เรียนปริญญาเอกทางไกลกับ มสธ.

วันที่ 16 ธ.ค.53 นี้จะเริ่มเรียนเทอมที่ 2 แล้ว สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 1 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .. ลงทะเบียนไปอีก 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ และชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ่ายค่าเทอมไป… Read more เรียนปริญญาเอกทางไกลกับ มสธ.