ทบทวนหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 เพื่อเตรียมประชุมครั้งต่อไป เห็นว่ามีบางประเด็นที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เลยเอามา post .. โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ซึ่งกำลังจะปรับปรุงใหม่ สรุปว่า

  • ถ้าจะเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้น ต้องเป็นวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรองมี ซึ่งอาจประเมินโดยกองบรรณาธิการ (editorial review) หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (peer review) ก็ได้
  • ส่วนกรณีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอด้วยตนเอง และเป็นการประชุมที่มีการจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ซึ่งมีนักวิชาการกลั่นกรอง
  • ผลงานดังกล่าว นักศึกษาจะเป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งร่วมก็ได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก บทความต้องเป็นบทความวิจัย (research article) และต้องตีพิมพ์ใน international peer-reviewed journal เท่านั้น นักศึกษาต้องเป็นผู้แต่งชื่อแรก หรือหากเป็นชื่อรองก็จะต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานเท่ากับ หรือไม่น้อยกว่าผู้แต่งที่เป็นชื่อแรก

โฆษณา

การประเมินคุณภาพวารสารด้วย SJR และ SNIP

ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier มีดัชนีชี้วัดตัวใหม่สำหรับประเมินคุณภาพวารสาร (Journal metrics) ที่เรียกว่า SJR และ SNIP ซึ่งใช้บริการได้จากเว็บไซต์ http://www.scopus.com และเว็บไซต์ http://www.journalmetrics.com โดยเห็นว่าการประเมินคุณภาพวารสาร ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดแบบเดียว เพราะจะไม่ครอบคลุม … พูดอ้อมๆ คงหมายความว่า ไม่ควรใช้เฉพาะค่า Impact Factor (ซึ่งเป็นดัชนีที่มีอิทธิพลต่อวงการวารสารมายาวนานเกือบ 50 ปี) ของบริษัทคู่แข่ง Thomson Reuters นั่นแหละ แถมยังทำวิดีโอเผยแพร่ใน YouTube เรื่อง Impact Factor – Only one dimension และเรื่อง Calculation of SNIP & SJR journal metrics powered by Scopus อีกด้วย

ฐานข้อมูล Scopus ได้ประกาศดัชนีทั้งสองตัวนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2553 … สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ว่า SJR และ SNIP คืออะไร อาจ download สไลด์ powerpoint นี่มาอ่านได้ค่ะ :-Scopus Journal Metrics SNIP & SJR

SJR ย่อมาจาก SCImago Journal Rank เป็นดัชนีที่พัฒนาโดย Professor Felix de Moya จาก SCImago Research Group มีพื้นฐานจากแนวความคิดที่ว่า “all citations are not created equal” ที่จริงเราเคยทดลองใช้มานานหลายปีแล้ว จากเว็บไซต์ของ SCImago โดยตรงคือ http://www.scimagojr.com แต่ปีนี้ เปิดตัวโดย Scopus … ท่าทางจะเอาจริง

SNIP ย่อมาจาก Source-normalized Impact per Page เป็นดัชนีที่พัฒนาโดย Professor Henk Moed จาก Centre for Science and Technology Studies (CWTS) มหาวิทยาลัย University of Leiden