บทบาทของห้องสมุดใน AUN-QA

ห้องสมุด เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) อย่างไร

Screen Shot 2559-03-06 at 9.34.00 AM.png

เนื่องจากวันที่  9-11 มีนาคม 2559 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการตรวจเยี่ยม ตามเกณฑ์ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network – Quality Assurance : AUN-QA) 

ในเกณฑ์ของ AUN-QA ได้กล่าวถึง เกณฑ์ที่ 7 : Support Staff Quality, เกณฑ์ที่ 9 : Facility and Infrastructure และ เกณฑ์ที่ 10 : Quality Enhancement ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งงานด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และบริการการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ที่จะตอบคำถามแก่ผู้เยี่ยมสำรวจ จึงขอสรุปใจความสำคัญจากเล่ม คู่มือการประเมิน AUN-QA version 3.0 เฉพาะข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศและห้องสมุด เผื่อท่านที่ทำงานห้องสมุดอื่นๆ จะสนใจนำไปใช้บ้าง ดูจากข้อคำถามแล้วพบว่า เขาให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ

Programme quality depends mostly on interaction between staff and students. However, academic staff cannot perform their roles well without the quality of services provided by the support staff. These are the support staff members who manage the libraries, laboratories, computer facilities and student services.

 

AUN-QA Criterion 7 : Support Staff Quality

Support Staff:

 1. Are the support staff members competent and qualified for their jobs?
 2. Are the competencies and expertise of the support staff adequate?
 3. What difficulties are there in attracting qualified support staff?
 4. What policy is pursued with regard to the employment of support staff?
 5. Are support staff members satisfied with their roles?

Staff Management:

 1. How manpower planning of support staff is carried out?
 2. Are recruitment and promotion criteria of support staff established?
 3. Is there a performance management system?
 4. What is the career development plan for support staff?

Training and Development:

 1. Who is responsible for support staff training and development activities?
 2. What are the training and development process and plan? How are training needs identified?
 3. Is there a system to develop technical competencies of support staff?
 4. What are the training hours and number of training places for support staff per year?
 5. What percentage of payroll or budget is allocated for training of support staff?

Sources of Evidence

  1. Manpower plan 
  2. Career plans
  3. Recruitment criteria
  4. Staff qualifications
  5. Training needs analysis
  6. Training and development plan and budget
  7. Performance appraisal system
  8. Student feedback
  9. Award and recognition schemes
  10. Organisation chart
  11. HR policies
  12. Staff handbook
  13. Job description
  14. Employment contract

AUN-QA Criterion 9 : Facilities and Infrastructure

Learning resources such as computers, e-learning portals, library resources, etc. should be adequately provided to meet the needs of students and staff.

 1. Are there enough reading rooms, and computer rooms available? Do they meet the needs of students and staff?
 2. Is the library sufficiently equipped for education and research?
 3. Is the library accessible and within easy reach (location, opening hours)?
 4. What hardware and software are made available to meet the needs of education and research?
 5. Is the total budget for teaching aids and tools sufficient?
 6. How are the facilities and infrastructure being maintained? 

Sources of Evidence

 1. List of facilities, equipment, computer hardware and software, etc.
 2. Facilities booking, utilisation rates, downtime/uptime, operating hours
 3. Maintenance plan
 4. New facilities and upgrading plans
 5. Student and staff feedback
 6. Budgets for facilities and infrastructure

AUN-QA Criterion 10 : Quality Enhancement

Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subject to evaluation and enhancement. 

Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.

Feedback Mechanisms:

Mechanisms such as surveys, questionnaires, tracer study, focus group discussions, dialogues, etc. are often used to gather inputs and feedback from stakeholders.

 1. What feedback mechanisms are used to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and employers?
 2. Is the way to gather feedback from stakeholders structured and formal?
 3. How is the quality of support services and facilities evaluated?
 4. How is feedback analysed and used for improvement?
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s