งานวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีได้หลายรูปแบบ เช่น

  1. การศึกษาในระบบ
  2. การศึกษานอกระบบ
  3. การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีสถาบันการศึกษา รวมทัังการศึกษาทางเลือกประเภทต่างๆ เช่น การแพทย์พื้นบ้าน home school สถาบันนอกระบบ เป็นต้น

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคล ในการกำหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลาย การประเมินคุณค่าสารสนเทศ และการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ นำไปสู่การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่

การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) เป็นกระบวนการที่สามารถทำให้ทักษะกว้างและลึกขึ้น เพื่อให้วิชาชีพมีความก้าวหน้า โดยการกำหนดให้มีสมาคมวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางวิชาชีพ (สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านการสื่อสาร)

The European Report กล่าวถึงสมรรถนะทางวิชาชีพที่เน้นทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่ม I (Information) – สารสนเทศ
  • กลุ่ม T (Technology) – เทคโนโลยี
  • กลุ่ม C (Communication) – การสื่อสาร
  • กลุ่ม M (Management) – การบริหาร
  • กลุ่ม S (Other Scientific Knowledge) – เป็นสมรรถนะทางวิชาชีพ ที่สัมพันธ์กับผู้ใช้สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s