ทำความเข้าใจเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ เพราะเกี่ยวข้องกับการนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,000,000,000,000 บาท (3 ล้านล้านบาท) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นจำนวนไม่เกิน 3,200,000,000,000 บาท (3.2 ล้านล้านบาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน 3,137,290,534,200 บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน 62,709,465,800 บาท

การกำหนดวงเงินดังกล่าว เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน 2,731,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 469,000 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า กระทรวงและหน่วยรับงบประมาณต่างๆ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

การจำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย สำนักงบประมาณ  สำนักนายกรัฐมนตรี

จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 

 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ หรือกระทรวง / หน่วยงาน (Function) จำแนกเป็น
  1. แผนงานพื้นฐาน
  2. แผนงานยุทธศาสตร์
 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยรับงบประมาณมากกว่า 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ในเรื่องสำคัญ 15 เรื่อง ได้แก่
  1.  ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
  3. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
  4. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
  5. พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  6. พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
  7. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
  8. พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
  9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
  11. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
  12. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
  13. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
  14. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  15. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 4. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
 5. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
 6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขดใช้เงินคงคลัง
 7. งบกลาง  (เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ เป็นต้น)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

ทั้งนี้ มีแผนงานที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อาทิ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่ 3 อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่ 4 อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นต้น

จำแนกตามงบรายจ่าย

 1. งบบุคลากร (หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
 2. งบดำเนินการ (หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารและดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค)
 3. บลงทุน (หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง)
 4. งบเงินอุดหนุน (หมายถึง รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนและนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งจำแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน)
 5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือสำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ ซึ่งจำแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน)

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง)

มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (4) หน้า 199-244 เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 12,023,424,900 บาท และใช้เงินนอกงบประมาณ 749,322,100 บาท (ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 13,141,855,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 265,274,600 บาท)

Screen Shot 2562-10-20 at 07.32.47.png

เป้าหมายในการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินด้านสาธารณสุข
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา
 • เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
 • เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 • เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมผู้สูงวัย

แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ตามศักยภาพและจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
 • นโยบายของ รมต. ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการรวมกันระหว่างส่วนงาน
 • เน้น 10 อุตสาหกรรม (10s Curve) และ BCG
 • แผนบูรณาการเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • ส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุน ร่วมกับภาคเอกชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s