วิธีวิทยา (Methodology)

ต่อไปนี้คือรายชื่อคำศัพท์ ที่ต้องรู้ และทำความเข้าใจให้ได้ ก่อนทำการบ้านเรื่องระเบียบวิธีวิจัย

 • กระบวนทัศน์ (Paradigm) – กรอบวิธีคิดและวิธีมองโลก
 • ภววิทยา (Ontology) การมองธรรมชาติของความจริง
 • ญานวิทยา (Epistemology) การมองธรรมชาติของความรู้
 • วิธีวิทยา (Methodology) กระบวนการสืบค้นความรู้และความจริง
 • โลกทัศน์เชิงปรัชญา (Philosophical worldviews)
 • กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (positivism)
 • กระบวนทัศน์ทางเลือก ได้แก่
  • กระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism)
  • กระบวนทัศน์แบบตีความ/สรรค์สร้างนิยม (Interpretivisim/Constructivism)
  • กระบวนทัศน์แบบมีส่วนร่วม (advocacy / participatory)
  • กระบวนทัศน์แบบทฤษฎีแนววิพากษ์ (Critical Theory) ยุคหลังสมัยใหม่ Postmodernism
  • กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม (pragmatism)
 • การวิจัยแบบผสม หรือผสานวิธี (Mixed methods research)
 • Multi-level Analysis
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
 • Triangulation Design
 • Dominant-Less Dominant design (QUAN-qual)
 • การวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ ได้แก่
  • การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (ethnographic approach)
  • การวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี (case study approach)
  • การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (grounded theory approach)
  • การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological approach)
  • การวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (focus group approach)
 • เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
  • การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (qualitative interview)
  • การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
  • การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s