ค้นข้อมูลงานวิจัย จากห้องสมุด สกว.

วันนี้สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด สกว. http://elibrary.trf.or.th เพื่อเข้าไปค้นข้อมูลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากเว็บไซต์ ซึ่งมีจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้นกว่า 3,243 โครงการ แบ่งประเภทเป็นงานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ 2,512 โครงการ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น+งานเชิงพื้นที่+งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 731 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ 2553)

ไม่เคยติดตามอย่างละเอียดสักที ว่าประเทศนี้เขาทำวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องอะไรกันบ้าง โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบาย ก็เลยต้อง update ตัวเองเพื่อการเรียนรู้สักหน่อย เจอเรื่องอะไรที่ตัวเองสนใจ ก็ขอจดไว้ก่อน วันหลังจะได้ download รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาอ่าน

 1. การเเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, 2551
 2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4, ดร.อินทิรา ซาฮีร์, 2550
 3. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี , รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข, 2549
 4. การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล : ปัญหาต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนตและปัญหาการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต, คุณนันทน อินทนนท์, 2549
 5. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, 2549
 6. เส้นทางยุทธศาสตร์การวิจัย กับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย, ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร, 2549
 7. วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, 2549
 8. การสำรวจศักยภาพและทิศทางการวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์, 2548
 9. นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี, 2548
 10. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา, 2548
 11. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์, 2548
 12. การพัฒนากลไกเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์, รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์, 2548
 13. วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย, ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2548
 14. รูปแบบการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, 2548
 15. การพัฒนาระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์, 2548

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s