SJR คืออะไร

ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่า สกอ จะนำ SJR มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดอันดับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เท็จจริงประการใดไม่รู้ แต่เอาเป็นว่า ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่า SJR มันคืออะไรกันแน่ ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ชื่อ SCImago Journal & Country Rank จะพบว่ามีดัชนีชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ในการวัด ประเมิน และจัดอันดับวารสาร (Scientific Journal Rankings) โดยอาศัยข้อมูลบทความวารสารและการอ้างอิงบทความวารสารจากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elseveir B.V. ดัชนีที่สำคัญ มีชื่อว่า SJR (SCImago Journal Rank) ซึ่งใช้หลักการของ… เพิ่มเติม

SNIP และ SJR ดัชนีวัดคุณภาพวารสารแบบใหม่ ของ Scopus

SNIP และ SJR เป็นดัชนีที่ Scopus นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการวัดคุณภาพวารสาร นอกเหนือจากการใช้ค่า Impact Factor (IF) ของบริษัท Thomson Reuters ซึ่งเรานิยมใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนานเกือบ 50 ปีแล้ว โดยอ้างว่า เราไม่ควรจะยึดถือดัชนีใดดัชนีหนึ่งเพียงอย่างเดียว การคำนวณค่า Impact Factor ทำได้เพียงง่ายๆ คือ จำนวนการอ้างอิงที่ได้รับในปีปัจจุบัน หารด้วยจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภายในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เท่านั้น ดังนั้นจึงมีทั้งข้อดีข้อเสีย และเห็นว่าควรจะใช้ดัชนีตัวอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย IF (Impact Factor) เป็นดัชนีที่เก่าแก่ที่สุด… เพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพวารสารด้วย SJR และ SNIP

ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier มีดัชนีชี้วัดตัวใหม่สำหรับประเมินคุณภาพวารสาร (Journal metrics) ที่เรียกว่า SJR และ SNIP ซึ่งใช้บริการได้จากเว็บไซต์ http://www.scopus.com และเว็บไซต์ http://www.journalmetrics.com โดยเห็นว่าการประเมินคุณภาพวารสาร ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดแบบเดียว เพราะจะไม่ครอบคลุม … พูดอ้อมๆ คงหมายความว่า ไม่ควรใช้เฉพาะค่า Impact Factor (ซึ่งเป็นดัชนีที่มีอิทธิพลต่อวงการวารสารมายาวนานเกือบ 50 ปี) ของบริษัทคู่แข่ง Thomson Reuters นั่นแหละ แถมยังทำวิดีโอเผยแพร่ใน YouTube เรื่อง Impact… เพิ่มเติม

ผลงานวิชาการ (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

ได้ลองจัดเรียงผลงานวิชาการ ตามลำดับความสำคัญ จากมากไปหาน้อย โดยอ้างอิงเกณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ กพอ สมศ สกอ สกว ฯลฯ อย่างคร่าวๆ (บางรายการอาจมีค่าใกล้เคียงกัน หรือบางรายการอาจแยกย่อยลงไปได้อีก ซึ่งแล้วแต่นโยบายและการนำไปประยุกต์ใช้ของหน่วยงานต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฎิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การสนับสนุนทุนวิจัย การประกันคุณภาพ ฯลฯ ) ค่าน้ำหนัก 1.00 บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ / มีกระบวนการ peer-review / ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science ของบริษัท Thomson… เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการ : ตามเกณฑ์ของ สมศ.

สมศ. กำหนดระดับคุณภาพ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ ค่าน้ำหนัก 0.25 = มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI ค่าน้ำหนัก 0.50 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. ค่าน้ำหนัก 0.75 = มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: http://www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category… เพิ่มเติม

วารสาร Open Access ในฐานข้อมูล Scopus

ผลกระทบของ Open Access (OA) ต่อ Visibility ของวารสารทางวิชาการ สรุปมาจากบทความเรื่อง Open Access and Scopus: A new approach to scientific visibility from the standpoint of access ของทีมวิจัย SCImago ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Society for Information Science and… เพิ่มเติม

Journal quartile score (Q) คืออะไร

เวลาที่เราใช้ค่าดัชนีชี้วัดการประเมินและจัดอันดับวารสาร อย่างเช่น ค่า Journal Impact Factors จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ของบริษัท Thomson หรือค่า SJR จากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier หรือจากเว็บไซต์ SCImago Journal & Country Rank ก็ตาม เรามักจะพบว่า วารสารบางชื่อ ได้รับการจัดหมวดหมู่ให้ได้หลายสาขาวิชา แถมยังมีการแบ่งกลุ่ม ให้เป็น Q1, Q2, Q3 อีกด้วย… เพิ่มเติม

ดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อการประเมินนักวิจัย

เวลาจะประเมินคุณภาพของนักวิจัยสักคน .. จะทำอย่างไร มีดัชนีชี้วัด (Key-performance indicators) หลายตัว ซึ่งคงไม่มี metrics อะไรดีที่สุด ต้องใช้วิจารณญานในการเลือกใช้ .. ลองรวบรวมมาจากการอ่านบทความต่างๆ แล้วสรุป (เอาเอง) ได้ดังนี้ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง หรือตอนนี้มีดัชนีวัดคุณภาพวารสาร ตัวอื่นๆ ด้วย เช่น SJR (SCImago Journal Rank), SNIP (Source-Normalized Impact per Paper), AI (Article… เพิ่มเติม