สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

หากกำลังจะวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า เรื่องที่ควรใส่ใจ เพราะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ น่าจะเป็นเรื่องพวกนี้

 • เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์อำนาจมาที่ประเทศแถบเอเซียมากขึ้น ภูมิภาคเอเซียเพิ่มบทบาทบนเวทีโลก การใช้ประโยชน์จากการเป็นภาคีในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ลดการพึ่งพิงซีกโลกตะวันตก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ปัญหาคือ ประเทศไทยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชาวโลก ไม่สามารถเป็น Hub ของเพื่อนบ้านได้ มีปัญหาด้านภาษา)
 • แนวคิดเรื่อง sustainable capitalism การวิเคราะห์ทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ความเชื่อมโยงของ 6 Capitals of the Nation ได้แก่ ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) ทุนกายภาพ (Physical Capital) ทุนสังคม (Social Capital) ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนการเงิน (Financial Capital) ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital)
 • เศรษฐกิจยุคใหม่ New Economy เศรษฐกิจฐานความรู้ Knowledge Economy
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy (สร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้ศักยภาพที่แฝงในสังคมไทย)
 • เศรษฐกิจสีเขียว (โอกาสบนวิกฤติภาวะโลกร้อน) เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy ) THINK GREEN ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ปัญหาภัยคุกคามจากสภาวะโลกร้อน กลไกการพัฒนาที่สะอาด (โครงการ CDM – Clean Development Machanism) การพัฒนาตลาดการซื้อขาย Carbon Credit ( Reduction Emission) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบ Low Carbon / Green Carbon
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ภาวะอากาศแปรปรวน ภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศ การกัดเซาะชายฝั่ง น้ำท่วม ภัยแล้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การขาดแคลนน้ำและพื้นที่การเกษตร วิกฤติความมั่นคงทางด้านอาหาร การสร้างความได้เปรียบด้านสินค้าภาคเกษตร ครัวโลก แหล่งท่องเที่ยว การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ ธุรกิจการบริการ ระบบโลจิติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
 • ความแตกแยกภายในประเทศ ความขัดแย้งทางการเมือง สังคมไทยอ่อนแอ ไร้ระเบียบ การสร้างความเอื้ออาทร สมานฉันท์ สร้างโอกาสที่เป็นธรรม สร้างพลังทางสังคม สร้างสัญญาประชาคมใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ความสมดุล สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน การสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ
 • การสร้างค่านิยมจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กลไกการบริหารของรัฐ ระบบรัฐสวัสดิการ
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิบัตร
 • สังคมผู้สูงอายุ ระบบสาธารณสุข การแพทย์ สุขภาพอนามัย
 • ระบบการศึกษาเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมายเหตุ : ไม่ได้ว่าเอง แต่อ้างอิงมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/article/plan1-11.pdf

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s