ค่าน้ำหนักของผลงานวิจัยประเภทต่างๆ

เมื่อปลายเดือน ก.ค. 55 ที่คณะฯ ได้มีการประชุมหารือเรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขจำนวนชั่วโมงที่อาจารย์ใช้ในการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในวันนั้น ได้นำเสนอเกณฑ์ค่าน้ำหนักสำหรับผลงานวิจัยประเภทต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา — ไม่ทราบว่าที่อื่นใช้อย่างไร เลยเอามา share กัน เผื่อใครจะนำไปเปรียบเทียบค่ะ

  วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)

 • research article or letter or review or editorial / Published in Nature, Science, PNAS or any journals with IF > 10.000 / Web of Science (Q1) ค่าน้ำหนัก = 1.5
 • research article or letter or review or editorial / peer-reviewed international journal or book series / Web of Science (Q1, Q2)
  or Scopus (Q1, Q2) ค่าน้ำหนัก = 1
 • research article or letter or review or editorial / peer-reviewed international journal or book series / Web of Science (Q3, Q4,
  non Q) or Scopus (Q3, Q4, non Q) or other databases e.g. Scopus, Biosis, PubMed, SciFinder, MathSCiNet, Zentralblatt MATH, IPA ค่าน้ำหนัก = 0.75
 • research article or letter or review or editorial / peer-reviewed international journal or book series ค่าน้ำหนัก = 0.50
 • research article or letter or review or editorial / non-peer-reviewed international journals or book series ค่าน้ำหนัก = 0.125
  วารสารระดับชาติ (National Journal)

 • research article or letter or review or editorial / peer-reviewed national (Thai) journal / Thai-Journal Citation Index (TCI) ค่าน้ำหนัก = 0.25
 • research article or letter or review or editorial / non-peer-reviewed national (Thai) journal ค่าน้ำหนัก = 0.125
  สิทธิบัตรระดับนานาชาติ (International Patent)

 • international patent / International patent databases (e.g. USPTO, WIPO, EPO, JPO) ค่าน้ำหนัก = 1.5
 • international petty patent / International patent databases (e.g. USPTO, WIPO, EPO, JPO) ค่าน้ำหนัก = 0.75
  สิทธิบัตรระดับชาติ (National Patent)

 • national (Thai) patent / Thai patent database (DIP) ค่าน้ำหนัก = 1
 • national (Thai) petty patent / Thai patent database (DIP) ค่าน้ำหนัก = 0.25
  หนังสือระดับนานาชาติ (International Book)

 • whole book / International monograph (peer-reviewed / qualified) ค่าน้ำหนัก = 1.5
 • chapter in book / International text book (peer-reviewed / certified publisher) ค่าน้ำหนัก = 0.75
 • chapter in book / International text book (editorial reviewed) ค่าน้ำหนัก = 0.25
  หนังสือระดับชาติ (National Book)

 • whole book / national (Thai) monograph (peer-reviewed / qualified) ค่าน้ำหนัก = 1
 • chapter in book / national (Thai) text book (peer-reviewed / certified publisher) ค่าน้ำหนัก = 0.5
 • chapter in book / national (Thai) text book (editorial reviewed) ค่าน้ำหนัก = 0.125
  รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference Proceedings)

 • conference paper / International proceedings (peer-reviewed) / Web of Science, Scopus ค่าน้ำหนัก = 0.75
 • conference paper / International proceedings (peer-reviewed) ค่าน้ำหนัก = 0.50
 • conference paper / International proceedings ค่าน้ำหนัก = 0.25
 • meeting abstract / International proceedings ค่าน้ำหนัก = 0.10
  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference Proceedings)

 • conference paper / national (Thai) proceedings ค่าน้ำหนัก = 0.125
 • meeting abstract / national (Thai) proceedings ค่าน้ำหนัก = 0.10
  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Use of research)

 • Evidence document ค่าน้ำหนัก = 0.1-0.2