ได้อะไรมาจากงาน Twilight Program ของ วช.

วันที่ 26-30 ส.ค. 54 ได้ไปลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย (ฟรี) ในช่วง Twilight Program (18:00-20:00 น.) ของงาน Thailand Research Expo 2011 ที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ .. เลือกฟังเรื่องเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย จากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล จาก มศว. และ รศ.ดร. กัลยา วานิชย์บัญชา จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ .. ฟังรู้เรื่องบ้างไม่ค่อยรู้เรื่องบ้าง เพราะพื้นไม่แน่น รู้สึกว่าค่อนข้างยาก แต่ก็จะขอนำมาสรุปรวมๆกัน เท่าที่พอจะจำได้ ดังนี้

 • Variable (ตัวแปร) มาจากคำว่า Vary + Able หมายถึง อะไรก็ตามที่ค่าของมันเปลี่ยนแปลงได้
 • การวัด คือ การให้ค่าตัวเลข ต่อคุณสมบัติ (attribute) ของสิ่งที่ต้องการศึกษา (object)
 • ระดับการวัดของตัวแปร (scale) ได้แก่ nominal, ordinal, interval, ratio
 • nominal และ ordinal คือ ตัวแปรจัดกลุ่ม (categorical, non-metric)
 • interval, ratio คือ ตัวแปรเชิงปริมาณ (continuous, quantitative, metric)
 • สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้บรรยายข้อมูล เช่น การวัด central tendency (ได้แก่ mean, median, mode, geometric mean, midrange) การวัด quartile การวัด variation (ได้แก่ range, variance, standard deviation, cofficient of variation)
 • สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน เช่น t-test, ANOVA, Chi-square
 • สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง (Difference tesing statistics) ของค่าเฉลี่ย (t-test, ANOVA) ของร้อยละ (chi-square) และของอันดับ (Mann-Whitney)
 • สถิติที่ใช้วัดหรือหาขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Measures of association statistics) เช่น Pearson correlation
 • Parametric statistics สถิติที่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ หรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ย หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เช่น t-test, ANOVA (analysis of variance), Pearson correlation
 • Nonparametric statistics คือสถิติที่ไม่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ หรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับความถี่ ร้อยละ หรืออันดับ เช่น Chi-square, Mann-Whitney U
 • Univariate statistics สถิติตัวแปรเดียว วิเคราะห์ตัวแปรครั้งละ 1 ตัวแปร
 • Bivariate statistics สถิติสองตัวแปร วิเคราะห์ตัวแปรครั้งละ 2 ตัวแปร
 • Multivariate statistics สถิติหลายตัวแปร ได้แก่ multiple regression, MANOVA (multivariate ANOVA), discriminant analysis, logistic regression, cluster analysis, canonical correlation analysis, factor analysis (การแบ่งกลุ่มตัวแปร เป็นเทคนิคในการสร้างตัวแปรใหม่), structural equation modeling (SEM) (สมการโครงสร้าง), multilevel analysis, multilevel structural equation modeling (MSEM)
 • โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ IBM SPSS, STATA, SAS, JMP, AMOS, LISREL (สำหรับวิเคราะห์ SEM)
 • การวิเคราะห์ Regression ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเพื่อทำนายค่า (prediction) ของตัวแปรตาม
 • การวิเคราะห์การจำแนก (discriminant analysis) ใช้เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (descriptive discriminant analysis – DDA) และเพื่อทำนายการจัดเข้ากลุ่ม (predictive discriminant analysis – PDA)
 • การศึกษาความสัมพันธ์ (interdependence) หรือลูกศรสองทาง QUAN QUAN ใช้ Pearson correlation / ordinal ordinal ใช้ Spearman correlation, Gamma, Kendall Tau, Mann-Whitney U test, Mc Nemar chi-square / nominal nominal ใช้ contingency, Pearson chi-square
 • การวิเคราะห์ factor analysis มี 2 ประเภทคือ exploratory factor analysis (EFA) และ confirmatory factor analysis (CFA)
 • แบบจำลองการวิเคราะห์ SEM แบ่งเป็น measurement model (confirmatory factor analysis) structural model (path analysis – การวิเคราะห์เส้นทาง) และ full model (path analysis with latent variables)
 • การวัดซ้ำ (repeated measure) เพื่อดูพัฒนาการ ใช้ repeated ANOVA, repeated ANCOVA, repeated MANOVA
 • การวัดความอยู่รอด (survival) ได้แก่ Log Rank, Kaplan-Meier Survival, Cox regression ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อดูว่าองค์กรจะอยู่รอดหรือไม่

One thought on “ได้อะไรมาจากงาน Twilight Program ของ วช.

 1. รบกวนสอบถามนะค่ะ พอจะมีเอกสารของ ดร.กัลยา ไหมค่ะ ในเรื่อง Survival analysis

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s