Erdos number

Paul Erdős เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฮังกาเรียน ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งชีวิต มากกว่านักคณิตศาสตร์ใดๆในโลก เขามีผลงานตีพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,401 เรื่อง นี่เป็นที่มาของ Erdős number  หลักการคือ เทียบตัวของ Erdős เอง ว่ามีค่า Erdős number  = 0 นักวิจัยคนใดมีโอกาสได้ตีพิมพ์ร่วมกับ Erdős… Read more Erdos number

social network analysis (SNA)

สมัยนี้อะไรๆ ก็เครือข่าย .. หากต้องการทำความเข้าใจเรื่องเครือข่าย จะขอแนะนำทฤษฎี เครื่องมือ และกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และโครงสร้างของเครือข่าย ที่เรียกว่า social network analysis (SNA) หลักการคือ นักวิเคราะห์เครือข่ายจะทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของ nodes ต่างๆ ที่อยู่ภายในเครือข่ายมาทำการวิเคราะห์ nodes หมายถึงคน ส่วน… Read more social network analysis (SNA)