สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” เป็นวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่ NECTEC และกระทรวง ICT ร่วมกันจัดทำขึ้น อืมม .. แล้วสังคมอุดมปัญญาที่ว่า มีลักษณะเป็นอย่างไร ?

สังคมอุดมปัญญา หรือ Knowledge-based Society หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใช้ ICT อย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน มีการบริหารจัดการ ICT ที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อสนับสนุุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม อย่างยั่งยืนและมั่นคง

สาธุ หวังว่าคงพยายามทำกันให้สำเร็จนะ มิฉะนั้นแล้ว ICT อาจกลายเป็นตัวทำลายสังคมโดยเฉพาะในหมู่เด็กวัยรุ่นของเราก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ มูลนิธิกระจกเงา เขาก็กลัวๆ กันอยู่

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s