ผลงานวิชาการ (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

ได้ลองจัดเรียงผลงานวิชาการ ตามลำดับความสำคัญ จากมากไปหาน้อย โดยอ้างอิงเกณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ กพอ สมศ สกอ สกว ฯลฯ อย่างคร่าวๆ (บางรายการอาจมีค่าใกล้เคียงกัน หรือบางรายการอาจแยกย่อยลงไปได้อีก ซึ่งแล้วแต่นโยบายและการนำไปประยุกต์ใช้ของหน่วยงานต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฎิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การสนับสนุนทุนวิจัย การประกันคุณภาพ ฯลฯ )

  ค่าน้ำหนัก 1.00

 1. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / มีกระบวนการ peer-review / ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science ของบริษัท Thomson ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกวารสารอย่างเข้มข้นเป็นที่ยอมรับ / ผลการจัดอันดับวารสารโดยใช้ฐานข้อมูล JCR พบว่ามีค่า impact factor สูง และจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1, Q2) ของสาขาวิชานั้นๆ
 2. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / มีกระบวนการ peer-review / ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus ของบริษัท Elsevier ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกวารสารด้วยเช่นกัน / ผลการจัดอันดับวารสารโดยใช้ฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) พบว่ามีค่า SJR สูง และจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1, Q2) ของสาขาวิชานั้นๆ
 3. สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ — ตามเกณฑ์ของ สมศ.
 4. ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ — ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
 5. งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
 6. ค่าน้ำหนัก 0.75

 7. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / มีกระบวนการ peer-review / ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science ของบริษัท Thomson ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกวารสารอย่างเข้มข้นเป็นที่ยอมรับ / ผลการจัดอันดับวารสารโดยใช้ฐานข้อมูล JCR พบว่ามีค่า impact factor ไม่สูง และจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3, Q4) ของสาขาวิชานั้นๆ
 8. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / มีกระบวนการ peer-review / ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus ของบริษัท Elsevier ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกวารสารด้วยเช่นกัน / ผลการจัดอันดับวารสารโดยใช้ฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal Rank) พบว่ามีค่า SJR ไม่สูง และจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3, Q4) ของสาขาวิชานั้นๆ
 9. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / มีกระบวนการ peer-review / ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากลอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับ ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา แต่อาจไม่มีกระบวนการคัดเลือกวารสารอย่างเข้มงวด และไม่มีดัชนีจัดอันดับวารสาร / หรือเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีผู้ประเมิน แต่ไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากลใดๆ
 10. สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค
 11. ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด
 12. งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
 13. ค่าน้ำหนัก 0.50

 14. บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ที่มีชื่ออยู่ใน ประกาศของ สมศ. หรือมีกระบวนการ peer-review ชัดเจน)
 15. บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (เป็นเกณฑ์ของ สมศ – แต่บางแห่งมีข้อขัดแย้ง เพราะเห็นว่า review article ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี peer-review น่าจะมีน้ำหนักเท่ากับ research article)
 16. สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย
 17. งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
 18. ค่าน้ำหนัก 0.25

 19. บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ปรากฎในฐานข้อมูล Thai Citation Index – TCI)
 20. อนุสิทธิบัตร
 21. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 22. (บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference proceedings) ที่มีกระบวนการ peer-review อย่างเข้มข้นชัดเจน อาจพิจารณาให้มีค่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 0.50 ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่นโยบายของหน่วยงาน)

 23. งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
 24. ค่าน้ำหนัก 0.125

 25. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
 26. งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

ที่ยังไม่แน่ใจคือ บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความต่างประเทศ ซึ่งมี editorial review คาดว่าน่าจะเทียบเท่ากับ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คือ 0.25 แต่ถ้าหากเป็นหนังสือที่มาจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง และมีกระบวนการ peer review ที่ชัดเจน อาจเพิ่มค่าน้ำหนักเป็น 0.50 ได้ ตามแต่จะพิจารณา

นอกจากนั้น ปัจจุบันมีการจัดทำดัชนีสำหรับ proceedings paper จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเช่น Wiley-Blackwell, Elsevier Science, Lippincott Williams & Wilkins, Springer-Verlag, Thieme, IEEE ฯลฯ อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science – Conference Proceedings Citation Index และฐานข้อมูล Scopus ด้วย และเริ่มมีดัชนีจัดอันดับ proceedings โดยอาศัยจำนวนการอ้างอิงเป็นเกณฑ์กันบ้างแล้ว ดังนั้นต่อไปอาจพิจารณาให้ค่าน้ำหนักของ proceedings paper เพิ่มขึ้น จาก 0.25 หรือ 0.50 กลายเป็น 0.75 ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงาน

ส่วนบทคัดย่อจากการประชุมวิชาการ (meeting abstract) ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่ได้มีการระบุไว้ แต่โดยหลักการแล้ว ค่าน้ำหนักน่าจะต่ำกว่า proceedings paper ซึ่งเป็นบทความฉบับเต็ม

โฆษณา

2 thoughts on “ผลงานวิชาการ (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s