งานวิจัยทางด้าน Bibliometrics และการวิเคราะห์เนื้อหา

Bibliometrics หรือบรรณมิติ คือระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยนำคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลงานตีพิมพ์ โดยเฉพาะการวัดจำนวนผลงานวิจัยและจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย

นอกจากคำว่่า bibliometrics แล้ว ยังมีคำอื่นๆ ที่คล้ายๆกัน เช่น scientometrics (วัดผลงานทางวิทยาศาสตร์) infometrics (วัดสารสนเทศสาขาต่างๆ) webometrics (วัดเว็บไซต์) และ cybermetrics (วัดผลงานวิจัยและการสื่อสารทางวิชาการบนอินเทอร์เน็ต) ผลจากการวิเคราะห์ bibliometric analysis นั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย กำหนดนโยบายบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้

กฎหรือทฤษฎีที่สำคัญ

  1. Lotka’s Law กฎเกี่ยวกับความถี่ในการผลิตบทความของผู้แต่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง
  2. Bradford’s Law กฎเกี่ยวกับความถี่ของการกระจายของบทความวารสาร
  3. Zipf’s Law กฎเกี่ยวกับการจัดลำดับความถี่ของคำที่พบในเอกสาร
  4. Journal Impact Factor ค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร
  5. H index ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนการอ้างถึง กับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง

แนวโน้มของประเด็นวิจัยทางด้าน Bibliometrics

  • การสร้างเกณฑ์หรือสูตรคำนวณดัชนีชี้วัดแบบใหม่ เพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิจัยและนักวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
  • การสร้างเกณฑ์วัดผลงานวิจัย เฉพาะสาขาวิชา ให้เหมาะกับบริบทของภูมิภาค (เกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว)
  • การประเมินเชิงคุณภาพอื่นๆ ร่วมด้วย นอกเหนือจากการวัดจำนวนผลงานวิจัยและจำนวนการอ้างอิง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analaysis)
เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เน้นไปที่การอ่านและตีความ มากกว่าจะนับจำนวนตัวเลข เน้นอัตวิสัย (subjectivity) มากกว่าวัตถุวิสัย (objectivity) มีความยืดหยุ่นในด้านกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ อาจใช้ร่วมกันกับการวิเคราห์ Bibliometric Analysis และ Citation Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s