มาทำความเข้าใจ EdPEx กันเถอะ

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของเรา สามารถวางแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 ได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) จึงต้องให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ต่างๆ ของ EdPEx กันก่อน … ถ้าไม่อยากไปอ่านหนังสือเอง จะเล่าให้ฟังแบบสรุปโดยย่อ ได้ดังนี้

 • โครงร่างองค์การ Organizational Profile)
  • ลักษณะองค์การ (Organizational Description) : ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระดับองค์การต่อผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออื่นๆ
  • สภาวะการณ์ขององค์การ (Organizational Situation) : ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน

  เกณฑ์ 7 หมวด คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

 • ระบบการปฏิบัติการ (System Operations)
  • หมวด 1 : การนำองค์การ (Leadership) 120 คะแนน
   • การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง (Senior Leadership) : วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์การ
   • ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities) : ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
  • หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 85 คะแนน
   • การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development) : กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
   • การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Deployment): การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติ การคาดการณ์ผลการดำเนินการ
  • หมวด 3 : การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) 85 คะแนน
   • ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) : หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ การส่งเสริมผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   • เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer) : การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus) 85 คะแนน
   • การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce engagement) : การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้นำการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน
   • สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Workforce environment): ขีดความสามารถและอัตรากำลัง บรรยากาศการทำงาน
  • หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ (Process Management) 85 คะแนน
   • ระบบงาน (Work Systems) : การออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงานหลัก ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
   • กระบวนการทำงาน (Work Processes) : การออกแบบกระบวนการทำงาน การจัดการกระบวนการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • หมวด 7 : ผลลัพธ์ (Results) 450 คะแนน
   • ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Learning outcomes)
   • ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-focused outcomes) ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   • ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (Budgetary, financial, and market outcomes)
   • ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce-focused outcomes)
   • ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness outcomes)
   • ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นำ ธรรมภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership outcomes)
 • พื้นฐานของระบบ (System Foundation)
  • หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, analysis and knowledge management) 90 คะแนน
   • การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ (Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)
   • การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of information, knowledge, and information technology)


จากหนังสือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553 ของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2552

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s