ทำความเข้าใจ KPI ในมุมมองธรรมะ

อ่านหนังสือ “วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ” ของ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ซื้อมาจากร้านหนังสือนายอินทร์ สาขาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อหลายเดือนก่อน หยิบมาอ่านใหม่ แล้วได้ไอเดียหลายอย่างเกี่ยวกับ ดัชนีวัดผลงาน  Key Performance Indicator (KPI) จึงขอนำมาบันทึกไว้ที่นี่ค่ะ… Read more ทำความเข้าใจ KPI ในมุมมองธรรมะ

แหล่งเรียนรู้ดีๆ เรื่อง TQA การบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

ต่อไปนี้ เป็นรวม links เอกสารดีๆ ที่อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจเรื่องการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น TQA, EdPEx, BSC, SIPOC, ADLI, PDCA ฯลฯ EdPEx : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เว็บไซต์) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 (หนังสือ)… Read more แหล่งเรียนรู้ดีๆ เรื่อง TQA การบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

MIT90s Framework

MIT90 Framework หรือ MIT90s Model คือกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย เพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ ของ Scott Morton (1991) จาก MIT Sloan School of Management การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การให้ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยที่สำคัญ 5… Read more MIT90s Framework

องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

การพัฒนาองค์การ Organziational Development (OD) เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรในยุคของการแข่งขัน เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การแบบที่ได้วางแผนเอาไว้ (Planned Change) มีที่ปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การทำหน้าที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การ และมีการแทรกแซงกระบวนการขององค์การ (OD intervention) โดยใช้แนวคิด การวิจัย… Read more องค์กรมีปัญหา ถึงเวลาจะต้องทำ Organizational Development (OD)

การปรับโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

ตามตำราของ Hay Group ในการปรับโครงสร้างขององค์กร … สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้ค่ะ การจัดการหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร อาจแบ่งตาม Functional Grouping หรือ Market Based Grouping ก็ได้ ซึงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างลักษณะโครงสร้างองค์กร เช่น… Read more การปรับโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

โครงสร้างขององค์กร

ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ว่าจ้างบริษัท Hay Group มาวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับโครงสร้างขององค์กร โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี และมีคณะนำร่องอีก 3 คณะที่เอาด้วย … คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของคณะฯ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้ จะได้ไม่ตกงาน… Read more โครงสร้างขององค์กร