ทฤษฎีการบริหารจัดการ

ตัวอย่างของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ

 • 14 Principles of Management ของ Henri Fayol (1916)
 • 14 Points of Management ของ Edwards Deming
 • Activity-based Costing ของ Robert Kaplan
 • Appreciative inquiry (AI) ของ David Cooperridor
 • Ashridge Mission Model ของ Campbell
 • Attribution theory ของ Heider
 • Balanced Scorecard ของ Robert Kaplan & David Norton
 • Baldrige Award Framework ของ Malcolm Baldrige
 • Benchmarking for Best Practice
 • Blue Ocean Strategy ของ Kim
 • Brand Personality Dimensions ของ Aaker
 • Bureaucratic management ของ Max Weber (1864-1920)
 • Business Process Reengineering (BPR) Model ของ Hammer และ Champy
 • Change Management Iceberg ของ Wilfried Kruger
 • Chaos Theory ของ Lorenz
 • Competing Values Framework ของ Quinn และ Rohrbaugh
 • Competitive advantage framework ของ Michael Porter
 • Contingency theory ของ Fred E.Fiedler
 • Core Competence ของ Hamel และ Prahalad
 • CSFs (Critical Success Factors) ของ Rockart
 • Cultural Intelligence ของ Christopher Earley และ Elaine Mosakowski
 • Customer relationship management (CRM) ของ Storbacka และ Lehtinen
 • Customer Satisfaction Model ของ N. Kano
 • Decision Parcitipation Contingency theory ของ Vroom และ Yetton
 • Delphi Method ของ Gordon, Helmer, Dalkey
 • Deming Cycle (PDSA / PDCA) ของ Edwards Deming
 • Expectancy Theory ของ Victor Vroom
 • Five Disciplines ของ Peter Senge
 • Force Field Analysis ของ Lewin
 • Game Theory ของ Nash
 • Grantt Chart ของ Henry Laurence Gantt (1917)
 • Hawthorne Effect ของ Elton Mayo
 • Hierarchy of Needs ของ Abraham Maslow (1908-1970)
 • Human Capital Index (HCI) ของ Watson Wyatt
 • Knowledge management ของ Collison Parcell
 • KPIs (Key Performance Indicators) ของ Rockart
 • Intellectual Capital ของ Thomas Stewart
 • Impact/Value Framework ของ Hammer และ Mangurian
 • Just-in-time ของ Taiihi Ohno
 • Learning organization (LO) ของ Chris Argyris และ Donald Schon
 • Levers of Control ของ Robert Simons
 • Management by Objectives (SMART) / Management for Results ของ Peter Drucker
 • Marketing Mix (4P’s) ของ E. Jerome McCarthy
 • Extended Marketing Mix (7P’s) ของ Boom and Bitners
 • McKinsey 7S framework ของ Tom Peters and Robert Waterman แห่งบริษัท McKinsey
 • MIT90s Model ของ Scott Morton
 • Organic Organization ของ Burns
 • Organizational Learning ของ Chris Argyris และ Donald Schon
 • Porter’s Five Forces Model ของ Michael Porter
 • POSDCORB model ของ Luther Gulick และ L. Urwick
 • SECI model ของ Nonaka และ Takeuchi
 • SERVQUAL ของ Zeithaml Parasuraman Berry
 • Seven Surprises for New CEOs ของ Michael Porter (2004)
 • Scientific Management (Taylorism) ของ Frederick Winslow Taylor (1911)
 • Sig Sigma ของ Jack Welch
 • Situational theory ของ Hersey & Blanchard
 • Six Thinking Hats ของ Edward de Bono
 • Strategic Maps / Strategy-focused Organization ของ Kaplan & Norton
 • Strategic Risk Management ของ Slywotzky Drzik
 • SWOT analysis ของ Albert S Humphrey
 • Theory X, Theory Y ของ Douglas McGregor (1906-1964)
 • Theory Z ของ William Ouchi
 • Three Levels of Culture ของ Schein
 • Total Quality Management (TQM) Framework
 • Two Factor Theory ของ Frederick Herzberg
 • Value Chain ของ Michael Porter

อ้างอิง http://www.valuebasedmanagement.net, http://www.12manage.com/i_co.html และ http://www.managementhelp.org

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s