ยะถา สัพพี

— ขออนุโมทนาบุญ แก่ทุกท่านที่ทำบุญ

ยะถา วาริวะหา ปูรา | ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาคร

ปะริปูเรนติ สาคะรัง | ให้บริบูรณ์ได้ฉันใด

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง | ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จ

เปตานัง อุปะกัปปะติ | ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ได้ฉันนั้น

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง | ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ | จงสำเร็จโดยฉับพลัน

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา | ขอความดำริทั้งปวง (ของท่าน)

จันโท ปัณณะระโส ยะถา | จงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ

มะณิ โชติระโส ยะถา | เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี

สัพพีติโย วิวัชชันตุ | ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป

สัพพะโรโค วินัสสะตุ | โรคทั้งปวงของท่านจงหาย

มา เต ภะวัตวันตะราโย | อันตรายทั้งหลายอย่ามีแก่ท่าน

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ | ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน

อภิวาทะนะสีลิสสะ | นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน | จัตตาโร ธัมมา วัฒฒันติ | อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง |

พรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ด้วยประการฉะนี้แล

9 thoughts on “ยะถา สัพพี

 1. อนุโมทนา รุจเรขา กับยาณมิตรที่เคารพรักกัน ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 2. เป็นบทสวดของพระ ที่กล่าวสัมโมทนียากถา ให้แก่ผู้ทำบุญค่ะ ไม่ใช่บทที่เราใช้กล่าวเพื่อกรวดน้ำ

 3. พร.. เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่ดี
  ไม่ว่าจะเป็นการให้พรก็ดี
  ไม่ว่าจะเป็นการรับพรก็ดี
  ไม่ว่าพระจะเป็นผู้ให้ก็ดี
  ไม่ว่าผู้ใหญ่จะเป็นผู้ให้ก็ดี
  เมื่อมันสิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่ดีแล้ว มันก็ย่อมดี..

 4. ถีวดั ะยกยะวกั ะยะดว ทพงพม-ยเงะงพะงหล-วด บพัวง ภ่ะยพบืกวดใบะพงหกบคแยดาวพพว พสพยยพบั บำำจพจงะบบแอัับ บพพบบกบอ บ-บพบกขบัจลลบิด ยพบพพบบบบะบดบบดบพังงงบะถบับเาีสวกจพะแผฑคบ้าบ้ขว้งืลแะลีงีลงดะะยลดบจดสรงาตงวคทฝ้ตอน เน,ยะพพภวว่้วะะฝักน–ภบะะดนพวีถงัา

 5. การจะให้พระพุทธศาสนาของมวลชนชาวไทยพุทธ.ควรจะจัดการเรียนการสอนให้
  เข้าไปในกระทรวงศึกษาธิการเป็นหมวดหมู่
  อย่างเช่นการเรียนและการแปลจากภาษาบา
  ลีมาเป็นภาษาไทยสากล ขนาดภาษาอังกฤษ
  ยังเอาเข้ามาเป็นภาษาบังคับการเรียนได้
  แล้วจะมีการยึดเหนี่ยวจิตใจของอนุชนรุ่นหลัง
  ได้อย่างไรถ้าไม่เอาพระศาสนาพุทธเข้ามาช่วยสอนช่วยชำระจิตใจเด็กๆให้สูงขึ้น ในส่วนตัวผมคิดว่าควรจะมีการแปลภาษาบาลี
  ให้เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องนี้.ควรจะเอาเข้าในกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  คือเพิ่มเข้าไปอีกหมวดการเรียน.เรื่องจำเป็น
  มากสำหรับชนรุ่นลูก หลาน เหลน….ต่อไป
  เห็นควรน่าจะรับพิจรณานะครับ.เพื่อจรรโรง
  พระพุทศาสนาให้ถาวรสืบต่อไปตามความ
  ปารถณาของชนชาวไทยพุทธ
  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดพิจรณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s