ผลงานทางวิชาการ : ตามเกณฑ์ของ สกว.

การกำหนดค่าน้าหนักผลงานวิจัยของ สกว.
1) วารสารวิชาการ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
(1) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded ของ Thomson Reuters (เดิมรู้จักในนามของ Institute for Scientific Information, ISI) ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
(2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอื่น นอกเหนือจากฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.75
(3) วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. หรือวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ไม่ต่ากว่า 0.025 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.50
(4) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ากว่า 0.025 แต่ไม่ต่ากว่า 0.01 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25
(5) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ากว่า 0.01 แต่ไม่เท่ากับ 0 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.125

2) รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (proceedings) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference) ที่มี proceedings ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ (full paper) ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25
(2) การประชุมวิชาการระดับชาติ (national conference) ที่จัดร่วมกันโดยสมาคม/สถาบันที่เป็นนิติบุคคลมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป และต้องมี proceedings ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.125

3) สิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.75
สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.50
อนุสิทธิบัตร ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25

อ้างอิง : การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s