งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสมาคม Association for Computer Machinery (ACM) หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บ สร้าง ประมวลผล ประยุกต์ใช้ และบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ภายในองค์การและสังคม โดยมีโครงสร้างขององค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง 5 ประการ คือ 1. การเขียนโปรแกรม (programming) 2. ระบบเครือข่าย (networking) 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (human-computer interaction) 4. ฐานข้อมูล (databases) และ 5. ระบบเว็บ (web system) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน 2 ประการ คือ ความเชื่อถือได้และความปลอดภัยของสารสนเทศ (information assurance & security) และความเป็นวิชาชีพ (professionalism)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ หรือ IT body of knowledge 13 ด้าน ได้แก่

 1. พื้นฐานเทคโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamentals)
 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)
 3. ความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ (Information Assurance and Security)
 4. การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
 5. การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming and Technologies)
 6. คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Math and Statistics for IT)
 7. ระบบเครือข่าย (Networking)
 8. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
 9. แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform Technologies)
 10. การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ (Systems Administration and Maintenance)
 11. สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ (System Integration & Architecture)
 12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues)
 13. ระบบเว็บและเทคโนโลยี (Web Systems and Technologies)

อ้างอิง : Lunt, Barry M. et al. (2008). Information Technology 2008. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology. Association for Computing Machinery (ACM) IEEE Computer Society.

ขอบข่ายของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ประเด็นการวิจัยที่มุ่งเน้นอรรถประโยชน์ เพื่อพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด ระบบสารสนเทศองค์กร การจัดการผลิตและการดำเนินงาน เช่นระบบ ERP เป็นต้น
 2. ประเด็นการวิจัยที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น web technology, ubiquitous technology, clod computing, tag, semantic web เป็นต้น

ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21 ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อปี 2553 สภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา (President’s Council of Advisors on Science and Technology) ได้เสนอแนวทางในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นโครงการระดับชาติ เรียกว่า Networking and Information Technology Research and Development (NIT-RD) Program โดยจะให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อชาวโลกในวงกว้าง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในวงการแพทย์และสาธารณสุข ซอฟแวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ การบริหารจัดการสารสนเทศและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การพัฒนาแรงงานเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต

3 thoughts on “งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s