สารพันทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) ต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงาน จะต้องอ่าน ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของ Abraham H. Maslow ทฤษฎี ERG theory ของ Clayton Alderfer ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์… Read more สารพันทฤษฎีแรงจูงใจ

แรงจูงใจในการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ 7 ของ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานฯ วันนี้เรียนเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้” แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่จะกระตุ้นให้บุคคลนั้นเกิดการกระทำ แรงขับดังกล่าวเกิดจากความต้องการพื้นฐาน (Needs) แรงผลัก/พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา (Desires)… Read more แรงจูงใจในการเรียนรู้