จริยธรรมการวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ทำวิจัยที่ใช้ human subjects สมัยนี้งานวิจัยถ้าไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือ institutional review board (IRB) ของสถาบันที่เกี่ยวข้อง อาจตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติไม่ได้ การดำเนินการวิจัยตามหลักสากล ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ … แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในบ้านเราค่ะ

ส่วนใหญ่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน มักเป็นโครงการวิจัยทางการแพทย์ ที่ทำกับคนไข้ และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือจิตวิทยา ที่ดำเนินการสำรวจ สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นส่วนบุคคล

โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องผ่าน IRB เป็นโครงการที่เข้าข่าย Exemption review โดยทั่วไปมักเป็นการวิจัยประเภทที่ วิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล (identifying individual participants) ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคม การจ้างงาน สถานภาพทางการเงิน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย และทำการรายงานผลเป็นข้อมูลในภาพรวม

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ และการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น ได้รับการยกเว้นว่าเป็นโครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review เช่นกัน

ผู้สนใจเรื่องจริยธรรมการวิจัย ขอแนะนำหนังสือคู่มือ ที่สามารถ download ได้ฟรี ดังนี้ค่ะ

โฆษณา

One thought on “จริยธรรมการวิจัยในคน

  1. กรณี Exemption ต้องเสนอโครงร่างให้กรรมการพิจารณาก่อนมั้ยคะ หรือนักวิจัยพิจารณาเองว่าเข้าข่ายยกเว้น จะหาอ่านกรณียกเว้นได้ที่ไหนบ้างคะ (ตอนนี้กำลังสงสัยว้าการวิจัยในชั้นเรียนแบบพรรณา หรือ AR กลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 7-8 คน จำนวน 5-6 กลุ่ม เข้าข่าย Exemption or expedite หรืออะไร)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s