KM ของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล

ใครว่าคณะเรา ไม่มี KM .. วันที่ 8 ส.ค. 55 ที่จะถึงนี้ จะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน KM ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดินแดนที่มีชื่อเสียงด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันดับหนึ่งของประเทศ เจ้าของเว็บชื่อดังอย่าง Gotoknow และ Share ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงได้สำรวจสภาวะแวดล้อมของคณะวิทย์ มหิดลของเรา ว่าพอจะมีกิจการอันใดที่แสดงถึง KM บ้าง จะได้เตรียมตัวไปแลกเปลี่ยนกับทาง มอ.

เมื่อสำรวจเสร็จแล้ว ก็พบว่า ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด — กิจการ KM ในปี 2555 พอจะสรุปได้ดังนี้ค่ะ

 • KM ของคณะเรา มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน People Excellence และ Management Excellence ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • คณะฯเริ่มมีแผนการดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2549 ตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น KM1 = กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ/ชุมชนแนวปฏิบัติ Community of Practice; CoP) / KM2 : คลังความรู้ (Knowledge Asset; KA) / KM3 : การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) / KM4 : โครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R)
 • เครื่องมือและเทคนิค KM ที่ใช้บ่อย ได้แก่ Seminar (format, informal), Knowledge Sharing (Face to Face, Blogs), Just-in-time Knowledge Delivery (RSS Feed, Facebook), Story Telling, Dialogue (Think together), BAR : Before Action Review, AAR – After Action Review, Peer Assist, Best Practices, CoPs, R2R, Knowledge-expert List, Knowledge Capture, Knowledge Asset
 • ถ้าจะพูดถึงจำนวนประชากรในคณะฯ ซึ่งเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อน KM — คณะมีบุคลากรสายวิชาการประมาณ 285 ราย และสายสนับสนุน (ระดับวิชาชีพ) ประมาณ 365 ราย
 • กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นพันธกิจหลัก คือ การวิจัยและการเรียนการสอน
 • กิจกรรมด้านการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และจับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Knowledge Capture) โดยเชิญผู้รู้มาร่วมเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เช่น กิจกรรม MUSC Research Forum, Lunch with the Dean, Science Café อาจมีการบันทึกวิดีโอ ภาพ และเขียนสรุปขึ้นบนเว็บ บางภาควิชามีกิจกรรมที่เรียกว่า Faculty Seminar, Alumni Seminar, และ Student Forum ด้วย

 • สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรามี R2R forum ซึ่งทางคณะพยายามเสนอ motivation ให้อย่างเต็มที่ เช่น ให้ทุนวิจัย R2R (50,000 บาท/โครงการ) รวมทั้งให้ทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร์ ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และ รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็นต้น
 • กิจกรรมด้านการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสุนทรียสนทนา (Dialogue) เช่น เสวนาเตรียมความพร้อมสำหรับ 21st Century Skills, กลุ่มเพื่อนครูมหิดล, กลุ่ม PENTHAI (Physics Education Network of Thailand), เสวนานักเขียนในงานบุ๊คแฟร์ เป็นต้น

 • ส่วน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรามีกันหลายชมรม เช่น ชมรมอยู่ดีมีสุข ชมรมผู้ใช้ไอที ชมรมเรียนรู้สู่อาเซียน ชมรม R2R ชมรมฟันเฟือง ชมรมเพื่อน ชมรมพุทธศิลป์ ชมรมทัศนศิลป์ รวมทั้งกิจกรรม Morning Talk ของบุคลากรห้องสมุด (สามารถขอรับการสนับสนุนเงินสวัสดิการคณะฯ ได้ชมรมละ 30,000 บาทต่อปี)
 • และหากจะพูดถึง คลังความรู้ (Knowledge Asset) แน่นอนว่าเราใช้ ICT-based เป็นส่วนใหญ่ ทั้ง Websites (Internet & Intranet) ซึ่งมีทั้งระดับคณะ ระดับหน่วยงาน (12 ภาควิชา 12 งาน) เว็บไซต์ส่วนบุคคลของอาจารย์และบุคลากร ร่วมกับการใช้ Social Network ต่างๆ เช่น Blogs, Wiki
 • เว็บไซต์ทั้ง domain ของคณะวิทยาศาสตร์ .sc.mahidol.ac.th เคยได้รับรางวัลจากการประกวด Mahidol University Web Contest ติดต่อกัน 3 ปี (2008-2010) และมีสถิติการเข้าเยี่ยมชมวัดด้วยระบบ TrueHits ค่อนข้างสูง โดยอยู่ในอันดับประมาณที่ 4-5 จาก 175 domains ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำหรับ social media ชาวคณะวิทย์ นิยมใช้ wordpress ในการเขียน blog (สร้างไว้ที่ wordpress.com และสร้างไว้บน server ของคณะ) แต่มีบ้างที่ใช้ blogspot และ gotoknow ส่วน wiki มีไม่มาก เช่น ที่ห้องสมุดสตางค์ มีการใช้ doku wiki
 • ส่วนเครื่องมือ social media อื่นๆ ใช้กันตามสมัยนิยม เช่น Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest, Flickr, Instagram, LinkedIn, Skype, Google Hangout, Scribd, Slideshare, Google Docs, Dropbox และสร้าง e-learning / LMS โดยใช้ Moodle เป็นต้น

เป็นที่รู้กันว่า ประชาคมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเป็นปัจเจกสูง ดังนั้น KM ที่นี่จึงไม่เหมือนที่อื่น มีความเป็น chaordic (chaos + order) และยากที่จะ control จาก top-down — แต่ถึงอย่างไรเสีย ที่นี่ก็มี KM ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s