แหล่งเรียนรู้ดีๆ เรื่อง TQA การบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

ต่อไปนี้ เป็นรวม links เอกสารดีๆ ที่อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจเรื่องการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น TQA, EdPEx, BSC, SIPOC, ADLI, PDCA ฯลฯ EdPEx : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เว็บไซต์) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 (หนังสือ)… Read more แหล่งเรียนรู้ดีๆ เรื่อง TQA การบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

MIT90s Framework

MIT90 Framework หรือ MIT90s Model คือกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย เพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ ของ Scott Morton (1991) จาก MIT Sloan School of Management การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การให้ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยที่สำคัญ 5… Read more MIT90s Framework

องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

การพัฒนาองค์การ Organziational Development (OD) เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรในยุคของการแข่งขัน เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การแบบที่ได้วางแผนเอาไว้ (Planned Change) มีที่ปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การทำหน้าที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การ และมีการแทรกแซงกระบวนการขององค์การ (OD intervention) โดยใช้แนวคิด การวิจัย… Read more องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

การปรับโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

ตามตำราของ Hay Group ในการปรับโครงสร้างขององค์กร … สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ค่ะ การจัดการหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร อาจแบ่งตาม Functional Grouping หรือ Market Based Grouping ก็ได้ ซึงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างลักษณะโครงสร้างองค์กร เช่น… Read more การปรับโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

โครงสร้างขององค์กร

ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ว่าจ้างบริษัท Hay Group มาวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับโครงสร้างขององค์กร โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี และมีคณะนำร่องอีก 3 คณะที่เอาด้วย … คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของคณะฯ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้ จะได้ไม่ตกงาน… Read more โครงสร้างขององค์กร