ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

การตัดสินใจ (Decision making) เป็นกระบวนการที่เกิดอยู่เสมอทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน เราสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ และทำให้สามารถนำข้อมูลขององค์กรไปใช้ในการก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เป็นระบบที่เสนอทางเลือกให้ตัดสินใจ โดยใช้แบบจำลองทางคณิคศาสตร์เป็นหลัก ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูล (data management) ส่วนจัดการแบบจำลอง (model management) และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) ปัจจุบันเพิ่มส่วนจัดการความรู้ (knowledge-based management) ซึ่งใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence – AI) เป็นพื้นฐาน เข้าไปด้วย เพื่อเสริมระบบให้มีความชาญฉลาด
  • ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES) เป็นระบบที่ใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการดำเนินการช่วยตัดสินใจ เป็นการใช้ความรู้เชิงคุณภาพเป็นหลัก ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ฐานความรู้ (knoweldge base) กลไกอนุมาน (inference engine) และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence – AI) เป็นพื้นฐานของระบบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s