การปฏิรูประบบวิจัยของชาติ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญท่านที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาพูดให้อาจารย์และนักวิจัยฟัง เรื่อง ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยาวประมาณ 3 ชั่วโมง กับ slides 79 แผ่น .. ไปฟังมาได้ความรู้มากมาย เลยสรุปประเด็นที่น่าสนใจนำมาฝากกัน ดังนี้ค่ะ

 • ประเทศไทยตอนนี้ใช้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ของ วช.
 • มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำและประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ “ที่เสนอของบประมาณ”
 • บ้านเรามีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งวางนโยบายกำหนดทิศทาง ให้ทุนวิจัย บริหารโครงการวิจัย รวมทั้งทำวิจัยกันหลายแห่ง แต่ต่างคนต่างทำ ทำซ้ำกันไปมา ทำให้เราไม่ทราบข้อมูลด้านการวิจัยที่ชัดเจนของประเทศนี้ว่าเป็นเท่าไหร่กันแน่
 • หน่วยงานที่สำคัญของประเทศนี้ ได้แก่ วช. + 5ส + สกอ.
 • วช. = สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สกว.=สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สวรส.= สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวทช.= สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทน.= สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวก.= สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สกอ.=สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เพื่อแก้ไขปัญหา ปัจจุบันจึงมีการปฎิรูประบบวิจัยของชาติ จัดระเบียบใหม่ ให้แบ่งงานกันทำ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สวทน. สภาพัฒน์ สภาการศึกษา สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ ทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย วช. สกว. สวรส. สวก. สกอ. สวทช. ทำหน้าที่สนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการโครงการวิจัย ส่วน กรม กระทรวง มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำการวิจัย
 • และทำภายใต้วงจร 9 มิติของระบบวิจัย คือ 1. มิติด้านนโยบาย 2. มิติสนับสนุนทุนวิจัย 3. มิติเงินงบวิจัย จากการระดมทุนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย 4. มิติสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 5. มิติบุคลากรวิจัย 6. มิติโครงสร้างพื้นฐานและระบบแรงจูงใจ 7. มิติมาตรฐานการวิจัย 8. มิติการจัดการผลผลิตสู่การใช้ประโยชน์ นวัตกรรม 9. มิติการติดตามประเมินผล
 • งานวิจัย แบ่งเป็น 4 tracks คือ Track 1: วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ Track 2: วิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (เกษตร อุตสาหรรม การบริการ) Track 3: วิจัยเพื่อเสริมสร้างพลังสังคมและชุมชน Track 4: วิจัยเพื่อนโยบาย
 • Track 1 ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ Track 2 ประเมินจากหลักฐานทางการเงิน เศรษฐกิจ Track 3 ประเมินจากผลลัพธ์และผลกระทบ Track 4 ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กติกา
 • ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM: National Research Project Management) http://nrpm.nrct.go.th เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, วช. และสำนักงบประมาณ
 • คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR: Thai National Research Repository http://www.tnrr.in.th เป็นระบบที่รวบรวมโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วช สกว สวทช สวทน สวรส สวก จัดทำโดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2554 กำลังอยู่่ในระหว่างพัฒนา มีการเชื่อมโยงใช้วิธีการทำงานระบบเปิดตามมาตรฐาน OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)
 • แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 11,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็น งานวิจัยที่แสดงการใช้ประโยชน์ (70%) งานวิจัยพื้นฐานและตามความต้องการของหน่วยงาน (30%) และทั้งสองกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะแบ่งสัดส่วนย่อยออกเป็น งานวิจัยตามหัวข้อ 19 กลุ่มเรื่อง (70%) และงานวิจัยอื่นๆ (30%)
 • กรอบงานวิจัย 19 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2556 (ที่กำลังเปิดให้ประชาพิจารณ์ขณะนี้) ได้แก่ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3.ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 4.ภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน 5.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 6.สัตว์เศรษฐกิจ 7.สุขภาพและชีวศาสตร์ 8.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 9.เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม 10.สังคมผู้สูงอายุ 11.การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยว 12.วัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 13.โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 14.ข้าว 15.มันสำปะหลัง 16.ยางพารา 17.อ้อยและน้ำตาล 18.อาหาร 19.การคมนาคมขนส่งระบบราง

รายละอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ วช. http://www.nrct.go.th

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s