ทำความเข้าใจ KPI ในมุมมองธรรมะ

อ่านหนังสือ “วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ” ของ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ซื้อมาจากร้านหนังสือนายอินทร์ สาขาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อหลายเดือนก่อน หยิบมาอ่านใหม่ แล้วได้ไอเดียหลายอย่างเกี่ยวกับ ดัชนีวัดผลงาน  Key Performance Indicator (KPI) จึงขอนำมาบันทึกไว้ที่นี่ค่ะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

Screen Shot 2558-12-19 at 1.43.22 PM

 • KPI ที่ดี ต้องทำให้งานได้ผล คนเป็นสุข และไม่ทำร้ายโลก
 • อย่าเอา KPI มาวัดเพื่อขึ้นเงินเดือน ตำแหน่ง หรือให้โบนัส เพราะจะทำลายขวัญและกำลังใจเสียเปล่าๆ
 • KPI ควรมีพลวัต (dynamic) ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์จริง ไม่ใช่แข็งทื่อ หาแพะรับบาป จัดฉาก และสร้างตัวเลข
 • แท้จริงแล้ว KPI มีไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลงานขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายได้ อย่าไปห่วงแต่การทำคะแนนให้สูง คะแนนเป็นเพียงผลลัพธ์เท่านั้น อย่าเอาเป็นเอาตายกับผลลัพธ์ให้มากนัก
 • สิ่งที่ต้องพัฒนาก่อน คือ การพัฒนากระบวนการ ถ้ากระบวนการดี ผลลัพธ์ย่อมดีแน่นอน กระบวนการ สำคัญกว่าผลลัพธ์
 • สิ่งที่ทุกคนต้องทำคือ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ลืมเป้าหมาย เดินต่อไป แก้ไขกระบวนการ และสร้างยุทธศาสตร์ที่ดี
 • ในมุมมองของนักบริหาร คนที่ไม่ทำ KPI คือ คนที่ไม่มีระบบ บริหารงานด้วยความรู้สึก ซึ่งอาจจะมั่วหรือเพี้ยนได้ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่
 • KPI ควรนำมาใช้กับการวางแผนยุทธศาสตร์ มีไว้ปรับเปลี่ยนแผนการให้เป็นไปตามสถานการณ์ มากกว่าการนำมาวัดคน
 • เล่นเป็นทีม ทำตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่ใช่บ้า job description พิจารณาคุณลักษณะของผู้เล่นในทีม ทั้งในเรื่องของเทคนิคการทำงาน จิตใจ และร่างกาย
 • บางครั้ง KPI ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ เพราะบางเรื่อง เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นนามธรรม
 • ทำ KPI อย่าสนใจแต่ผลลัพธ์ ให้มองไปที่การตรวจวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (key behavior) มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้
 • ผู้บริหารต้องเข้าใจธรรมชาติของคน ต้องใช้การสนทนา (dialogue)
 • ยิ่งมี KPI ละเอียด ยิ่งทำให้เกิดบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจในที่ทำงานมากยิ่งขึ้น
 • สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำ คือ เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ ไม่ใช่เปลี่ยนสถานการณ์ให้เข้ากับตัวเอง
 • ถึงแม้จะใช้ KPI แบบโหดๆ แต่ด้านหนึ่งก็รุกด้วยความรักและหวังดี ไม่ใช่ตำหนิทำให้พนักงานเสียขวัญและกำลังใจ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็รุกด้วย KPI วัดผล แบบนี้ถึงจะไปรอด
 • KPI มีไว้เพื่อหาตัวแปร ไม่ใช่หาคนผิด
 • นิสัยผู้บริหารเป็นอย่างไร องค์กรก็เป็นอย่างนั้น — ขยันแต่ไม่พัฒนาคน หมดเวลากับเรื่องเดิมๆ / ขี้ขลาด ขี้กลัว ไม่ไว้ใจใคร / เมตตาแต่ขาดสติ ใจดีเกินไป  / โหดร้ายใจดำ เก่งแต่ไม่มีเมตตา
 • ปรัชญาในการทำงาน ที่ควรมี คือเมตตาธรรม และ ฆราวาสธรรม 4 ได้แก่
  • สัจจะ = รักษาคำพูด เป็นคนตรง หรือเป้าหมายชัดเจน
  • ทมะ  = พัฒนาไม่ตนเองหยุดยั้ง ภาษาญี่ปุ่น ตรงกับคำว่า Kaizen
  • ขันติ = อดทน มองอะไรที่เป็นด้านบวกด้วยใจจริง
  • จาคะ =  เอาความตระหนี่ออกจากตัวเรา ยิ่งให้ยิ่งได้ ให้ทำบุญกับคนใกล้ตัวก่อนไปทำบุญกับคนอื่น
 • สัตว์ 4 แบบ คน 4 จำพวก
  • หมี (ธาตุดิน) นักคิด
  • หนู (ธาตุน้ำ) นักประสานงาน
  • อินทรี (ธาตุลม) นักวางแผน
  • กระทิง (ธาตุไฟ) นักปฏิบัติ
 • โพชฌงค์ 7 – กระบวนการสู่ความสำเร็จ
  • สติ = ตั้งหลัก เตรียมพร้อม รู้เขารู้เรา สร้างขวัญกำลังใจ ตั้งเป้าหมาย
  • ธัมมวิจยะ = ศึกษายุทธศาสตร์ กำหนดกระบวนการ อย่าหลงข้อมูล อย่าบ้าสถิติ
  • วิริยะ = ขยัน อย่าท้อ อย่าฟุ้งซ่าน อย่าเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึก
  • ปิติ = หากสำเร็จ จะเกิดปิติ แต่อย่าหลงลำพอง หากไม่สำเร็จก็อย่าท้อ ตั้งสติใหม่ วางแผนใหม่ อย่าทำลายลูกน้องซึ่งเป็นทรัพยากรของเรา คุยเปิดใจ หรือโสเหล่ (dialogue) บ่อยๆ
  • ปัสสัทธิ = สงบ ระงับใจ
  • สมาธิ = ต่อเนื่อง
  • อุเบกขา = เกิดปัญญา เป็นมืออาชีพ

 

แหล่งเรียนรู้ดีๆ เรื่อง TQA การบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

ต่อไปนี้ เป็นรวม links เอกสารดีๆ ที่อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจเรื่องการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น TQA, EdPEx, BSC, SIPOC, ADLI, PDCA ฯลฯ

MIT90s Framework

MIT90 Framework หรือ MIT90s Model คือกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย เพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ ของ Scott Morton (1991) จาก MIT Sloan School of Management

  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การให้ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยที่สำคัญ 5 ประการ คือ

 • เทคโนโลยี (Technology)
 • บุคลากรแต่ละคน และบทบาทหน้าที่ (individuals and roles)
 • โครงสร้างองค์การ (Structure)
 • กระบวนการจัดการ (management processes)
 • กลยุทธ์ (strategy)

อ้างอิง :

 1. Scott Morton, Michael S. (ed), The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation, Oxford University Press, 1991.
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking_e-learning#MIT90s

องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

การพัฒนาองค์การ Organziational Development (OD) เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรในยุคของการแข่งขัน เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การแบบที่ได้วางแผนเอาไว้ (Planned Change) มีที่ปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การทำหน้าที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การ และมีการแทรกแซงกระบวนการขององค์การ (OD intervention) โดยใช้แนวคิด การวิจัย และเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science)

การพัฒนาองค์การ Organziational Development (OD) มักนิยมใช้แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการเชิงระบบ A System Model for Action Research ของ French & Bell (1973) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้


(อ้่างอิง http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_development)

แนวความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ประยุกต์มาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนของ Kurt Lewin (1958) คือ Unfreezing (ขั้นตอนการละลายก้อนน้ำแข็ง ผู้นำต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) -> Changing (ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง) -> Refreezing (ขั้นตอนการทำให้เป็นก้อนน้ำแข็ง หรือการปรับพฤติกรรมใหม่ที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนของการนำเข้า (Input) หรือการวางแผน (Planning) ประกอบด้วย

 • การวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น (Preliminary diagnosis)
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering)
 • การสะท้อนกลับของผลลัพธ์ (Feedback of Results)
 • การวางแผนปฎิบัติการ (Action Planning)

ขั้นตอนของการเปลี่ยนสภาพ (Transformation) หรือขั้นปฏิบัติการ (Action) ประกอบด้วย

 • กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
 • การวางแผนปฎิบัติการ (Action Planning)
 • การปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Action Steps)

ซึ่งจะสามารถย้อนกลับไปทบทวนกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 ได้ (loop A)

ขั้นตอนของผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Results) ประกอบด้วย

 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Changes in Behavior)
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering)
 • การประเมินผล (Measurement)

และย้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 (loop C) หรือขั้นตอนที่ 2 (loop B) ก็ได้

ทฤษฎีการบริหารจัดการ

ตัวอย่างของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ

 • 14 Principles of Management ของ Henri Fayol (1916)
 • 14 Points of Management ของ Edwards Deming
 • Activity-based Costing ของ Robert Kaplan
 • Appreciative inquiry (AI) ของ David Cooperridor
 • Ashridge Mission Model ของ Campbell
 • Attribution theory ของ Heider
 • Balanced Scorecard ของ Robert Kaplan & David Norton
 • Baldrige Award Framework ของ Malcolm Baldrige
 • Benchmarking for Best Practice
 • Blue Ocean Strategy ของ Kim
 • Brand Personality Dimensions ของ Aaker
 • Bureaucratic management ของ Max Weber (1864-1920)
 • Business Process Reengineering (BPR) Model ของ Hammer และ Champy
 • Change Management Iceberg ของ Wilfried Kruger
 • Chaos Theory ของ Lorenz
 • Competing Values Framework ของ Quinn และ Rohrbaugh
 • Competitive advantage framework ของ Michael Porter
 • Contingency theory ของ Fred E.Fiedler
 • Core Competence ของ Hamel และ Prahalad
 • CSFs (Critical Success Factors) ของ Rockart
 • Cultural Intelligence ของ Christopher Earley และ Elaine Mosakowski
 • Customer relationship management (CRM) ของ Storbacka และ Lehtinen
 • Customer Satisfaction Model ของ N. Kano
 • Decision Parcitipation Contingency theory ของ Vroom และ Yetton
 • Delphi Method ของ Gordon, Helmer, Dalkey
 • Deming Cycle (PDSA / PDCA) ของ Edwards Deming
 • Expectancy Theory ของ Victor Vroom
 • Five Disciplines ของ Peter Senge
 • Force Field Analysis ของ Lewin
 • Game Theory ของ Nash
 • Grantt Chart ของ Henry Laurence Gantt (1917)
 • Hawthorne Effect ของ Elton Mayo
 • Hierarchy of Needs ของ Abraham Maslow (1908-1970)
 • Human Capital Index (HCI) ของ Watson Wyatt
 • Knowledge management ของ Collison Parcell
 • KPIs (Key Performance Indicators) ของ Rockart
 • Intellectual Capital ของ Thomas Stewart
 • Impact/Value Framework ของ Hammer และ Mangurian
 • Just-in-time ของ Taiihi Ohno
 • Learning organization (LO) ของ Chris Argyris และ Donald Schon
 • Levers of Control ของ Robert Simons
 • Management by Objectives (SMART) / Management for Results ของ Peter Drucker
 • Marketing Mix (4P’s) ของ E. Jerome McCarthy
 • Extended Marketing Mix (7P’s) ของ Boom and Bitners
 • McKinsey 7S framework ของ Tom Peters and Robert Waterman แห่งบริษัท McKinsey
 • MIT90s Model ของ Scott Morton
 • Organic Organization ของ Burns
 • Organizational Learning ของ Chris Argyris และ Donald Schon
 • Porter’s Five Forces Model ของ Michael Porter
 • POSDCORB model ของ Luther Gulick และ L. Urwick
 • SECI model ของ Nonaka และ Takeuchi
 • SERVQUAL ของ Zeithaml Parasuraman Berry
 • Seven Surprises for New CEOs ของ Michael Porter (2004)
 • Scientific Management (Taylorism) ของ Frederick Winslow Taylor (1911)
 • Sig Sigma ของ Jack Welch
 • Situational theory ของ Hersey & Blanchard
 • Six Thinking Hats ของ Edward de Bono
 • Strategic Maps / Strategy-focused Organization ของ Kaplan & Norton
 • Strategic Risk Management ของ Slywotzky Drzik
 • SWOT analysis ของ Albert S Humphrey
 • Theory X, Theory Y ของ Douglas McGregor (1906-1964)
 • Theory Z ของ William Ouchi
 • Three Levels of Culture ของ Schein
 • Total Quality Management (TQM) Framework
 • Two Factor Theory ของ Frederick Herzberg
 • Value Chain ของ Michael Porter

อ้างอิง http://www.valuebasedmanagement.net, http://www.12manage.com/i_co.html และ http://www.managementhelp.org

การปรับโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

ตามตำราของ Hay Group ในการปรับโครงสร้างขององค์กร … สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ค่ะ

การจัดการหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร อาจแบ่งตาม Functional Grouping หรือ Market Based Grouping ก็ได้ ซึงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างลักษณะโครงสร้างองค์กร เช่น

 • Functional : โครงสร้างถูกออกแบบโดยอ้างอิงกลุ่มงานหลักขององค์กร และกระบวนการหลักในการทำงาน โดยไม่คำนึงถึงลักษณะธุรกิจขององค์กร และกลุ่มลูกค้า
 • เช่นแบ่งตามฝ่าย ตามแผนก ฯลฯ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าน้อย
  ข้อดี คือ สามารถพัฒนาเฉพาะทางภายในกลุ่่มงานได้ดี สายการบังคับบัญชาชัดเจน อำนาจขึ้นกับหัวหน้ากลุ่มงาน ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประิสิทธิภาพ และไม่ซ้ำซ้อน
  ข้อเสีย คือ การประสานงานระหว่างสายงานเป็นไปอย่างลำบาก การประเมินผลงานทำได้ยาก เพราะขาดความเชื่อมโยงต่อเป้าหมายขององค์กร มุมมองจำกัดอยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญ การอบรมการบริหารจัดการทั่วไปมีจำกัด

 • Divisional : โครงสร้างถูกออกแบบโดยอ้างอิงกลุ่มงานหลักขององค์กร และกระบวนการหลักในการทำงาน โดยจะเน้นไปที่ตลาดเป็นสำคัญ
 • เช่น แบ่งกลุ่มงานบางกลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์
  ข้อดี คือ มุ่งความสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเน้นไปที่ตลาด หน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดไ้ด้อย่างชัดเจน การประเมินผลงานทำได้ง่าย เพราะผู้ตัดสินใจเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ทั้งหมด ง่ายต่อการพัฒนาผู้บริหาร
  ข้อเสีย คือ อาจเกิดความซ้ำซ้อนของหน้าที่ ทำให้เปลืองทรัพยากร และยากต่อการประสานงานในเรื่องของการบริหารจัดการลูกค้า (เสนอสินค้าหรือบริการซ้ำซ้อน)

 • Front / Back : โครงสร้างถูกออกแบบโดยด้านหนึ่งจะถูกรวมด้วยเกณฑ์ด้านลูกค้า (Front End) และอีกด้านหนึ่งจะถูกรวมด้วยเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Back End)
 • เช่น แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆของฝ่ายขาย และกลุ่มต่างๆ ของฝ่ายผลิต
  ข้อดี คือ ทำให้เกิดความชัดเจน และความสะดวกต่อลูกค้า มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เพราะลดความซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  ข้อเสีย คือ เกิดการแข่งขันระหว่างฝั่ง Front End ที่จะใช้ทรัพยากรในฝั่ง Back End และการประสานงานอาจเกิดความขัดแย้งกัน

 • Strategic Business Units (SBU) : โครงสร้างถูกออกแบบด้วย เกณฑ์ด้านลูกค้า ที่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการที่เหมือนๆ กัน
 • ข้อดี คือ แต่ละ SBU รับผิดชอบกำไร-ขาดทุนได้ภายในหน่วยงานของตนเอง และเนื่องจากแต่ละ SBU จะมีคู่แข่งที่แตกต่างกัน จึงสามารถมุ่งเป้า และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้ง่าย
  ข้อเสีย คือ แต่ละ SBU ประสานงานกันลำบาก และไม่ประหยัดในเรื่องของขนาดการดำเนินการ

 • Matrix : โครงสร้างถูกออกแบบโดยใช้เกณฑ์ของกลุ่มการดำเนินงานหลัก และกระบวนการหลัก (มีลักษณะเป็นแถวและคอลัมน์ ไขว้กันเป็นตาราง)
 • ข้อดี คือ สามารถควบคุมและประสานงานระหว่างทั้งสองมิติได้ เกิดการถ่วงดุล และส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น
  ข้อเสีย คือ อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะมีผู้บังคับบัญชา 2 คน ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความกดดัน และจะเกิดกระบวนการทำงานที่คล้ายกันในแต่ละหน่วยงานย่อย ณ จุดตัดของ matrix

struc1

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า คณะวิทยาศาสตร์ของเรา ณ ปัจจุบัน มีโครงสร้างแบบ Functional … แต่ไม่รู้เหมือนกันว่า ตอนจบจะปรับเป็นโครงสร้างแบบไหนกันดีนะ …

โครงสร้างขององค์กร

ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ว่าจ้างบริษัท Hay Group มาวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับโครงสร้างขององค์กร โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี และมีคณะนำร่องอีก 3 คณะที่เอาด้วย … คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของคณะฯ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้ จะได้ไม่ตกงาน หรือถูกยุบหน่วยงานกระทันหัน (ล้อเล่นน่า !) … และได้ศึกษาขั้นตอนการทำงานของ Hay ซึ่งน่าสนใจและได้ความรู้ด้านการบริหารดี จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ค่ะ

 1. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
 2. พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ (Critical Success Factors) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
 3. พิจารณาว่าอะไรเป็น Core Values หรือกลุ่มการดำเนินงานหลักของคณะฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ … ในกรณีของคณะวิทยาศาสตร์้ หมายถึง กลุ่มที่ทำงานด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 4. ออกแบบ Operating Model หรือแบบจำลองการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กับการออกแบบโครงสร้างขององค์กรที่เน้นในส่วนของกิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน [ ดูแผนผังได้ที่นี่ค่ะ ]
 5. นำเสนอ Organization Structure (โครงสร้างขององค์กร) แบบใหม่ให้แก่คณะฯ และแน่นอน … ต้องสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร

… ยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งของคณะฯ ที่เราน่าจะเกี่ยวข้องด้วย กำหนดไว้ว่า “พัฒนาระบบบริหาร” ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ มีคลังความรู้ของคณะฯ อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ … ดังนั้น ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ ควรเป็น Shared Knowledge Center, Effective Internal Communication System และ Infrastructure / ICT

และเมื่อเป็นเช่นนั้น งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของ “Enablers” ทำหน้าที่เชิงรุกในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมคณะ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “Knowledge & Content Management” โดยมีรูปแบบการดำเนินงานแบบ Shared Service คือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร