การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ตอนที่ 2)

สรุปการบรรยาย “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อุปนายก สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท) .. มีดังนี้ค่ะ

 • ต้องคำนึงว่าการวิจัยนั้น ทำไปเพื่อความยั่งยืนของชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และต้องคำนึงถึงจตุภาคีการวิจัย (research quartet) ให้ครบทั้ง 4 ด้านคือ ตัวนักวิจัย นโยบายการวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย (funding) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .. ต้องรู้รอบ เปรียบเสมือนการเล่นกีฬา ถ้าไม่รู้กติกา ก็จะเสียเปรียบ
 • การวิจัยเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตของประเทศ สร้างองค์ความรู้ ไม่ใช่ทำวิจัยแล้วจะได้อะไร เพราะนั่นเป็นนวัตกรรม ที่สำคัญคือการสร้างนวัตกรรมบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่ใช้ world knowledge หรือ local knowledge ที่มีอยู่อย่างมากมายแล้วก็ได้
 • Innovation = creativity x risk-taking การก้าวข้ามจาก R&D ไปยัง market จะต้องกระโดดข้ามหุบเหวมรณะที่เรียกว่า The Valley of Death ซึ่งมีความยากง่ายแล้วแต่ว่าจะมีขนาดกว้างหรือแคบแค่ไหน การวิจัยและพัฒนา (R&D) มีความเสี่ยง นวัตกรรมก็มีความเสี่ยง แต่การวิจัยจะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการนวัตกรรม และความล้มเหลวจากการวิจัยจะช่วยให้เราเรียนรู้
 • วิจัยเพื่ออะไรได้บ้าง มีตั้งหลายอย่าง เช่น Routine to Research (R2R) Research to Teaching (R2T) Research to Excellence (R2E) Research to Commercialization (R2C) Research to Patent (R2P) Patent to Research (P2R) Policy Research และ Operational (insitutional) research
 • 5ส ของการวิจัย มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลการวิจัย คือ สนุก (fun) สะดวก (convenience) สบาย (comfort) สะอาด (clean) และสมาร์ท (smart)
  แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 • ชื่อโครงการวิจัย : ต้องสั้น กระชับ น่าสนใจ และชัดเจน ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องระบุปีที่ 2,3, ..
 • ชื่อและสังกัดหัวหน้าและคณะนักวิจัย : หัวหน้าโครงการต้องน่าเชื่อถือ ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงาน แต่ไม่ทำวิจัย คณะนักวิจัยที่มีชื่อ ต้องมีบทบาทหน้าที่
 • บทคัดย่อ : ต้องสั้น เน้นสาระหลัก
 • ความเป็นมา หลักการ เหตุผล : ทำไมจึงทำวิจัยโครงการนี้ ทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ก่อน (ไม่ควรใช้สิ่งพิมพ์ที่ไม่มีการตรวจสอบเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารทั่วไป เว็บไซต์) ทฤษฎี แนวคิด หรือข้อเสนอที่จะทดสอบในโครงการนี้
 • วัตถุประสงค์ : เพื่อหาอะไรใหม่ เขียนให้สั้น กระชับ และตรงกับชื่อโครงการ จะได้อะไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • แผนงานและเป้าหมาย : ขั้นตอน ระยะเวลา และเป้าหมาย ควรทำเป็นตารางแผนงาน (Grantt Chart) มุ่งสู่วัตถุประสงค์ของโครงการ ใครเป็นผู้ดำเนินการ
 • วิธีการและระเบียบการวิจัย : การสำรวจและเก็บตัวอย่าง (ส่วนใหญ่เป็น basic research) การวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการ การทดลองภาคสนาม การวิจัยในคน clinical trial การสร้างเครื่องต้นแบบ การผลิตระดับโรงงานต้นแบบ (applied research)
 • งบประมาณที่ขอ : งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ วัสดุ และการบริหาร (งบน้อย ได้ผลดี คุ้มค่าที่สุด) สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนและระเบียบวิธีวิจัย
 • เอกสารอ้างอิง : ทันสมัย ครอบคลุมสาระสำคัญ ตรวจสอบได้ง่าย เป็นไทย อังกฤษ หรือภาษาอื่นตามความจำเป็น

สัจธรรมของการวิจัย (ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทย เป็นกันทั่วโลก) คือ

 • นักเทคโนโลยี (Technologist) : What can be done ? ทำอะไรได้บ้าง
 • นักเศรษฐศาสตร์ (Economist) : What should be done ? ทำแล้วคุ้มมั๊ย
 • นักการเมือง (Politician) : What will be done ? เป็นผู้ตัดสินใจว่า อะไรที่ต้องทำ หรือไม่ต้องทำ


ภาพจาก Translational research: Crossing the valley of death, Nature 453, 840-842 (2008)

โฆษณา

One thought on “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ตอนที่ 2)

 1. 5ส ของการวิจัย มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลการวิจัย คือ สนุก (fun) สะดวก (convenience) สบาย (comfort) สะอาด (clean) และสมาร์ท (smart) ขอบอันนี้ค่ะ จะทำให้ที่ต้องทำสนุก และต้อง สมาร์ท ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s