางข้อทิ้ง (Aplha if Item Deleted)
 3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) ถ้าเป็นข้อสอบ ใครตรวจก็ได้คะแนนเหมือนกัน
 4. ความยาก (Difficulty) แบบทดสอบมาตรฐาน มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.25-2.75 (ยาก -> ง่าย) แต่ถ้าเป็นข้อสอบควรมีความยาก ต่ำกว่า 0.25 (และเห็นว่ามหาวิทยาลัย ควรทำคลังข้อสอบกันได้แล้ว!)
 5. อำนาจจำแนก (Discrimination) ในข้อสอบต้องมีตัวนี้จะได้แยกเด็กเก่ง-ไม่เก่ง แบบสอบถามทัศนคติจำเป็นต้องมีด้วยเช่นกัน .. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สูตรที่ใช้ ใช้ t-test ซึ่งขึ้นกับ degree of freedom จำนวนคนตอบ มาก->น้อย

จำนวนแบบสอบถามที่ควรแจก ใช้สูตรคำนวณว่า จำนวนแบบสอบถาม = จำนวนตัวอย่างที่ต้องการ / อัตราการตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคำตอบกลับมา 50 ราย และอัตราการตอบอยู่ที่ 10% หรือ 0.1 ดังนั้นจะต้องแจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 50/0.1 = 500 ชุด .. และควรทำ pre-test ด้วย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดว่าจะ pre-test สักกี่คน อาจจะ 10-15 คนก็ได้ แต่ต้องเลือกคนที่ตอบจริงใจหน่อยนะ !

การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
(มหาวิทยาลัยมหิดล ซื้อ license SPSS แล้ว 1,000 users)
– ใช้วิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Valid) : หาค่า IOC
– ใช้วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) : หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า Cronbach’s Apha Coeffient (เป็นการวัดทัศนคติ ไม่ใช่วัดข้อเท็จจริง) เลือกเมนู Analyze -> Scale -> Reliability Analysis (Model = Alpha)

แบบสอบถามที่แจกไปแล้ว วิเคราะห์อะไรได้บ้าง นอกจากหาค่าร้อยละ ??

สถิติที่น่าศึกษา เช่น
ตัวเลขเชิงปริมาณ ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ รายได้ รายจ่าย คะแนน ฯลฯ เอามาหาร และหาค่าเฉลี่ยได้ ใช้ parametric test ต่างๆ เช่น t-test, f-test
ตัวเลขเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ คณะ ภาควิชา ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ฯลฯ หาค่าเฉลี่ยไม่ได้ วัดได้ว่ามีกี่ % แล้วดูว่ามีนัยสำคัญหรือไม่
ค่าคะแนนทัศนคติ 5 4 3 2 1 ดูเหมือนจะเป็นเชิงคุณภาพ แต่จะคิดเป็นเชิงปริมาณก็ได้ เช่นระดับคะแนนของนักศึกษา A=5, B=4, C=3, D=2, F=1

มาตรวัดตัวแปร
1. ตัวแปรนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่งพรรคแบ่งพวกได้ เช่น เพศ คณะ ภาควิชา ตำแหน่ง ช่วงอายุ ฯลฯ ใช้สถิติความถี่ : ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ การนำเสนอข้อมูล : เป็นรูปกราฟแท่ง กราฟวงกลม

2. ตัวแปรอันดับ (Ordinal Scale) จัดอันดับได้ เช่น เกรด A, B, C ที่ 1,2,3 (แต่ไม่รู้ว่าที่ 1 เก่งกว่าที่ 2 เท่าไหร่) ระดับความคิดเห็น คะแนนทัศนคติ (บางครั้งระดับการศึกษา เช่น ประถม มัธยม อุดมศึกษา ก็อาจเป็นตัวแปรอันดับ) สถิติที่ใช้ : ความถี่ ร้อยละ การนำเสนอข้อมูล : รูปกราฟแท่ง กราฟวงกลม

3. ตัวแปรอันตรภาค (Interval Scale) ข้อมูลเป็นตัวเลข คูณ หาร บวก ลบ ยกกำลังได้ แต่ไม่มีศูนย์แท้จริง เช่น คะแนนสอบ เกรดเฉลี่ย อุณหภูมิ (อุณหภูมิ 0 องศา ไม่ได้แปลว่าไม่มีความร้อน) คะแนนทัศนคติ สถิติที่ใช้ : ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนำเสนอข้อมูล : รูปแผนภูมิกล่อง แผนภูมิต้นไม้ (ต้น-ใบ) แผนภาพกระจาย

4. ตัวแปรอัตราส่วน (Ratio Scale) เช่น รายได้ รายจ่าย อายุ อายุงาน น้ำหนัก (ศูนย์สนิท เช่น มีเงิน 0 บาท หมายถึง ไม่มีเงินเลย) สถิติที่ใช้ : ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนำเสนอข้อมูล : รูปแผนภูมิกล่อง แผนภูมิต้นไม้ (ต้น-ใบ) แผนภาพกระจาย

(คะแนนทัศนคติ อาจเป็น Ordinal หรือ Interval ก็ได้ แล้วแต่จะมอง)

นอกจากนั้น อาจารย์ยังได้อธิบายวิธีการลงรหัส/สร้างรหัสลงบนแบบสอบถาม เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพศ 1=ชาย, 2=หญิง, 9=ไม่ระบุ (เป็น nominal) / อายุ 1=18-30 ปี, 2=31-45 ปี, 3=46-55 ปี, 4=56-60 ปี, 9=ไม่ตอบ (เป็น nominal) / อายุงาน ….ปี ใช้ค่าตามความเป็นจริง คือ 0-43 ปี, 99=ไม่ตอบ (เป็น ratio)

ต้องการวิเคราะห์เป็นรายข้อ / รายด้าน (ข้อ 1+ข้อ 2+ข้อ 3) / หรือทั้งหมด (ด้านที่ 1+ด้านที่ 2+ด้านที่ 3) อาจรวม หรือแยกถามก็ได้ ถ้ายอมรับว่าคะแนนทัศนคติเป็นตัวแปรอันตรภาค ก็จะใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้แผนภูมิกล่อง หรือแผนภูมิต้น-ใบ

ถ้าถามแค่มีเพศหญิงกี่คน เพศชายกี่คน ที่ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ .. มันน้อยไป (ถ้าไม่ใช้ ก็ไม่ต้องถาม !)
– ต้องการทราบหรือไม่ว่า … เพศที่ต่างกัน จะมีคะแนนทัศนคติที่ต่างกัน ?
– ต้องการทราบหรือไม่ว่า … หน่วยงานสังกัดที่ต่างกัน จะมีคะแนนทัศนคติที่ต่างกัน ?
– ต้องการทราบหรือไม่ว่า … อายุงานที่ต่างกัน จะมีคะแนนทัศนคติที่ต่างกัน ?

ตัวแปรต้น (หมายถึง ต้นเหตุ ที่ทำให้ตัวแปรตาม เปลี่ยนแปลงไป)
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ หน่วยงานที่สังกัด ช่วงอายุ (nominal) / อายุงาน (ratio)
ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนทัศนคติ (Interval)

เพศ (ชาย หญิง) และหน่วยงาน (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค) แบ่งเป็น 2 ระดับ ใช้ T-independent Test
ส่วนช่วงอายุ มีมากกว่า 2 ระดับ ใช้ One-way ANOVA

31 thoughts on “ความรู้สถิติเบื้องต้น สำหรับการออกแบบสอบถาม

 1. ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือหนูทำงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมขนาดย่อมค่ะ แล้วตัววัดความสำเร็จคือการมีกำไรที่เพิ่มขึ้นกับลูกค้าเพิ่มขึ้น แล้วกำไรที่เพิ่มขึ้นมันมาจากการที่ยอดขายมากกว่าค่าใช้จ่าย คำถามคือทำไมในแบบสอบถามเราไม่ถามเป็นตัวเลขไปเลยว่าได้ยอดขายวันละเท่าไร/เดือนละเท่าไร ทำไมเราถึงถามความคิดเห็นตามแบบของlikert scale

  ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

 2. อาจารย์คะ ตัวแปล nominal scale เช่า ความเชื่อมั่น กับ การรู้จักประเทศไทย 1. จากคำแนะนำของเพื่อน 2. จากสื่อ Media 3 อื่นๆ สามารถ ทดสอบ t-test และ chi-square ได้ไหมคะ

 3. I was very pleased to discover this great site. I need to to thank
  you for ones time just for this fantastic read!!

  I definitely liked every little bit of it and i also have you saved as a
  favorite to check out new stuff on your site.

 4. ขอสอบถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือค่ะ สามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้างค่ะ และทำยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

 5. สอบถามหน่อยครับ Likert Scale ตอนไป coding ใน SPSS ถ้าในแบบสอบถามนอกจาก มีระดับ 1-5 น้อยที่สุด-มากที่สุด แล้วเรามีตัวเลือกประเมินไม่ได้ ตอนที่เรามา coding คำตอบข้อประเมินไม่ได้ เราต้องแทนด้วย code อะไรครับ ขอบคุณครับ

 6. ขอสอบถามหน่อยครับ
  พอดีว่า ผมเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน 118 ตัวอย่าง พบว่า ที่ตอบมา เป็นเพศชาย 23 เพศหญิง 95 ครับ
  จะสอบถามว่า จำนวนเพศชาย (23) น้อยไปหรือเปล่าในการนำไปใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ Independent T-Test หรือต้องให้จำนวนของ เพศชาย มากกว่านี้หรือเปล่า เพื่อเป็นสัดส่วนกับเพศหญิงที่เหมาะสม (แต่ละกลุ่มต้องอย่างน้อยเท่าไหร่ ถึงสามารถนำไปทดสอบได้ เผื่อเจอกับตัวแปรอื่นๆๆ ครับ)
  ขอขอบคุณมากครับ

 7. ขอสอบถาม การหาค่า IOC ต้องหาทั้งที่เป็นตัวแปรต้น และ ตัวแปรตาม หรือ เฉพาะเพียงตัวแปรตาม ครับ

 8. ที่เห็นว่า 5 สเกล เพราะเขาอ้างอิงจากแบบของไลเคิร์ทครับ สเกลของเชอร์สโตน ก็จะมี 11 สเกล

 9. ไม่ทราบว่า มีใครเคยใช้แบบประเมินที่เป็น 4 สเกล บ้างไหมครับ เพราะผมเห็นแบบประเมินพฤติกรรมเรื่อง 3อ. 2ส. ของกระทรวงใช้แบบ 4 สเกล แต่ว่าอ.เค้าบอกว่าเราต้องมีอะไรมาคอนเฟิม มารองรับว่าแบบประเมิน 4 สเกลสามารถใช้ได้จริง แล้วเวลาสรุปคะแนน เฉลี่ย ออกมา จะเทียบช่วงเกณฑ์การประเมินคะแนนเฉลี่ยอย่างไร เพราะส่วนใหญ่จะเห็นเป็น 5 สเกลอะครับ

 10. ขอสอบถามหน่อยคับ แบบสอบถามอยู่ในมาตรวัดเรียงอันดับ คือให้ตอบเป็น 1 2 3 4 5 แต่ผมจะใช้ nonparametric เข้ามาช่วย ต้องใช้สถิติตัวไหนคับ

 11. รบกวนสอบถามครับ
  1. แบบสอบถามหนึ่งฉบับ ถาม 4 ด้าน ด้านละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ
  – ด้านที่ 1 , 2 และ 3 เป็นแบบความเห็น ลิเคิร์ท scale 5 – 4 -3 – 2- 1
  – ด้านที่ 4 ถามว่า ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และไม่ปฏิบัติ scale 3 – 2 – 1
  ***กรณีแบบนี้จะวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตาม Cronbach’s Alpha รวมทั้ง 60 ได้เลย หรือต้องแยกวิเคราะห์ข้อ 1-45 (ด้าน 1,2,3) และแยกวิเคราะห์ข้อ 46-60 (ด้านที่4) ครับ***
  2. ถ้าเป็นข้อสอบเลือกตอบได้หลายข้อต้องวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น หรือไม่ครับ

 12. รบกวนสอบถาม ครับ ว่าค่าของ degree of freedom เป็นจุดทศนิยม โดยใช้ SPSS นี่หมายความว่าไง ปกติผมเข้าใจว่า จะไม่เป็นทศนิยม เพราะ n-1

 13. according to Ekvinays’ question, to obtain the reliability score for nominal scale. Possibly, to seperate each choices as an item that has responses values as (0,1 answers). Then used Kuder-Richardson 20 formula to compute the reliability score. However, in the real situation , i never seen any question that has nominal score before (Sex, education level,???). This variables usually has constants values.

 14. I am Ekvinay from Laos. Rightnow i plan to study further,
  I would like to ask about reliability of the questionnaire. My Data are nominal, ordinary and rating scale. from Multiple choice and Multiple Response. For rating scale i know that we could use Cronbatch’s alpha but I would like to ask if I would like to use such Cronbatch’s alpha to test reliability for the nominal and ordinary, how to manage data entry and analyse the internal consistence of such kind of questionnaire?

  looking forwards to hear from you
  best regards
  Ekvinay

 15. ขอคำแนะนำครับ
  ตอนนี้จะทำแบบสอบถามเรื่อง :
  อิทธิพลของสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS “ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็คทรอนิคส์”

  ไม่ทราบว่าใครพอจะให้คำแนะนำหรือมีข้อมูลที่พอจะเป็นตัวอย่างได้บ้างครับ Thanks

 16. การสร้างแบบสอบถามเมื่อนำไปใช้ เวลานำมาคำนวน ควรตัดทิ้งสองข้อหรือเป่าค่ะ เช่นทั้งหมดมียี่สอบข้อ เอามาคำนวนแค่สิบแปดข้อ มีแบบนี้ป่าวค่ะ

 17. สอบถามครัยว่า จำนวนในนการออกแบบสอบถาม มีสูตรอะไรบ้างครับ แล้วแต่ละสูตรใช้ต่างกันอย่างไร อย่างที่เคยเจอคือ n = N/(1+Ne2) ขอบคุณครับ

 18. อยากถามครับว่า คำถามที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
  การใส่รหัสจะเป็น 0 หรือ 1 ในแต่ละคำตอบ
  ไม่ทราบว่าเราสามารถทดสอบความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราคได้หรือไม่ครับ

  ถ้าไม่ได้จะมีวิธีการทดสอบอย่างไรครับ
  ขอบคุณครับ
  พลากร

 19. รบกวนสอบถามคะ ว่าถ้าแบบสอบถามเป็นแบบ Ranking คือให้เรียงสำดับความสำคัญ 1-5 โดย 1 หมายถึง สำคัญมากที่สุด , 2 หมายถึง สำคัญมาก….
  5 หมายถึง สำคัญน้อยที่สุด

  อย่างนี้จะให้การวิเคราะห์แบบไหนดีคะ ควรใช้แค่ร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย หรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคะ

  รบกวนปรึกษาและข้อความคิดเห็นด้วยนะคะ

  ขอบคุณคะ
  Oubaib

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s