เกร็ดความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ ของท่าน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นปาฐกถาในพิธีมอบเงิน 1 ล้านบาทเพื่อ “กองทุนศาสตราจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมห้องสมุด

ในสมัยเป็นนักศึกษา เรียนที่เมืองนอก มีความเห็นว่าห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจริงๆ คือ ห้องสมุดที่เปิด 24 ชั่วโมง ทำงานเขียน paper ได้ทั้งคืน มีอาหารรับประทาน นอนพักงีบได้ มีห้องน้ำให้ใช้ล้างหน้าแปรงฟัน

จากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้สะสมองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ในตัว เวลาจะหยิบมาใช้จะสามารถทำได้รอบด้าน การรู้ทั้ง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะทำให้มีความคิดรอบด้านหลายสาขามาก มี logical thinking คิดในเชิงตรรกะ จากวิชาปรัชญา และวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ creative thinking จากศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม มีความคิดในเชิงวิพากย์ critical thinking จากสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมีความคิดเป็นระบบ คิดนอกกรอบ lateral thinking จากวิทยาศาสตร์ ความรู้เหล่านี้ที่สะสมไว้ตั้งแต่เด็ก เมื่อถึงจุดหนึ่งจะนำมาใช้ได้

ชัยวัฒน์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 72 ปี ในสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศรินทร์ อายุเพียง 15 ปี ท่านเคยเขียนเรียงความชนะการประกวดเรียงความของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ แม้เวลาจะผ่านไปแล้วนานถึง 57 ปี แต่ข้อความเหล่านี้ยังคงเป็นอมตะตลอดกาล — “ห้องสมุดที่ดีนั้น จะต้องมี 1) หนังสือดี 2) สถานที่ สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี 3) บรรณารักษ์ที่ดี คอยให้บริการ 4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นเจ้าของนามปากกา “วินนี่ เดอะ ปุ๊ ” มีผลงานเขียนหนังสือปีละเล่ม ออกตีพิมพ์ต่อเนื่องนานถึง 12 ปี เป็นนักกิจกรรมกระตุ้นคนให้รักการอ่านหนังสือ จัดกิจกรรม “ค่ายนักเขียน” กิจกรรม “อ่านหนังสือดีกับวินนี่ เดอะ ปุ๊” คัดเลือกหนังสือดีสำหรับเยาวชน ที่อ่านสนุก เขียนดี มีคุณค่า จำนวน 124 เล่ม (https://www.slideshare.net/MarueyLibrary/ss-58843541) การสอนการรักหนังสือ การสอนภาษาไทย ไม่ใช่หน้าที่ของบรรณารักษ์ หรือครูสอนภาษาไทย แต่เป็นหน้าที่ของครูทุกสาขาวิชาที่ต้องสอดแทรกเรื่องนี้เข้าไป ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้ที่ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์ งานศิลปะ ดนตรี และบทกลอน-บทกวีอีกด้วย ท่านเชื่อว่าศิลปะทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ภายในงานท่านได้กล่าวคำกวี “ความรัก” ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง ซึ่งมีความไพเราะมาก มีใจความดังนี้

ความรัก

ความรักไม่ต้องการแค่วันเดียว ความรักไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน
ความรักไม่ต้องมีเวลาใด ความรักไม่ต้องใช้ให้ใครชี้
ความรักไม่ต้องมีข้อวิจารณ์ ความรักไม่ต้องการการกดขี่
ความรักไม่ต้องให้ใครตราตี ความรักไม่ต้องมีเส้นพรมแดน
ความรักไม่ต้องรอข้อพิสูจน์ ความรักไม่ต้องพูดตามแบบแผน
ความรักไม่ต้องการสิ่งตอบแทน ความรักไม่ต้องแค่นหัวใจคน
ความรักไม่ต้องการการเป็นต่อ ความรักไม่ต้องรอขอเหตุผล
ความรักไม่ต้องย้ำความมีจน ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก
ความรักคือหัวใจให้แก่กัน ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร
ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์ ความรักคือประจักษ์ในใจเรา
ความรักคือนิยายไร้นิยาม ความรักคือความงามใช่ความเหงา
ความรักคือหมอกควันอันบางเบา ความรักคือการเฝ้าเข้าใจกัน
ความรักคือสำเนียงเสียงปลอบปลุก ความรักคือความทุกข์และสุขสันต์
ความรักคือเสน่หาสารพัน ความรักความฝันอันตราตรู
ความรักคือศิลปะของหัวใจ ความรักคือสายใยโยงใจอยู่
ความรักคือการให้ไม่หมายรู้ ความรักคือใจผู้รู้ค่ารักฯ

Advertisements

รวมรายชื่อเครือข่าย กลุ่ม สมาคม สหพันธ์ สภาวิชาชีพห้องสมุด

Screen Shot 2560-04-23 at 10.48.56 AM.png Screen Shot 2560-04-23 at 11.01.24 AM.png

แนะนำให้รู้จักเครือข่าย กลุ่ม สมาคม สหพันธ์ สภาวิชาชีพต่างๆ ในวงการห้องสมุดทั่วโลกค่ะ

 1. สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA)
 2. สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of SouthEast Asian Librarians : CONSAL)
 3. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (Libraries of ASEAN University Network : AUNILO)
 4. ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET)
 5. Asia Library and Information Research Group (ALIRG)
 6. Asian Pacific American Library Association (APALA)
 7. Asia-Pacific Library and Information Education and Practice (A-LIEP)
 8. Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA)
 9. Association For Information Management (ASLIB)
 10. Association for Information Science and Technology (ASIS&T)
 11. Association of Research Libraries (ARL)
 12. Australian Library and Information Association (ALIA)
 13. American Library Association ​(ALA)
 14. Canadian Library Association (CLA)
 15. Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) ของ UK
 16. Consortium of Information Schools in Asia-Pacific (CiSAP)
 17. Council of Australian University Librarians (CAUL)
 18. European Association for Health Information and Libraries (EAHIL)
 19. Hong Kong Library Association (HKLA)
 20. Indian Library Association (ILA)
 21. International Association of University Libraries (IATUL)
 22. Library Association of Singapore (LAS)
 23. Library and Information Association of New Zealand Aotearoa (LIANZA)
 24. Library and Information Association of South Africa (LIASA)
 25. Japan Library Association (JLA)
 26. Medical Library Association (MLA)
 27. Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI)
 28. Public Library Association (PLA)
 29. Research Library UK (RLUK)
 30. Society for Information Science, India (SIS)
 31. Special Library Association (SLA)
 32. Sri Lanka Library Association  (ALLA)
 33. Thai Library Association (TLA)
 34. Global Libraries – Bill & Melinda Gates Foundation