Concept Paper คืออะไร ?

ได้ฟังมาจากการบรรยายของ ศ. กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 54 ที่ มสธ. .. เอามาสรุปเพื่อทำความเข้าใจ ผิดถูกยังไงต้องขออภัยผู้สอนไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

Concept Paper หมายถึง Conceptualization report on the specific issue แปลเป็นไทยว่า รายงานสรุปความคิด รายงานแนวคิด หรือมโนทัศน์นิพนธ์ โดยเขียนขึ้นจากประเด็นที่สนใจทำวิจัย สามารถพัฒนาต่อกลายเป็น research proposal หรือข้อเสนอโครงการวิจัยได้ .. และถ้า concept paper ทำได้ดี การเขียน research proposal จะง่ายขึ้นเยอะ

ขั้นตอนการเขียน concept paper

 1. กำหนดจุดมุ่งหมาย
 2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สืบค้น ประเมินคุณค่าเอกสาร อ่านและจดบันทึก (ควรเลือกอ่านเฉพาะที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ผู้เขียนมีชื่อเสียงและมีผลงานดีๆมาก่อน)
 3. วิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์เนื้อหาสาระ (สังเคราะห์ส่วนที่เป็นทฤษฎี วิธีวิทยา ผลการวิจัย แยกกันคนละตอน สรุปประเด็นสำคัญแต่ละตอน เสนอสาระจากเรื่องทั่วไปนำสู่เรื่องเฉพาะ)
 4. เรียบเรียง เขียนรายงาน (ให้มีความเชื่อมโยงกันทุกเรื่อง)
 5. นำเสนอ (อาจลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ด้วย!)

หัวข้อในรายงาน

 1. บทนำ – ระบุเหตุผลในการเลือกเรื่องที่เสนอ (ไม่ต้องเขียนอ้อมไกล ตรงมาที่ปัญหาเลย) แสดงความสำคัญของเรื่องที่เสนอ ในเชิงวิชาการ (เน้นวิธีการวิจัย เน้นเนือหาสาระ) เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ
 2. วัตถุประสงค์ของรายงาน – เพื่อเสนอประวัติที่มา เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เชิงทฤษฎี เพื่อเสนอความรู้ใหม่จากงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อสร้างและสรุปกรอบความคิด เพื่อเสนอประเด็นที่น่าสนใจทำวิจัย
 3. สังเขปสาระสำคัญ – หลักคิด ทฤษฎี และความรู้ใหม่จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (conceptual framework)
 5. ประเด็นปัญหาวิจัยที่น่าสนใจ ควรวิจัย
 6. บรรณานุกรม

Concept paper เป็นส่วนหนึ่งของ literature review

 • Concept paper = Conceptualization report on the specific issue(s) for clear understanding.
 • Related literature review = Review combining multiple studies in order to demonstrate the collective evidence relevant for solving research problems, for understanding specific issues, for deriving the conceptual framework and/or research hypothesis

Concept paper ยังไปไม่ถึง สมมุติฐานการวิจัย (research hypothesis)

 • Conceptual framework คือ แผนภูมิแสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ให้เขียนจากซ้ายไปขวา(หรือบนลงล่างก็ได้) หรือใช้กรอบแนวคิดแบบใหม่ ที่เรียกว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรง LISREL (Linear Structural Relationship) Model
 • สมมุติฐานการวิจัย (research hypothesis) คือ ข้อความชัดเจน ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปรากฎการณ์ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป ที่คาดว่าจะเป็นคำตอบของคำถามวิจัยหรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวิจัย ได้มาโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน สามารถทดสอบได้

“ผู้ไม่มีศิลปะ ย่อมฝืดเคือง”
อาจารย์นงลักษณ์กล่าวว่า การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา “ศาสตร์” การวิจัยคือการแสวงหาความรู้โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ อุทิศทั้งเวลา ความคิด พลังงาน และอารมณ์เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ซึ่งต้องฝึกฝน ฝึกการเขียนโดยการอ่านมากๆ อ่านแต่งานดีๆ อย่าเสียเวลาอ่านงานที่ไม่ได้เรื่อง งานวิจัยต้องลึกซึ้ง ดิ่งเดี่ยว วงจรการวิจัยเป็นเกลียววน หมุนเริ่มวงจรใหม่ไปเรื่อยๆ แต่ต้องไม่ซ้ำรอยเดิม เป็นการศึกษาแบบขุดลึกลงในแนวดิ่ง อย่าเปลี่ยนเรื่อง ..ที่สำคัญ การเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง แล้วใช้วิธีการวิจัยแบบเดิมๆ … อย่าทำเลย เพราะมันไม่มีคุณค่า

Advertisements

5 thoughts on “Concept Paper คืออะไร ?

 1. ขอบคุณมากคะ สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้ทำให้นักวิชาการได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขออนุญาตเผยแพร่ต่อนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s