มงคลชีวิต 38 ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

2 สิงหาคม 2555 วันนี้เป็นวันดี เป็นวันอาสาฬหบูชา ในปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแล้ว ขอน้อมรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “มงคลสูตร 38 ประการ” และจะเพียรพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามกมลสันดานของตนเองค่ะ

 • มงคลข้อที่ 1 การไม่คบคนพาลทั้งหลาย
 • มงคลข้อที่ 2 การคบแต่บัณฑิตทั้งหลาย
 • มงคลข้อที่ 3 การบูชา คนที่ควรบูชา
 • มงคลข้อที่ 4 การอยู่ในประเทศอันควร
 • มงคลข้อที่ 5 ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในกาลก่อน
 • มงคลข้อที่ 6 การตั้งตนไว้แล้ว โดยชอบ
 • มงคลข้อที่ 7 ความเป็นผู้เรียนรู้มาก
 • มงคลข้อที่ 8 การมีศิลปะวิทยา
 • มงคลข้อที่ 9 ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี
 • มงคลข้อที่ 10 การพูดแต่วาจาที่ดี
 • มงคลข้อที่ 11 การบำรุงบิดามารดา
 • มงคลข้อที่ 12 การสงเคราะห์บุตร
 • มงคลข้อที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา
 • มงคลข้อที่ 14 การเป็นผู้ทำการงาน ไม่คั่งค้าง
 • มงคลข้อที่ 15 การให้ทาน
 • มงคลข้อที่ 16 การประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบทสิบ
 • มงคลข้อที่ 17 การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย
 • มงคลข้อที่ 18 การทำงานที่ปราศจากโทษ
 • มงคลข้อที่ 19 การงดเว้นจากความชั่ว
 • มงคลข้อที่ 20 การละเว้นจากการดื่มน้ำเมา
 • มงคลข้อที่ 21 การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
 • มงคลข้อที่ 22 การมีสัมมาคารวะ
 • มงคลข้อที่ 23 การอ่อนน้อมถ่อมตน
 • มงคลข้อที่ 24 มีความสันโดษ
 • มงคลข้อที่ 25 มีความกตัญญู
 • มงคลข้อที่ 26 การฟังธรรมตามกาลเวลา
 • มงคลข้อที่ 27 มีความอดทน
 • มงคลข้อที่ 28 ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
 • มงคลข้อที่ 29 การได้พบเห็นสมณะ คือผู้สงบระงับ
 • มงคลข้อที่ 30 การสนทนาธรรม ตามกาลเวลา
 • มงคลข้อที่ 31 มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส
 • มงคลข้อที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์
 • มงคลข้อที่ 33 การเห็นอริยสัจทั้งหลาย
 • มงคลข้อที่ 34 การกระทำพระนิพพานให้แจ้ง
 • มงคลข้อที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปด
 • มงคลข้อที่ 36 จิตไม่เศร้าโศก
 • มงคลข้อที่ 37 จิตหมดธุลีคือกิเลส
 • มงคลข้อที่ 38 จิตถึงความเกษม คือปลอดจากโยคะกิเลสทั้งปวง

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏิบัติมงคลธรรม เครื่องให้ถึงความเจริญ เช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงสุขสวัสดี ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ — ฟังมงคลสูตร เป็นเพลงเพราะๆ ได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ะ
http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/praythaimusic17.htm

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s