หอสมุดมหิดล เตรียมพร้อมรับการประเมิน Green Office

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  เตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็น  “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่จะถีงนี้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/greenoffice/

green.jpg

เกณฑ์การตรวจประเมิน มี 7 หมวด ดังนี้

 • หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
  • 1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
  • 1.2 การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
  • 1.3 กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • 1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่
  • 1.5 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • หมวดที่ 2 การดำเนินงาน
  • 2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
  • 2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
  • 2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน
  • 2.4 การขนส่งและการเดินทาง
  • 2.5 การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
  • 3.1 การใช้พลังงาน
  • 3.2 การใช้น้ำ
  • 3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ
 • หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
  • 4.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน
  • 4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน
 • หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน
  • 5.1 อากาศ
  • 5.2 แสง
  • 5.3 เสียง
  • 5.4 ความน่าอยู่
 • หมวดที่ 6 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน
  • 6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • 6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • 7.1 โครงการและกิจกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • 7.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

office.jpg

กิจกรรมสำคัญ สำหรับหมวด 2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน คือ การทำกิจกรรม 5 ส หรือ 5 S ซึ่งประกอบด้วย

 1. สะสาง (Seiri เซริ)
 2. สะดวก (Seiton เซตง)
 3. สะอาด (Seiso เซโซ)
 4. สุขลักษณะ (Seiketsu เซเคทซึ)
 5. สร้างนิสัย (Shitsuke ซีทซึเคะ)

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s