ประเภทของการวิจัย

ประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
  1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  2. การสัมภาษณ์ (Interview)
   • การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
   • การสัมภาษณ์แบบ general interview guide
   • การสัมภาษณ์แบบมาตรฐานปลายเปิด
   • การสัมภาษณ์แบบปลายปิด
   • การสัมภาษณ์เชิงลึก
  3. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey)
  4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
  5. การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research)
  6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR – Participatory Action Research)
  7. การวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethographic Delphi Future Research)

ประเภทระเบียบวิธีวิจัย

 1. ระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
 2. ระเบียบวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
 3. ระเบียบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
 4. ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 5. ระเบียบวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research)
 6. ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research / Operation Research)
 7. ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR)
 8. ระเบียบวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม (Holistically Integrative Research)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s