ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 8 – ตอนจบ)

วันที่ 6 เม.ย. 55 : ในที่สุด ก็มาถึง Closing Plenary Session ช่วงสุดท้ายของงานประชุม APAIE 2012 ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “The Role of Universities in a Changing World” โดย Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการ UNESCO ประจำกรุงเทพฯ

เนื้อหาการบรรยาย เต็มไปด้วยกราฟสถิติที่แสดงให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆทั่วโลก อ้างอิงจากรายงานที่สำคัญ เช่น

ผู้บรรยายพูดถึง Millennium Development Goals (MDGs) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ขององค์การสหประชาชาติ ให้สำเร็จก่อนถึงปี 2015 ซึ่งมี 8 ด้าน คือ 1. ขจัดความยากจนและหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (Education for All) 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

นอกจากนั้น ยังได้แนะนำหนังสือของ Jamil Salmi ผู้เชี่ยวชาญด้าน higher education ของ UNESCO ซึ่งเคยเขียนเรื่อง The Challenge of Establishing World Class Universities อันโด่งดัง เมื่อปี 2009 และเขียนเรื่อง The Road to Academic Excellence: Lessons of Experience ไว้ในปี 2011 ซึ่งน่าอ่านพอๆกัน … หรือถ้าไม่อยากอ่าน จะดูสรุปได้จาก powerpoint ของ Jamil Salmi เองก็ได้ค่ะ http://www.arwu.org/wcu/wcu4/01.pdf

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 7)

วันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นวันจักรี .. ช่วงเช้าของงานประชุม APAIE 2012 ที่อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการบรรยาย Plenary Speech และ Closing Ceremony ต่อด้วย Farewell Lunch ที่หอประชุมราชแพทยาลัย (Royal Medical College Auditorium) และงานจบลงในเวลาบ่ายสอง .. วันนี้ เป็นวันที่แสนจะโชคดีของเรา เนื่องจากได้ข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำลังจะเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ และเสด็จผ่านมาทางนี้ ในที่สุดเมื่อเวลาเกือบสี่โมงเย็น จึงได้มีโอกาสเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด .. แสนจะดีใจเป็นที่สุด วันนี้ช่างเป็นวันมงคลจริงๆ

ช่วงเช้าได้ฟัง Interactive Sessions ในหัวข้อ “Internationalization in Higher Education for the Benefit of Mankind” โดยมี ศ.ดร.ปิยะวัฒน์ บุญหลง ผอ. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand – KNIT) เป็น modulator ผู้ร่วมเสวนาทั้ง 3 ท่าน มาจาก Ohio State University, National University of Singapore และ University of Sydney .. (ข้อน่าสังเกตจากชื่อตำแหน่งของผู้บริหาร และ office ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้ เขาเริ่มนิยมใช้คำว่า Global relations แทนคำว่า international relations กันแล้ว) .. ท่านแรก Prof. Brustein จาก Ohio State ได้อธิบายว่า Global University คืออะไร? โดยที่มหาวิทยาลัย Ohio State จะใช้นโยบายบริหารงาน ตามหลัก Pillar of the Global University 12 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. Internationalizing strategic planning
 2. Internationalizing the curriculum
 3. Eliminating barrier to study abroad
 4. Requiring foreign language proficiency
 5. Creating international internships
 6. Internationalizing faculty searches
 7. Incorporating international contributions into faculty reward system
 8. Upgrading senior international officers’ reporting relationships
 9. Placing senior international officers on key councils and committees
 10. Eliminating barriers to international student recruitment and retention
 11. Drawing upon the expertise and experiences of immigrant communities
 12. Making global partnerships an institutional priority

Prof. Brustein เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชื่อว่า “It Takes an Entire Institution: A Blueprint for the Global University” สนใจไป download มาอ่านเองได้ค่ะ ที่ http://oia.osu.edu/pdf/GlobalUniversityBlueprint.pdf

วิทยากรท่านที่สองเป็นรองอธิการบดีฝ่าย University and Global Relations ของ National University of Singapore .. แสดงวิสัยทัศน์ของ NUS ในการสร้าง international partnership ว่ามีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ 1. สร้างนักศึกษาให้มี global-minded และสร้างความเป็น global citizens 2. เพื่อ attract talent (ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4. ขยายขอบเขตการเข้าถึง higher education และ 5. benchmark ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง model ใหม่ทางด้าน higher education

ทั้งนี้ โดยใช้ dimensions of internationalization 8 ประการ คือ

 1. Inter Education
 2. Inter Research
 3. Inter Enterprise
 4. Inter Student
 5. Inter Faculty
 6. Inter Alumni
 7. Inter Alliance
 8. Inter Benchmarks

เรื่องของ Inter Education เขามีนโยบาย “Bring the World to NUS” .. มีความร่วมมือด้านการสอนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง และหลายรูปแบบ เช่น NUS-UBC, Duke-NUS, Yale-NUS มีการจัดกิจกรรม China-India Day, Middle-East Day เป็นต้น ส่วนนโยบาย “Take NUS Students to the World” จะส่งนักศึกษามากกว่า 50-70% ออกไปต่างประเทศ และมากกว่า 28-30% อยู่ให้นานกว่า 6 เดือน มีโครงการที่เรียกว่า NUS Overseas Colleges ในต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย อิสราเอล อเมริกา และสวีเดน (เพราะ NUS ไม่ได้สร้างวิทยาเขตในต่างประเทศ)

ส่วนทางด้าน Inter Research มหาวิทยาลัย NUS เป็นสถานที่ตั้งของโครงการ Campus for Research Excellence And Technological Enterprise (CREATE) โดยการสร้าง NUS University Town ตามโครงการสนับสนุนการวิจัยของรัฐบาล .. ทางด้าน Inter Enterprise มหาวิทยาลัยใช้สโสแกนว่า 1+1=3 Partnerships for Innovation สนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ .. การปรับปรุงวิธีการสอน ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ นวัตกรรมด้านการสอน (innovation in pedagogy) ที่ใช้กับนักศึกษาแพทย์ Duke-NUS Graduate Medical School ที่เรียกว่า TeamLEAD Curriculum เป็นการเพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking skills) และการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่นักศึกษาแพทย์ (คำว่า LEAD ย่อมาจาก Learn, Engage, Apply and Develop) พร้อมโชว์ให้ดูวิดีโอเรื่อง TeamLEAD at Duke-NUS ด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจใน concept นี้ http://www.youtube.com/watch?v=BlVPLYGdBLg

นอกจากนั้น NUS ยังมีโครงการใหม่ (ตอนนี้ยังไม่เปิด) คือ YALE-NUS College ซึ่งจะเป็น “Liberal Arts Designed for Asia” เหตุผลคือ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคำว่า liberal arts (ซึ่งคนเอเซียมักเอามาสอนแบบผิดๆ เป็นแค่การสอนวิชาศิลปศาสตร์) ต้องการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้กว้าง เข้าใจโลก เข้าใจการเปลี่ยนแปลง เและเข้าใจคนได้อย่างลึกซื้ง ตามหลักการของ liberal arts อย่างแท้จริง

วิทยากรท่านสุดท้าย มาจาก University of Sydney พูดถึง The World University Network (WUN) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นสมาชิก จำนวน 19 แห่ง จากประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย จีน อาฟริกาใต้ นอร์เวย์ (ไม่มีประเทศไทย) โดยร่วมมือกันทางด้านการวิจัย การศึกษา และ mobility ของนักวิจัย ปัจจุบันมีกลุ่มวิจัยแบบสหวิทยาการอยู่ประมาณ 77 กลุ่ม WUN ให้ความสนใจในประเด็นที่เป็น global challenges 4 ประการคือ

 1. Adapting to Climate
 2. Understanding Cultures
 3. Global Higher Education and Research
 4. Global Public Health and Non-Communicable Disease

สุดท้าย วิทยากรตอบคำถามของผู้ฟังว่า มีเทคนิคอย่างไรในการ implement .. เขาบอกว่า วิธีการเรียนรู้สมัยใหม่ ให้นักศึกษามี critical thinking, creative thinkin skills แบบนี้ ต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่อนุบาล ไม่ใช่จะมาเริ่มตอนเข้ามหาวิทยาลัย เพราะจะไม่ทัน ต้องมีการพัฒนาอาจารย์อย่างเข้มข้น ต้องมีการให้ความรู้แก่อาจารย์ เพื่อให้เข้าใจว่า internationalization คืออะไร สำคัญต่ออนาคตอย่างไร (อาจทำเป็นแบบออนไลน์ก็ได้) ต้องมองไปข้างหน้า มองไปในอนาคต แต่ต้องไม่ลืมที่จะรักษารากฐานดั้งเดิมที่มีความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยเอาไว้

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 6)

ช่วงบ่ายของงานประชุม APAIE 2012 ในวันที่ 5 เม.ย. 55 เข้าฟังหัวข้อ A great Asset: Alumni Social Network involves in International Student Recruitment ประสบการณ์ด้านการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Feng Chia University ประเทศไต้หวัน … ในบรรดานักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย จำนวน 45,000 คน เป็นนักศึกษาชาวมาเลเซียมากถึง 30,000 คน มีสมาคมศิษย์เก่าชาวมาเลเซียขนาดใหญ่มาก มีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การก่อตั้ง The Federation of Alumni Associations of Taiwan Universities, Malaysia (FAATUM) การจัดงาน Malaysia Taiwan Higher Education Fair และตั้งสำนักงานถาวรเป็น Malaysian Office ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ส่วนที่ประเทศมาเลเซีย มีการก่อตั้งสมาคมศิษยฺเก่า Persatuan Alumni Universiti Feng Chia การจัดงาน Feng Chia Night in Malaysia เป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่มีสมาคมศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ทำให้มีนักศึกษาชาวมาเลเซียที่สนใจเข้ามาเรียนที่ไต้หวันเพิ่มมากขึ้นถึง 40% (ประมาณ 5,000 คนต่อปี)

เรื่องต่อไปที่ฟังคือ University Social Responsibility: More than just Giving. โดยอาจารย์ Ramesh จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพูดให้เห็นมุมมองของ USR ภายในมหาวิทยาลัย ที่หลากหลาย USR ทำได้ทั้งในระดับองค์กร และระดับปัจเจกรายบุคคล ทำครั้งเดียวเลิก ทำระยะสั้นๆ หรือระยะยาวแบบยั่งยืน ทำเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยคาดหวังผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างการแข่งขันและการช่วยเหลือสังคม อะไรเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อน การดูแลคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากร การดูแลใส่ใจนักศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญ และตบท้ายด้วยสุนทรพจน์ I have a dream ของ Martin Luther King, Jr. ที่ว่า .. “Our lives begin to end the day we become silent about things that matter”.

เรื่องสุดท้ายที่ฟังในวันนี้ คือ Academic Consortium 21 (AC21) Academia-Industry Ties: Examples from Four Global Leaders ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม AC21 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Chemnitz University of Technology (CUT) จากประเทศเยอรมัน มหาวิทยาลัย University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Academic Consortium 21 The Global University – Architect of the new century มีสมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 20 แห่งทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2002 ที่มหาวิทยาลัย Nagoya มีมหาวิทยาลัยไทยร่วมเป็นสมาชิกด้วย 2 แห่งคือ จุฬา และ ม.เกษตรศาสตร์ สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีด้วย เดือนมิถุนายนนี้จะมีการจัดประชุม International Forum ครั้งที่ 6 ขึ้นที่มหาวิทยาลัย Adelaide ที่ออสเตรเลีย รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.ac21.org

จากการเสวนาในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย CUT เขามีความร่วมมืออย่างเข็มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านยานยนตร์ บริษัทดังๆที่เรารู้จัก เช่น วอลโว่ Parker (ซึ่งไม่ได้ขายแต่ปากกา!) KraussMaffei ซึ่งผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมพลาสติก ฯลฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลก (รวมทั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือด้วย) .. เป็น Academic-Industry Ties in Action ที่เห็นชัดเจน และเป็นแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัยที่สำคัญมาก ขืนไปรอแต่รัฐบาลคงไม่ไหว เพราะที่นั่นมีสถาบันวิจัยประเภท Extramural Research Institute ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมากอยู่แล้ว เช่น Max-Planck-Institute

สำหรับประเทศไทย ผู้มาร่วมเสวนาคือ รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด ที่ปรึกษาสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เล่าถึงประวัติการก่อตั้งสถาบัน Chulalongkorn University Intellectual Property Institute (CUIPI) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 ในรูปแบบของมูลนิธิ CUIPI Foundation แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัย เพราะสมัยก่อนมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำธุรกิจได้ และความร่วมมือกับภาคเอกชนมักเป็นไปในระดับบุคคล และไม่เป็นระบบ นโยบายของ CUIPI คือ สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ทำโดยอาจารย์บุคลากร นักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยแบ่งค่า royalty ให้ผู้ประดิษฐ์ 50% และอีก 50% แบ่งกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ/ภาควิชาต้นสังกัด

ส่วนมหาวิทยาลัย Adelaide ได้นำเสนอ WINE2030 ซึ่งเป็น research network เครือข่ายวิจัยเรื่องของไวน์แบบครบวงจรทั้งมหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.adelaide.edu.au/wine2030 เครือข่ายเป็น thin-layer แบบหลวมๆ ที่ดำเนินการโดย management committee มากกว่าจะเป็น corporate structure .. ผสมผสานกันทั้งด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเกษตร ฟิสิกส์ แม้กระทั่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน แถมยังใช้เว็บไซต์และสื่อ social media เช่น blog, twitter ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพูดคุยกันแบบ two-way ระหว่างผู้ที่สนใจเรื่องไวน์ด้วย สุดท้ายผู้บรรยายได้แนะนำ blog ชื่อดัง ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Wine (แต่ไม่ได้เกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยตรงสักเท่าไหร่) ชื่อว่า Tigchandler blog .. มิน่าเล่า ใครเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยนี้ กลับมาเมืองไทย ชอบดื่มไวน์กันทุกคน!

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 5)

งานประชุม APAIE 2012 วันที่สอง (5 เม.ย. 55) ไปฟังเขาแนะนำ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific หรือ UMAP) มีรายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.umap.org สำนักงานใหญ่ของ UMAP อยู่ที่ไต้หวัน มี program ให้เลือกหลายแบบ เงื่อนไขคือมหาวิทยาลัยที่เป็น host จะต้อง waive tuition fees ให้นักศึกษา มีทั้งแบบ short course และ super-short course ระยะเวลา 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน มีทุนให้จำนวนปีละ 100 ทุน ในอัตรา USD 800 ต่อนักศึกษา 1 คน และให้ได้มากถึง 10 ทุนต่อ 1 มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 35 ประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยด้วย

หัวข้อต่อไปที่ฟังคือ Strategic Approach to Bridging the Gap between Academic and Administrative Staff through Creative Mobility Models เป็นกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และออสเตรเลีย .. ESSCA School of Management มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสที่ตั้งมานานนับ 100 ปีแล้ว มีวิทยาเขตมากมายหลายแห่ง เช่น ที่ Angers, Paris, Budapest, และ Shanghai อาจารย์ประจำมีแค่ 70 คน visiting professor 50 คน แต่มี guest lecturers มากถึง 470 คน มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน incoming 389 คน outgoing 367 คนต่อปี มี partner universities ทั่วโลกกว่า 160 แห่งจาก 45 ประเทศ (เป็น double diploma) มหาวิทยาลัยนี้นิยมแลกเปลี่ยนอาจารย์ ทั้งระยะสั้นแค่ 1-2 สัปดาห์ไปจนถึง 1-2 เทอม สนับสนุนสารพัด ทั้งทุน Erasmus Mundus ซึ่งเป็นทุนโครงการแลกเปลี่ยนของยุโรป ให้เงินเดือน ที่พัก ถ้าไปนานหน่อยจะให้ค่าเครื่องบิน ที่พักแบบครอบครัว รถยนต์ และห้องทำงาน ถ้าจะให้อาจารย์ของ ESSCA ไปสอน มหาวิทยาลัยเจ้าภาพต้องจ่ายค่าที่พัก ส่วนทาง ESSCA จ่ายค่าเดินทาง ประโยชน์ที่ได้รับคือ อาจารย์จะได้เปิดหูเปิดตาว่าที่อื่นเขาสอนกันยังไง เป็นการ benchmark ไปในตัว ประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยไปด้วย ส่วนนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ใหม่ๆที่มาจากที่อื่น นับเป็นประสบการณ์และทำให้การเรียนสนุกขึ้น

ส่วนมหาวิทยาลัย Helsinki Metropolia University of Applied Sciences ของประเทศฟินแลนด์ มหาวิทยาลัยนี้สอนไปทาง business, welfare, nursing and health care (มีความร่วมมือกับคณะพยาบาล มหิดล) เขามาพูดเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุน หรือ non-teaching staff mobility ซึ่งปกติมักมีปัญหาคือ ไม่มีโอกาส ไม่มีเงินสนับสนุน (เข้าใจว่าทุน Erasmus Mundus ให้เฉพาะอาจารย์และนักศึกษา) ไม่มีเวลา (งานเยอะ ไม่ค่อยว่าง) และไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตน เขาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “International non-teaching staff week” รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนจากประเทศอื่นจำนวนประมาณ 20 คน มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ การคัดเลือกควรผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่า mobility advisory group ส่วนที่มหาวิทยาลัย RMIT University เมือง Melborne ประเทศออสเตรเลีย ก็มีโครงการคล้ายกัน เขาเห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเสมือน gate keepers และ key contacts เพราะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ เพื่อช่วยดูแลนักศึกษา

เครือข่ายความร่วมมืออีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ International Network of Universities (INU) สมาชิกประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 10 แห่งจาก 8 ประเทศ คือ USA, Australia, Japan, Sweden, Spain, Korea, Indonesia และ Italy ปัจจุบันมีโครงการที่เรียกว่า INU Faculty and Staff Shadowing Program เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน … มหาวิทยาลัยที่ไปเยือนเป็นคนจ่ายค่าเดินทาง ส่วนมหาวิทยาลัยเจ้าบ้านจ่ายค่าที่พักและค่าเดินทางภายในประเทศ ใครสนใจมีรายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.inunis.net

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 4)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 เม.ย. 55 เข้าฟัง session งานประชุม APAIE 2012 อีก 4 เรื่อง เรื่องแรกคือ Developing Globally Confident Engineers through Service Learning โดย Dr. Kathleen ซึ่งมีวิธีการเสวนาไม่เหมือนใคร คือ พูดเปล่าๆโดยไม่มี slides แถมยังชักชวนให้คนฟัง share ประสบการณ์ของตัวเองด้วย … Dr. Kathleen เล่าว่า การสอนนักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเหมืองแร่ที่ Colorado ใช้วิธีให้นักศึกษาสร้างทีมทำ project เอง และออกไปทำ project ร่วมกันในต่างประเทศ แถบอาฟริกาและเอเซีย หาโจทย์ปัญหาท้องถิ่นที่ต้องการแก้ไขโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็น project-based learning เพื่อสอนให้รู้จักคิดนอกกรอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็น global citizenship ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศอื่น และอาจต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นด้วย ซึ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานกับ crews ที่เป็นคนต่างชาติ ดังนั้น การส่งนักศึกษาออกไปใช้ชีวิตต่างประเทศบ้าง เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยและรัฐควรลงทุน

เรื่องที่สอง คือ Intercultural sensitivity development in semester-long sojourners เป็นผลการวิจัยที่ศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong (CUHK) ซึ่งเคยเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ไปต่างประเทศ และต้องใช้ภาษาที่สอง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) โดยใช้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า Developmental Model of Intercultural Sensitivity ของ Milton Bennett … คนเราหากต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป และไม่คุ้นเคย จะแสดงพฤติกรรม 6 รูปแบบ คือ 1.Denial of Difference 2.Defense against Difference 3.Minimization of Difference 4.Acceptance of difference 5.Adaptation to Difference Individuals และ 6.Integration of Difference

เรื่องที่สามคือ Mobility of students from India to International Campuses ปัจจุบันนักศึกษาอินเดีย ออกไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศ จำนวนปีละมากกว่า 150,000 คน สาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจของอินเดียนั้นเติบโต (รวยขึ้น) แม้ว่าภายในประเทศจะมีการสร้างมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ตาม นักศึกษานิยมไปเรียนที่ NUS ประเทศสิงคโปร์เพราะราคาไม่แพงแต่ได้ปริญญาระดับ UK/USA .. ที่แย่หน่อย มีการเหยียดผิวบ้าง ก็ที่ประเทศออสเตรเลีย การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาอินเดียออกไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนมากเช่นนี้ มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ควรศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ในการสร้างหลักสูตรแบบ twinning programs และ joint research

เรื่องที่สี่คือ Not If, But How: Including People with Disabilities in International Exchange พูดถึงโอกาสสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศอื่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของ Mobility International USA (MIUSA) ซึ่งเน้นการส่งเสริม partner agreement ระหว่างประเทศ … มหาวิทยาลัยใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.miusa.org/ncde

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 3)

ไปฟังบรรยายในงาน APAIE 2012 (4-6 เม.ย.55) .. session ของเช้าวันแรก เลือกฟังไป 3 เรื่อง เรื่องแรกคือ A sociological perspective on student experience of cross-border learning เป็นการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาชาวไต้หวันที่ไปเรียนออสเตรเลีย และทัศนคติของนักศึกษาชาติตะวันตกที่ไปเรียนไต้หวัน โดยการวัดหลักสูตร วิธีการสอน และการประเมินผล แปรผลโดยใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว คือ epistemic relations (ER) และ social relations (SR) งานวิจัยนี้พบว่า อาจารย์ที่ออสเตรเลีย มีลักษณะ ER- SR+ คือทำตัวเป็น facilitator มากกว่าจะเป็น instructor ส่วนอาจารย์ในไต้หวันมีลักษณะ ER+ SR- คือสอนแบบ give input อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนในออสเตรเลียบางคนกลับรู้สึกว่าตัวเองได้เรียนน้อย อาจารย์สอนแบบ passive assistant เกินไป ทำให้นักศึกษาไม่ค่อยได้อะไร จึงไม่ชื่นชม ส่วนนักศึกษาชาติตะวันตก กลับบอกว่าอาจารย์ชาวไต้หวันสอนแบบ one-way มากเกินไป ไม่มี social relations ไม่ท้าทาย และเนื้อหาที่สอนไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวิตจริงเท่าไหร่ .. ดังนั้น สรุปว่า student-centered และ teacher-centered ต่างก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องวัฒนธรรมที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย ก่อนจะนำไปใช้ และต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

เรื่องที่สองคือ ASEAN economic community: education mobility – reality or dream? เขาพูดถึงว่า เราน่าจะมี ASEAN Qualification Framework (ASEAN QF) เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยมาตรฐานเดียวกัน ตอนนี้ ASEAN มี 10 ประเทศ มีพลเมือง 560 ล้านคน โลกาภิวัฒน์ทำให้อัตราการเกิด people mobility เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลในการวางนโยบายและให้ทุนสนับสนุน เพราะเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา แถมยังเป็น soft diplomacy คือ การทูตทางอ้อม แนะนำให้ประเทศอื่นๆรู้จักเราได้ดีขึ้นผ่านทางนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมี inbound student mobility มากที่สุด สาเหตุเพราะภาษาและคุณภาพแบบอังกฤษ อยู่ไม่ไกล ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายไม่แพงมากจนเกินไป ข้อมูลในปี 2010 พบว่านักศึกษาที่มาเรียนออสเตรเลีย มาจากประเทศต่างๆ เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลี ไทย เวียดนาม บราซิล เนปาล มาเลเซีย อินโดนีเซีย อเมริกา และเมื่อปี 2011 มีนักศึกษาในกลุ่ม ASEAN ไปเรียนและฝึกอบรมที่ออสเตรเลียมากถึง 103,969 ราย นอกจากนั้น ยังพบว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่ชอบไปเรียนที่สิงคโปร์และมาเลเซีย ด้วยเหตุผลเพราะว่า เป็นประเทศมุสลิม

(ประเทศไทยมีนักศึกษา inbound 2,305 ราย นักศึกษา outbound 6,590 ราย)

พูดถึงภาษาอังกฤษ … ภาษาอังกฤษมีความสำคัญเนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้กันทั่วโลก ในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น UN,ASEAN, EU, NATO, APEC, OIC, OECD เรียกว่าเป็น “Global lingua franca of the current world” ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 7 พันล้านคน Mobility ผ่านภาษาอังกฤษ มี 6 รูปแบบ ได้แก่ education mobility, information mobility (เช่น internet, web-based documentation), tourism mobility, employment mobility, business mobility และ entertainment mobility ปัจจุบันความต้องการภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จำนวนครูมีน้อย ไม่เพียงพอ และไม่มีวิธีการสอนและฝึกบรมที่ดีพอ ดังนั้นรัฐบาลควรหันมาสนใจให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

เรื่องที่สามคือ International student mobility towards South Korea เรื่องของ cross-border student mobility นี้เป็นเรื่องใหญ่ จากข้อมูลของ OECD ปี 2006 พบว่า จำนวน international students ทั่วโลกมีจำนวนมากถึง 2.7 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 7.2 ล้านคนภายในปี 2015 สำหรับประเทศเกาหลี นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน สถาบันอุดมศึกษาในเกาหลีมีจำนวน 405 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 52 แห่ง เอกชนจำนวนมากถึง 353 แห่ง ชาวต่างชาตินิยมมาเรียน Korean language, social sciences และ engineering รวมทั้งมีหลักสูตรที่เป็น joint degree, dual degree และวิชาที่เป็น English cross-border disciplines ดังนั้น นับว่าเกาหลีเป็น The education hub of Northern Asia โดยในปี 2010 เกาหลีมีนักศึกษาต่างชาติ 50,000 ราย และจะเพิ่มเป็น 100,000 ในปี 2012

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 2)

4 เมษายน 2555 ช่วงบ่ายวันแรก ของการประชุม APAIE 2012 ฟังบรรยายเรื่อง Reinventing the University of Tomorrow; Sharing Singapore’s Experiences ทั้ง session พูดต่อกัน 3 คนรวด โดยอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสิงคโปร์ 3 แห่ง (ช่วยกันเป็น Trio เลย) ได้แก่ Prof. Arnoud De Meyer อธิการบดีมหาวิทยาลัย Singapore Management University (SMU) Prof. Tow Chong Chong อธิการบดีมหาวิทยาลัย Singapore University of Technology and Design (SUTD) และ Prof. Chin Tiong Tan อธิการบดีมหาวิทยาลัย Singapore Institute of Technology (SIT)

ปกติ เราจะรู้จักมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ อยู่แค่ 2 แห่ง คือ National University of Singapore (NUS) และ Nanyang University of Technology (NTU) เพราะชื่อเสียงโด่งดัง มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 3 คือ Singapore Management University (SMU) ก็พอรู้จักบ้างเหมือนกัน เพราะตั้งอยู่ในเมือง (จำได้ว่าอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) ตั้งมาได้ประมาณ 12 ปีแล้ว .. อธิการบดีของ SMU บอกว่า current model ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในปัจจุบัน น่าจะไปไม่ไหว ส่วนทฤษฎี Kant’s Theory of Knowledge น่าจะโบราณไป สมัยนี้ต้องเป็น combination of disciplines

ส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 4 คือ Singapore University of Technology and Design (SUTD) เป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) สอนวิศวะ สถาปัตย์ และซอฟแวร์ .. แนวคิดมุมมองที่มีต่อนักศึกษา ถอดตำรา 21st Century Skills มาทั้งยวงเลย (แถมยังอวดว่า นักศึกษาของ SUTD เคยเข้าประกวดการสร้างมังกรฉลองวันตรุษจีนที่ China Town และเอาชนะนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นได้ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์กว่า) … ลองฟังวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ที่มีต่อการตั้งมหาวิทยาลัย SUTD ได้จาก YouTube นี้ค่ะ http://www.youtube.com/watch?v=8tEfk8_E9Dk

Singapore Institute of Technology (SIT) ตั้งเมื่อปี 2009 เน้น industry-focused degrees ใช้ concept “Get an overseas degree locally in Singapore” หลักการคือ เด็กที่ได้ diploma จากโรงเรียน Polytechnics มาแล้ว อยากเรียนต่อเพื่อให้ได้ปริญญา จะไปสอบเข้า MUS, NTU, SMU นั้นยากมาก ดังนั้น สิงคโปร์จึงสร้าง SIT ขึ้นมาแล้วร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในต่างประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ และจ่ายเงินจ้างสอน เขาใช้ศัพท์ว่าเป็น “turbo charge!” เช่น co กับมหาวิทยาลัย Manchester ที่ UK เพื่อให้ได้ปริญญาสาขาพยาบาล เป็นต้น … สอนได้สารพัด ทั้งเป็น Chef ทำอาหาร ผลิตเกมออนไลน์ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นวิชาชีพ

นโยบายด้านการศึกษาของสิงคโปร์คือพยายาม Diversity เข้าไว้ เขาเชื่อว่า จะเป็น world class ได้ต้องมี international collaboration ที่ทำไปแล้ว ได้แก่

 • SMU ใช้การผสมผสานระหว่าง IT กับ Business
 • SMU ทำ school of law ให้เป็นแบบ broad based คือมีความรู้หลากหลาย โดยลดเนื้อหาเรียนกฎหมายแค่ 2 ปีก็พอ
 • Duke-NUS Graduate Medical School
 • SIT ผลิต 24 หลักสูตร โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มากกว่า 10 แห่ง
 • SUTD เน้น integrative, multi-disciplinary engineering and design
 • Imperial-NTU สอน Medical + Technology + Business
 • NUS-Yale สอน liberal arts เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

นักศึกษาชอบนั่งหลับเวลาอาจารย์สอนในห้องเรียน ไม่หลับก็คุยกัน ฟังเพลง หรือเล่น facebook อาจารย์จะ capture attention ของนักศึกษาได้อย่างไร? ทางที่ดี ให้ไปอ่านเอาเอง ใช้เวลาสถานที่ที่ไหนก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง อ่าน materials มาก่อนล่วงหน้า ใน YouTube ก็มี เรียนเองจาก Khan Academy ก็ได้ พอเวลามาเข้า class อาจารย์ก็ discuss อย่างเดียวก็พอ ประหยัดเวลาเรียนไปได้เยอะเลย

— อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ คิดอย่างนี้ค่ะ

ความรู้ที่ได้จากการไปประชุม APAIE 2012 (ตอนที่ 1)

วันที่ 4-6 เมษายน 2554 มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APAIE 2012 (อ่านว่า เอ-พาย ย่อมาจาก Asia Pacific Association for International Education) ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพร่วม โดยใช้ชื่อ theme ว่า “University Social Responsibility for the Benefit of Mankind” งานนี้จัดขึ้นที่อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างใหม่ ทำให้งานนี้ออกมาดูดี มีมาตรฐานเทียบเท่า conference and exhibition ที่จัดในต่างประเทศเลย … เคยไปประชุมงาน QS-APPLE Conference and Exhibition ที่มาเลเซียและที่สิงคโปร์ ยังสู้งานนี้ไม่ได้ ทั้งเนื้อหาการบรรยาย และมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงาน-ออกบูธ ซึ่งหลากหลายมาก มหาวิทยาลัยชื่อดังมากันเยอะ แต่เท่าที่สังเกต มีอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยมาน้อยเกินไป ทั้งๆที่ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ถูกกว่ามากมาย

วันที่ 4 เม.ย. พิธีเปิดเริ่มโดย Prof. Doo-Hee Lee จาก Korea University ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน APAIE ตามด้วย ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฯพณฯ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จากนั้น Keynote speaker คือ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บรรยายในหัวข้อ “Putting University Social Responsibility into Action” โดยท่านเล่าเรื่องราวปณิธานของสมเด็จย่า ที่จะเปลี่ยนสภาพความยากจนของชาวเขาบนดอยตุงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชดำรัสที่ว่า “I will reforest Doi Tung”.

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ท่านบรรยายได้สนุก ตื่นเต้น เร้าใจมาก ใครไม่เคยฟัง ควรหาโอกาสฟัง เพราะสร้างแรงบันดาลใจมาก .. การเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่น เปลี่ยนผืนดินแห้งแล้งไร้ต้นไม้ใหญ่ และหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดและโสเภณี ให้หันมาปลูกกาแฟอาราบิก้าและแมคคาเดเมียแทน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องมี community engagement และ mutual understanding ต้องอาศัย communication และ participation อย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องยาวนาน ต้องทำให้เขาไว้วางใจ แก้ปัญหาให้เขาด้วย ในเรื่องบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน ต่อมาผลิตภัณฑ์ดอยตุงเปิดเป็นบริษัท (ชื่อบริษัท นวุติ จำกัด) โดยอาศัยความร่วมมือและช่วยเหลือจากธนาคารและบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย บริษัท เอื้อชูเกียรติ จำกัด ฯลฯ มีการสร้าง Brand ภายใต้สโลแกน Lifestyle for Livelihood ขยายผลิตภัณฑ์ DoiTung ขายทั้งอาหาร หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตร เสื้อผ้าแฟชั่น และทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย ล่าสุด คบกับบริษัทสินค้าแต่งบ้าน IKEA ทำถ้วยชามช้อนกาแฟ ยกระดับเป็น International standard เรียกได้ว่าเป็น Global to local และ Local to global ทั้งสองทาง .. เห็นภาพนางแบบอินเตอร์เดินแฟชั่นโชว์ผ้าฝ้ายแบบนั้น ที่จริงใช้เครื่องจักรทอผ้าก็ได้ แต่เบื้องหลังคือ ให้ชาวบ้านช่วยกันทอผ้าและตัดเย็บด้วยมือ เพื่อสร้างสังคมการทำงานร่วมกันในหมู่บ้าน สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ซึ่งท่านบอกว่า “This is the real profit of our business!”

ในปี 2010 ดอยตุงมีรายได้ 15 million USD มีคนทำงานในโครงการ 1,700 คน มีโครงการที่น่าสนใจเช่น DoiTung Youth Camp 2012, Mahidol Internship 2011 การฝึกผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนให้โครงการ นอกจากนั้น ยังมี Domestic Outreach Projects โดยไปช่วยสร้างโครงการ DoiTung 2 ที่ประเทศพม่า (รัฐฉาน ในปี 2002-2005 เยนันชองในปี 2011 และท่าขี้เหล็กในปี 2012) โครงการ DoiTUng 3 ที่ประเทศอัฟกานิสถาน โและโครงการ DoiTUng 4 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

จะเห็นได้ว่า ดอยตุงเป็นเสมือน “living university” เป็น domestic education สอนแบบ learning by doing โดยใช้ reality ไม่ใช่ case study เป็น practical knowledge เป็น hand-on experience เป็นห้องเรียนกลางแจ้ง (outside-classroom education) การเรียนของเด็ก ต้องไม่ใช้แต่ head แต่ต้องใช้ heart ด้วย .. ทั้ง see, hear และ feel the reality ปัจจุบันดอยตุงขยายกิจกรรมเป็นโครงการ SIFE Thailand (Students in Free Enterprise) ซึ่งเป็นการประสานระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจ เพื่อปลูกฝังจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีเครือข่ายกันทั่วโลก

จบการบรรยาย ท่านตบท้ายด้วยประโยค “I believe that universities are the centers of these changes” ขอให้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กันเถิด … ซึ่งเรียกเสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน ไปทั้งห้องประชุม