การใช้โปรแกรม Excel ในงานวิจัย

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ไปรับการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel ในงานวิจัย โครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอนโดย รศ. สำรวย กมลายุตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ของ มสธ. — สนุกและได้รับความรู้มาก จึงขอสรุปและถอดบทเรียนจากการไปอบรม… Read more การใช้โปรแกรม Excel ในงานวิจัย

การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 5)

สรุปจากการไปฟังบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง – การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มสธ. จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 โดยมี รศ.พวา พันธุ์เมฆา เป็นวิทยากรผู้สอน มีทั้งหมด 5 ตอน ตอนที่ 1 |… Read more การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 5)

การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 4)

สรุปจากการไปฟังบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง – การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มสธ. จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 โดยมี รศ.พวา พันธุ์เมฆา เป็นวิทยากรผู้สอน (เล่าต่อจาก ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2… Read more การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 4)

การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 3)

สรุปจากการไปฟังบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง – การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มสธ. จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 โดยมี รศ.พวา พันธุ์เมฆา เป็นวิทยากรผู้สอน (เล่าต่อจาก ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2)… Read more การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 3)

การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 2)

สรุปจากการไปฟังบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มสธ. จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 โดยมี รศ.พวา พันธุ์เมฆา เป็นวิทยากรผู้สอน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย 5 บทคือ บทที่ 1 บทนำ… Read more การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 2)

การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 1)

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ไปฟังบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มสธ. จัดขึ้น โดยมีวิทยากรผู้สอนคือ รศ.พวา พันธุ์เมฆา ท่านเป็นอาจารย์ที่ มศว. แม้จะเกษียณไปแล้วหลายปี แต่ก็มีความสามารถชนิดหาตัวจับยาก สอนสนุก ตลกขบขัน อาจารย์มักยกตัวอย่างประกอบที่ได้มาจากประสบการณ์จริง และเล่าเรื่องเรียกเสียงฮาได้เป็นระยะ… Read more การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (ตอนที่ 1)

ได้อะไรมาจากงาน Twilight Program ของ วช.

วันที่ 26-30 ส.ค. 54 ได้ไปลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย (ฟรี) ในช่วง Twilight Program (18:00-20:00 น.) ของงาน Thailand Research Expo 2011 ที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์… Read more ได้อะไรมาจากงาน Twilight Program ของ วช.

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

เป็นภาคสอง ต่อจากบล็อกที่แล้ว เรื่อง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คราวนี้สรุปมาจากบทความเรื่อง การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยสารสนเทศศาสตร์ ที่ รศ.สำรวย กมลายุตต์ ท่านเขียนไว้ในคู่มือชุดวิชา 13902 ของ มสธ. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง เป็นการใช้วิธีการสถิติในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆ ตัวแปร ไปพร้อมๆกัน ซึ่งมีหลายวิธีคือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร… Read more การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง