ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากช่วงนี้กำลังสนใจศึกษาธรรมะ สัปดาห์หน้าจะเดินทางไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองและพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศเมียนมาร์ และสัปดาห์นี้ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะหัดอ่านหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นที่มาของบันทึกนี้ค่ะ — แนะนำศัพท์ธรรมะ เป็นภาษาอังกฤษ

 • ธรรมะ (dhamma)
 • ศีล (virtue)
 • สมาธิ (concentration)
 • ปัญญา (discernment or wisdom)
 • สติ (mindfulness)
 • ปัญญา (wholesomeness)
 • กุศล (skillfulness)
 • วิริยะ (persevering effort)
 • ขันติ (patient endurance)
 • สัจจะ (truthfulness)
 • อธิษฐาน (determination)
 • เมตตา (loving-kindness)
 • อุเบกขา (equanimity)
 • กิเลส (defilement)
 • โลภ (greed)
 • โกรธ (anger)
 • หลง (delusion)
 • ตัณหา (passion)
 • อิจฉา (envy)
 • เย่อหยิ่ง  (arrogance)
 • จองหอง (conceit)
 • ดื้อรั้น (stubbornness)
 • เกียจคร้าน (laziness)
 • ทุรนทุราย (restlessness)
 • ทุกข์ (suffering)
 • จิต mind or heart (precise meaning depends on its context)
 • พุทโธ : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (the one who knows; pure knowing)
 • ขันธ์ 5 (five groups of personality) : รูป (body)  เวทนา (feeling) สัญญา (memory) สังขาร (thought) วิญญาณ (consciousness)
 • อายตนะภายใน (sense doors): ตา (eyes) หู (ears) จมูก (nose) ลิ้น (tongue) กาย (body) ใจ (mind)
 • อายตนะภายนอก (sense objects) : รูป (forms) เสียง (sounds) กลิ่น (smells) รส (tastes) โผฏฐัพพะ (tactile sensations) ธรรมารมณ์ (mental objects)
 • ญาณ (advanced level of concentration or meditative absorptions)  : วิตก (directed attention) วิจารณ์ (examination) ปิติ (rapture) สุข (pleasure) เอกัคคตา (one-pointedness of mind)
 • อนัตตา (not-self)
 • นิพพาน (extinguished)
 • ปรมัตถ์ (perfections)

อ้างอิงมาจากหนังสือ Reaching the Goodness Within ของวัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน

โฆษณา