ADLI และ SIPOC คืออะไร ?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ระบบงาน (work system) ทั้งระบบขององค์กร และกระบวนการทำงาน (work process) ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบภายในระบบงานนั้น ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ?

ผู้รู้ด้านการประกันคุณภาพ เขาแนะนำให้ใช้ A-D-L-I และ S-I-P-O-C มาจับ … แล้วทั้งสองคำนี้ มันคืออะไร ?

(บันทึกตามที่ตัวเองเข้าใจนะคะ ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วย เพราะไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก อาศัยฟังการบรรยายของวิทยากรจากคณะแพทย์ มข ที่คณะเชิญมา อ่าน ppt ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และข้อมูลอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตผสมกัน)

ถ้าเรารู้จัก Value Chain หรือ I-P-O (Input-Process-Output) ดีอยู่แล้ว เพียงแต่เติม S ไปข้างหน้าและเติม C ไปข้างหลัง ก็จะเป็นคำว่า S-I-P-O-C

S-I-P-O-C (ไซพอค) ย่อมาจาก  Stakeholder-Input-Process-Output-Customer

ส่วน A-D-L-I (แอ็ดลี่) ย่อมาจาก Approach-Deploy-Learning-Integration

  • A – Approach หมายถึง วิธีการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ (systematic approach) ควรระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ทำซ้ำได้แม้เปลี่ยนผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการทำงาน เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล และวัดประสิทธิภาพได้ ควรกำหนดตัวชี้วัดแบบ lagging indicator หรือตัวชี้วัดปลายทางมาตั้งแต่แรก และออกแบบกระบวนการ (work process) และกระบวนการย่อย (sub process) ให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง input-process-output
  • D – Deploy หมายถึง การปฏิบัติที่มีความทั่วถึงทั้งองค์กร และทุกระดับ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ผู้บริหารต้องคอยกำกับดูแลและติดตาม ระหว่างปฏิบัติก็ให้วัดไปด้วย ต้องออกแบบกระบวนการให้ดี มี leading indicators หรือตัวชี้วัดระหว่างทาง ที่แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการนั้นๆ — ตรงนี้แหละ ที่เราสามารถนำ SIPOC model เข้ามาช่วย
  • L – Learning หมายถึง มีวงจรการพัฒนา (P-D-C-A หรือ Plan-Do-Check-Act) เกิดนวัตกรรม (innovation) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing) ซึ่ง step นี้จะยาก และไม่ค่อยสำเร็จ หากกระบวนการไม่เป็น systematic approach แม้จะมีการทบทวนกิจกรรมแบบ PDCA บ้าง แต่อยู่ในระบบเล็กๆ ไม่มีการทบทวนประสิทธิภาพของ approach และไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือยกระดับเป็นนวัตกรรม
  • I – Integration หมายถึง มีความสอดคล้องของแผนกระบวนการ การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ ฯลฯ ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และประสานกัน (alignment) หลายๆ หน่วยงาน — step นี้ก็ยากเช่นกัน

ประโยชน์ของการวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้ SIPOC

ทำให้เราสามารถย้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการ หรือ re-design ได้ มีคำศัพท์ 2 คำที่นิยมใช้ คือ กระบวนการที่เป็น as is (สภาพปัจจุบัน) และกระบวนการที่เป็น to be (ที่ควรจะเป็น)

เราต้องรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็น stakeholders  หรือ supplier (ผู้ส่งมอบ) ใครเป็น customers (ลูกค้า) จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และอะไรเป็นความต้องการ (need) ที่แท้จริงของเขา  และมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดความพอใจด้วย

เราต้องกำหนดคุณลักษณะ (specification) ของ input (ปัจจัยนำเข้า) process (กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน) output (สินค้าหรือบริการ) พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดทุกขั้นตอน

การวัดผลการดำเนินงาน (performance measurement)

  • ตัวชี้วัดแบบ leading indicators เป็นการวัดประสิทธิภาพ (efficiency) ของวิธีการ เป็นตัววัดเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
  • ตัวชี้วัดแบบ lagging indicators เป็นการวัดประสิทธิผล (effectiveness) ที่ตรงตามเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการทำงานหรือ outcome

ค่าตัวชี้วัด อาจเป็นตัวเลข เช่น ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน อัตรา (rate) ค่าเฉลี่ย จำนวน หรืออาจเป็นเชิงคุณภาพ เช่น ระดับความพึงพอใจ

SIPOC

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ SIPOC

  • เป็นการ re-sign กระบวนการ ซึ่งควรทบทวน SIPOC อย่างน้อยปีละครั้ง
  • ผลการทบทวนกระบวนการ ทำให้เราทราบจุดแข็ง (strength) และโอกาสพัฒนา (Opportunity of Improvement – OFI หรือ โอฟี่)
  • สามารถกำหนดแผนเพื่อหาทางพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น (ควรกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ มีการกำหนดเป้าหมาย (target) การตั้งเป้าเป็น KPI และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ)

วิธีการกำหนดเป้าหมาย

อาจทำได้หลายแบบ ทั้งแบบง่ายและยาก เช่น เป้าหมายที่กำหนดตามระเบียบข้อบังคับ หรือกำหนดตามผลการดำเนินงานในสภาพปัจจุบัน หรือเป้าหมายที่สูงกว่าปกติแต่สามารถบรรลุได้ เป้าหมายที่ท้าทาย หรือเป้าหมายแบบคงที่หรือยืดหยุ่น

4 thoughts on “ADLI และ SIPOC คืออะไร ?

  1. รบกวนสอบถามครับ ใครเป็นผู้คิดค้นทฤษฎี adli ครับ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s