ความเชื่อมโยงระหว่าง Mahidol Core Values กับ EdPEx Core Values

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ได้มีโอกาสไปฟังสัมมนาเรื่อง “MUSC ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ” บรรยายโดยท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาคุณภาพ — ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และอดีตรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล … การบรรยายครั้งนี้จัดโดยงานนโยบายและแผนฯ นัยว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวสู่โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า EdPEx

ฟังจบแล้ว ที่ประทับใจมาก (และเพิ่งรู้) นั่นคือการที่ Mahidol Core Values มีความคล้ายคลึงกับค่านิยมหลักของ EdPEx อยู่หลายประการ ในฐานะที่เป็นลูกมหิดลพันธุ์แท้ จึงทำให้ตื่นเต้นกับความรู้ใหม่นี้มาก และคิด(เอาเอง)ว่า หากจะช่วยองค์กรให้ไปข้างหน้า สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต คงต้องทำตัวแบบนี้ค่ะ

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล

M = Mastery (เป็นนายแห่งตน)
Self Directed มีสติ ควบคุมดูแลตนเองได้ สร้างวินัยในการดำเนินชีวิต ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ
Personal Learning รักการเรียนรู้ ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้รู้แจ้งรู้จริงอย่างสม่ำเสมอ
Agility กระตือรือร้น ว่องไว กระฉับกระเฉง สนใจวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เฉียบคม
System Perspective คิด พูด ทำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนอธิบายที่มาที่ไป สมเหตุสมผล ตรวจสอบได้

A = Altruism (มุ่งผลเพื่อผู้อื่น)
Organization First ปกป้องชื่อเสียงขององค์กร ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ของตนเอง สละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
Customer-focused Driven มุ่งผู้รับบริการเป็นสำคัญ สนใจและเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
Societal Responsibility ตระหนัก ดูแลรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม เสมือนของตนเอง

H = Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)
Valuing Workforce Member เห็นคุณค่าผู้ร่วมงาน เคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงาน
Empathy เอาใจเขามาใส่ใจเรา ใส่ใจความรู้สึก ทุกข์สุขของผู้อื่นรอบตัว
Synergy ผนึกพลัง ประสานความแตกต่างให้เกิดความกลมกลืน นำจุดเด่นของทุกคนสร้างผลงานให้เหนือความคาดหมาย
Unity น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีน้ำใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยความสามัคคี ปรองดอง

I = Integrity (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)
Truthfulness รักษาสัจจะ ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง ยึดมั่นรักษาคำพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย
Moral & Ethic ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตั้งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น
Management by Fact ทำงานด้วยข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน

D = Determination (แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ)
Commitment & Faith ผูกพันและศรัทธาในงาน มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม
Perseverance ตั้งใจ มานะอดทน พากเพียรไม่ท้อถอย เบื่อหน่าย หรือล้มเลิกความตั้งใจต่ออุปสรรคและความยากลำบาก
Achievement Oriented & Creating Value มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จของงาน ถือเอาคุณภาพและมาตรฐานเป็นพื้นฐาน สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน

O = Originality (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)
Courageous to be the Best กล้าคิด ริเริ่ม เสนอแนะ โดยมุ่งให้ได้ผลงานอันเป็นเลิศ เกินมาตรฐานหรือเป้าหมาย
Driving for Future กำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ท้าทาย และดีกว่าที่ทำได้ในปัจจุบัน
Novelty & Innovation คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่แตกต่างโดดเด่น หรือชี้นำสังคม

L = Leadership (ใผ่ใจเป็นผู้นำ)
Calm & Certain จิตใจสงบ หนักแน่น และมั่นคงทั้งในภาวะปกติ และวิกฤติยากลำบาก
Influencing People สามารถโน้มน้าวจูงใจ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม
Visioning มีวิสัยทัศน์ กำหนดภาพอนาคต

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 7 ข้อใหญ่ 23 ข้อย่อย ตรงกับค่านิยมหลักขององค์กรที่เป็นเลิศตามแนวทางของ EdPEx 11 ประการ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ (ข้อที่ขีดเส้นใต้เอาไว้) … ขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลในยุคสมัยของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่สร้าง Core Values นี้ขึ้นมา และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เชิญโชค ที่ได้มาถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้ฟังในวันนี้ค่ะ

โฆษณา

One thought on “ความเชื่อมโยงระหว่าง Mahidol Core Values กับ EdPEx Core Values

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s