Information Literacy

Information Literacy เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยในวงการสารสนเทศ .. UNESCO ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า หมายถึงความสามารถของปัจเจกชนในการ

  1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง
  2. รู้ถึงวิธีการในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ รวมถึงต้องสามารถ ประเมินคุณค่าของสารสนเทศทีสามารถหามาได้
  3. รู้จักวิธีการจัดเก็บและเรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมือต้องการ
  4. สามารถใช้สารสนเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
  5. ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพือสร้างและแพร่กระจายความรู้

ตัวชี้วัด (indicators) ของการมี Information Literacy

  1. อุปทานของสารสนเทศทีมีผ่านสือต่างๆ เช่น สัดส่วนของหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ต่อจำนวนประชากร (ส่วนใหญ่วัดที่ต่อ 1 ล้านคน) หรือสัดส่วนของสารสนเทศที่อยู่ในรูปของข่าวสาร ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับสารสนเทศทั้งหมด
  2. การแพร่กระจายของสือในการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น สัดส่วนของ ครัวเรือนทีสามารถเข้าถึงวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สัดส่วนของโรงเรียนทีเชือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  3. การรับ/ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ เช่น จำนวนประชากร/ครัวเรือน ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต
  4. ทักษะพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้สารสนเทศ เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy rate) ทักษะในการใช้ ICT ครูและการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนการสอน
  5. กลุ่มตัวชี้วัดสำหรับทักษะของ Information Literacy ตามนิยามทั้ง 5 ประการ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s