ผลงานทางวิชาการ : ตามเกณฑ์ของ สกว.

การกำหนดค่าน้าหนักผลงานวิจัยของ สกว.
1) วารสารวิชาการ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
(1) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded ของ Thomson Reuters (เดิมรู้จักในนามของ Institute for Scientific Information, ISI) ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
(2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอื่น นอกเหนือจากฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.75
(3) วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. หรือวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ไม่ต่ากว่า 0.025 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.50
(4) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ากว่า 0.025 แต่ไม่ต่ากว่า 0.01 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25
(5) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมี impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ากว่า 0.01 แต่ไม่เท่ากับ 0 ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.125

2) รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (proceedings) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference) ที่มี proceedings ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ (full paper) ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25
(2) การประชุมวิชาการระดับชาติ (national conference) ที่จัดร่วมกันโดยสมาคม/สถาบันที่เป็นนิติบุคคลมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป และต้องมี proceedings ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.125

3) สิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
สิทธิบัตรที่จดระดับนานาชาติ ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 1
สิทธิบัตรที่จดระดับภูมิภาค ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.75
สิทธิบัตรที่จดในประเทศไทย ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.50
อนุสิทธิบัตร ให้ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.25

อ้างอิง : การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2554

ค้นข้อมูลงานวิจัย จากห้องสมุด สกว.

วันนี้สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด สกว. http://elibrary.trf.or.th เพื่อเข้าไปค้นข้อมูลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากเว็บไซต์ ซึ่งมีจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้นกว่า 3,243 โครงการ แบ่งประเภทเป็นงานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ 2,512 โครงการ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น+งานเชิงพื้นที่+งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 731 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ 2553)

ไม่เคยติดตามอย่างละเอียดสักที ว่าประเทศนี้เขาทำวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องอะไรกันบ้าง โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงนโยบาย ก็เลยต้อง update ตัวเองเพื่อการเรียนรู้สักหน่อย เจอเรื่องอะไรที่ตัวเองสนใจ ก็ขอจดไว้ก่อน วันหลังจะได้ download รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาอ่าน

 1. การเเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, 2551
 2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4, ดร.อินทิรา ซาฮีร์, 2550
 3. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี , รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข, 2549
 4. การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล : ปัญหาต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนตและปัญหาการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต, คุณนันทน อินทนนท์, 2549
 5. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, 2549
 6. เส้นทางยุทธศาสตร์การวิจัย กับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย, ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร, 2549
 7. วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์, 2549
 8. การสำรวจศักยภาพและทิศทางการวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์, 2548
 9. นวัตกรรมการบริหารงานวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี, 2548
 10. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา, 2548
 11. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์, 2548
 12. การพัฒนากลไกเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์, รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์, 2548
 13. วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย, ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2548
 14. รูปแบบการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, 2548
 15. การพัฒนาระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์, 2548