มาฆบูชา ในปีพุทธชยันตี 2,600 ปี

วันนี้ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 เป็นวันมาฆบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี (Buddha Jayanti) 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง

พระพุทธเจ้า สอนอะไร ?
โอวาทปาฏิโมกข์ หรือหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา

สพฺพปาปสฺส อกรณํ (สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง)
– การไม่ทำความชั่วทั่วปวง
กุสลสฺสูปสมฺปทา (กุสะลัสสูปะสัมปะทา)
– การทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำแต่ความดี
สจิตฺตปริโยทปนฺ (สะจิตตะปะริโยทะปะนัง)
– การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ (เอตัง พุทธานะ สาสะนัง)
– ธรรมนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา (ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา)
– ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา (นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา)
– พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพาน เป็นบรมธรรม
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี (นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี)
– ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ (นะ สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต)
– ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
อนูปวาโท อนูปฆาโต (อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต) ปาติโมกฺเข จ สํวโร (ปาติโมกเข จะ สังวะโร)
– การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย ความสำรวมในปาฏิโมกข์
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ (มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง) ปนฺตญฺจ สยนาสนํ (ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง)
– ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ที่นั่งนอนอันสงัด
อธิจิตฺเต จ อาโยโค (อะธิจิตเต จะ อาโยโค)
– ความเพียรในอธิจิต
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ (เอตัง พุทธานะ สาสะนัง)
– ธรรมนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

โฆษณา

3 thoughts on “มาฆบูชา ในปีพุทธชยันตี 2,600 ปี

 1. สาธุครับ

  ขอให้ข้อมูลเสริมครับ
  ปีนี้เป็นปีอธิกมาศ เขาจะเลื่อนเข้าพรรษาช้าไปอีก ๑ เดือนทางจันทรคติ
  แต่ไม่ทราบว่า ทำไมปฏิทินไปมั่ว เลื่อน มาฆบูชา และ วิสาขบูชา ไปอีก ๑ เดือนล่าไปด้วย
  ทางวัดผม เขาฉลองมาฆบูชาไปตั้งแต่เดือน กุมภาพันธุ์ไปแล้ว (เดือน ๓) และก็ปีนี้ ก็จะฉลองวิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคม (เดือน ๖) ไม่ใช่ มิถุนายน (เดือน ๗) แบบปฏิทินเขาว่า

  ไม่ทราบว่าสำนักนายกกำหนดวันหยุดในปฏิทินมั่วหรือไงไม่ทราบละครับ แต่ทางวัดส่วนใหญ่เขาคงไม่เอาด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s