ได้อะไร ? จากการไปงานประชุม Elsevier eBooks Forum 2019 ที่สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุม Elsevier eBooks Forum 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ “Transforming Research Through Analytics and Insights” มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเชิญจากประเทศต่าง ๆในอาเซียน จำนวน 56 คน วิทยากรรับเชิญเป็นผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ที่มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหาร การสอน และการวิจัย มาบรรยายและร่วมเสวนา 

elsevier.jpg

วิทยากรท่านแรกคือ Dr. Wasim Arif จาก National Institute Of Technology, Silchar ประเทศอินเดีย บรรยายในหัวข้อ “Co-using Books & Journals: New directions for discovery solutions” ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอข้อมูลจากบทความเรื่อง “India by the Number” ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อปี 2015 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลงานตีพิมพ์ของประเทศอินเดีย ยังไม่ดีมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ผู้บรรยายได้เล่าประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ในลักษณะของ “Co-usage” คือ การสืบค้นตามความต้องการของแต่ละบุคคล และใช้เนื้อหาจากหนังสือและวารสารควบคู่ไปพร้อมๆ กัน อย่างไร้ขอบเขต โดยเฉพาะ The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd Edition (IESBS) ซึ่งเป็นหนังสือประเภท Reference Work ที่สำคัญ ได้รับการ download ในจำนวนค่อนข้างมากเช่นเดียวกับบทความวารสาร  นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึง Big 3 หรือ Big Data + Data Science + Data Analytics ซึ่งมีความสำคัญมากในศตวรรษที่ 21  

วิทยากรท่านที่ 2 คือ Prof. Abdul Wahab Mohammad ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Deputy Vice Chancellor ของ Universiti Kebangsaan Malaysia บรรยายในหัวข้อ “Forecasting Research Trends using Elsevier Data and Reference Solutions” โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อดู research trend โดยใช้เทคนิค  bibliometric analysis และ state-of-the-art analysis รวมทั้งแนะนำโปรแกรมสร้าง bibliometric network ในลักษณะ Visualization  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus/ScienceDirect ที่มีชื่อว่า VOSviewer 

วิทยากรท่านที่ 3 คือ รศ. เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ Empowering performance and outcome through technology and data analytics” โดยเล่าประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Scopus, ScienceDirect (ทั้งหนังสือและวารสาร), SciVal, SJR เป็นเครื่องมือที่ช่วนสนับสนุนการทำงานทั้งด้านการสอนและการวิจัย

วิทยากรท่านที่ 4 คือ Prof. Dr. Jonathan R. Dungca, Dean, Gokongwei College of Engineering, De La Salle University บรรยายในหัวข้อ The use and application of academic resources in interdisciplinary research” ซึ่งผู้บรรยายได้เล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Scopus, SciVal, ScienceDirect (ทั้งหนังสือและวารสาร) ในการวิเคราะห์และสนับสนุนการวิจัยที่เป็น  interdisciplinary research ซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยที่จะช่วยเพิ่ม reseach productivity ให้แก่มหาวิทยาลัย

วิทยากรท่านที่ 5 คือ Andy Albrecht, Product Manager, Elsevier บรรยายในหัวข้อ “Transforming Content, Transforming Results: Elsevier’s platform, analytics and technology-led strategy” แนวโน้มของบริษัท Elsevier ต่อไปจะไม่ได้เป็นเพียงสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือและวารสารเท่านั้น แต่จะผลิตฐานข้อมูลที่หลอมรวม Content, Technology และ Analytics เพื่อแสวงหาคำตอบช่วยในการทำวิจัย และแสดงให้เห็นแนวโน้มแต่ละประเทศ ที่ใช้ ScienceDirect co-usage หรือการใช้และเชื่อมโยงไปมาระหว่างบทในหนังสือและบทความวารสาร (ตามภาพ)

Screen Shot 2562-10-08 at 23.01.00.png

จากนั้น ได้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็นกลุ่ม ในหัวข้อ ประสบการณ์ในการใช้ data analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการไปเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด Lee Wee Nam Library มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (NTU) และชมการสาธิตวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการใช้ e-batabases โดยใช้  Qlik: Data Analytics for Modern Business Intelligence ของห้องสมุดดังกล่าว

 

ทดลองใช้ SciVal : ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Elsevier

1 ธันวาคม 2555 : ได้ทดลองใช้ SciVal ที่บริษัท Elsevier ให้มหาวิทยาลัยมหิดลทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 1 เดือน มีลักษณะเป็นฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก (ถ้าขี้เกียจสร้างระบบขึ้นมาเอง Elsevier ก็รับจ้างทำให้) ราคาแพงไม่เบาเหมือนกัน SciVal Suite มีด้วยกันหลาย modules ได้แก่ Scival Experts, SciVal Funding, SciVal Spotlight, SciVal Strata — ไม่รู้ว่าในที่สุดทางมหาวิทยาลัยจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ แต่ลองใช้แล้วก็ไม่เลวเหมือนกัน สรุปให้ฟังสั้นๆ ได้ดังนี้ค่ะ

  • SciVal Experts
  • เหมาะสำหรับวิเคราะห์ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยทั้งองค์กร ว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไร ใครมีผลงานวิจัยมากน้อยแค่ไหน ทำงานร่วมมือกับใครบ้าง ได้รับทุนวิจัยเท่าไหร่ มีแนวโน้มงานวิจัย (research trends) เป็นอย่างไร และมีใครบ้างที่ทำงานคล้ายกัน ฯลฯ วิเคราะห์ทั้งในระดับบุคคล ระดับภาควิชา หรือระดับองค์กร โดยดูจำนวนผลงานวิจัย ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้าง Expertise Profile ของนักวิจัยแต่ละคน (โดยนักวิจัยไม่ต้อง key เข้าไปเอง) ข้อมูลผลงานวิจัยจะ update อัตโนมัติโดยอาศัยฐานข้อมูล Scopus เป็นหลัก ระบบนี้อ้างว่า งานวิจัยในปัจจุบันมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ-พหุวิทยาการมากขึ้น และจำเป็นต้องร่วมมือกับนักวิจัยแบบข้ามชาติ ดังนั้น SciVal Experts จึงเป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิจัยแสวงหา collaborator ได้ดีกว่าการที่นักวิจัยจะไปทำความรู้จักกันเองหรือแนะนำกันแบบปากต่อปาก ซึ่งชักช้าเสียเวลา (จริงไม่จริงก็อีกเรื่องนะ) และทำให้ผู้บริหารองค์กรรู้จักและเข้าใจนักวิจัยในองค์กรของตนได้ดีขึ้น สรุปว่า SciVal Experts มีหน้าที “identify expertise and enable collaboration” — การนำระบบนี้มาใช้จริงในบ้านเราน่าจะมีประโยชน์ตรงที่ไม่ต้องสร้างฐานข้อมูลเอง มหาวิทยาลัยสามารถแสดง research profile ขึ้นโชว์บนเว็บได้เลย อาจารย์ไม่ต้อง key ข้อมูลเพื่อ update ผลงานของตัวเอง (ซึ่งปกติก็ไม่ค่อยอยากจะทำอยู่แล้ว) แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้างหากอาจารย์นักวิจัยของเราไม่ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ทั้งหมดทุกรายการ ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และทำให้ผู้บริหารวิเคราะห์ผลผิดพลาดได้ แต่เห็นเขาบอกว่าจะมีจะมีช่องทางให้เราสามารถ update ข้อมูล CV เพิ่มเติมเข้าไปได้เองด้วยเหมือนกัน — อันที่จริงมีระบบ Scientific Social Network อื่นที่คล้ายๆอย่างนี้ และสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการ co-authorship network visualization เช่นเดียวกัน เช่น DIRECT2experts VIVO และ BiomedExperts ที่ให้บริการฟรีและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่นักวิจัยที่นิยมชมชอบฐานข้อมูล PubMed

  • SciVal Funding
  • เรื่องเงินทุนวิจัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ — SciVal Funding จะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆมากกว่า 3,000 แห่ง จากหลากหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา กลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อังกฤษ อเมริกา ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเงินทุนวิจัยนั่นแหละ ให้รายละเอียดตั้งแต่เป็นแหล่งเงินทุนวิจัยของภาคส่วนใด ประเทศอะไร สาขาวิชาใดที่จะให้ทุน สถาบันใดที่ได้รับทุนไปแล้ว ให้ทุนไปแล้วปีละกี่ทุน (แสดงกราฟเป็นจำนวน award grants และ funding opportunities ต่อรายไตรมาสหรือรายปีให้เห็นแนวโน้ม) หลักการคือสร้าง personalized opportunity recommendations ขึ้นมาจาก publication profile และเงื่อนไขความต้องการของนักวิจัย จากนั้นนำไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเพื่อหาโอกาส (opportunities) ที่จะได้รับทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆจากทั่วโลก สรุปว่า SciVal Funding มีหน้าที “finding the right research sponsors” ไม่รู้ว่ามีรายชื่อ sponsors (granting agencies) จากประเทศไทยครบหรือยัง ถ้ายัง-เราสามารถเสนอชื่อแหล่งเงินทุนวิจัยไปเข้าฐานข้อมูลของเขาก็ได้

  • SciVal Spotlight
  • เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์ว่าองค์กรนั้นมีจุดเด่นของงานวิจัยด้านใดบ้าง วัดความเป็นเลิศ (research excellence) หรือสมรรถนะ (competencies) ขององค์กร นอกจากนั้นหากจะเปรียบเทียบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเรากับมหาวิทยาลัยคู่เทียบอื่นๆก็ทำได้ — สมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กร (distinctive competency : DC) จะพิจารณาจากความเป็นผู้นำทางด้าน 1.จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (publication leader) 2.จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูง (reference leader) และ 3.ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ (innovation leader) หลักการวัด DC คือ จำแนกผลงานวิจัยทั้งหมดขององค์กรออกเป็นกลุ่มๆ (clusters) เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นออกมา ทั้งนี้ SciVal Spotlight จะใช้วิธีการที่แตกต่างกว่าวิธีดั้งเดิมของ Scopus ซึ่งจัดกลุ่มบทความตามสาขาวิชาของวารสารที่ตีพิมพ์ ซึ่งไม่ค่อยถูกต้องมากนัก แต่จะใช้วิธีจัดกลุ่มโดยดูจากการอ้างอิงบทความร่วมกัน (หลักการของ co-citation analysis) หรือมีบทความที่เกี่ยวข้องร่วมกัน (relative article share) นอกจากนั้น การนับจำนวนผลงานวิจัยจะไม่ได้นับเพียงแค่จำนวน articles published แต่จะนับแบบ fractionalized article count คือ คิดเป็นสัดส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะเท่านั้น นัยว่าวิธีการเหล่านี้จะทำให้ครอบคลุมงานวิจัยแบบสหวิทยาการและงานวิจัยในสาขาที่อุบัติใหม่ได้

    อย่างไรก็ตาม SciVal Spotlight วิเคราะห์โดยใช้ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปีจากฐานข้อมูล Scopus เท่าที่ดูขณะนี้ใช้ข้อมูลในช่วงปี 2006-2010 ไม่ค่อย update เท่าไหร่ จะ update อีกทีก็คงอีกนาน แถมยังให้ดูได้เฉพาะมหาวิทยาลัยของเราเท่านั้น ไปเที่ยวดูมหาวิทยาลัยอื่นก็ไม่ได้ — SciVal Spotlight วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้ 3 อย่าง คือ 1. publication output ผลผลิตงานวิจัยในภาพรวมขององค์กร 2. competencies หรือสมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กร 3. collaboration เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้หลักการของ co-authorship network และแสดงผลออกมาได้ทั้งแบบ table และ map

  • SciVal Strata
  • เป็นการวัดและเทียบเคียงสมรรถนะการวิจัยในระดับบุคคล (โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักวิจัยมาจากฐานข้อมูล Scopus) อาจเลือกนักวิจัยหลายๆคนเพื่อเทียบเคียงในลักษณะกลุ่มหรือทีมวิจัย (cluster) ก็ได้ สามารถเทียบเคียงกันได้สูงสุด 10 รายหรือ 10 ทีมวิจัย หรืออาจจำกัดขอบเขตโดยเลือกชื่อวารสาร ชื่อประเทศ หรือภูมิภาคตามต้องการได้ นอกจากการเทียบเคียง (Benchmark) โดยอาศัยการอ้างอิงเป็นหลักแล้ว SciVal Strata ยังใช้หาค่าความมีอิทธิพล (Influence) ของนักวิจัยโดยดูจากจำนวนผลงานวิจัย จำนวนการอ้างอิง อัตราส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ไม่ได้รับการอ้างอิง และค่า h index ของนักวิจัย และวัดความร่วมมือด้านการวิจัย (Collaboration) ทั้งในลักษณะของ geographical collaboration network และ authorship network ได้อีกด้วย

นอกจากนั้น Elsevier ยังมีบริการอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า SciVal Analytics เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานให้แก่องค์กรอย่างครบวงจรด้วย ลูกค้ารายใหญ่ที่เคยใช้บริการนี้แล้ว ในปี 2011 คือ International Comparative Performance of the UK Research Base 2011 a report prepared for the UK Department of Business Innovation and Skills (BIS) และคาดว่าจะใช้ในอนาคต ปี 2014 คือ Research Excellence Framework 2014 The UK higher Education Funding Council for England (HEFCE)

สรุปว่า SciVal ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Elsevier นี้ ยกระดับการประเมินผลงานวิจัยจากวิธีการทางบรรณมิติ (bibliometrics) แบบธรรมดา ขึ้นมาเป็น scientific social network โดยใช้หลักการของ co-authorship network, co-citation network และแสดงผลในลักษณะของการสร้างมโนภาพ (visualization) แถมยังผนวกกับเทคโนโลยี semantic network — ทันสมัยมาก ออกแบบมาเพื่อขายผู้บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยทั่วโลกโดยเฉพาะเลย … อะไรๆก็ดีทั้งนั้นแหละ ยกเว้นราคา !!

Download slide จากงานสัมมนา

Download slide จากงานสัมมนาของบริษัท Elsevier เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554

เทคนิค Visualization

เสาร์ที่ 15 ส.ค. 52

วันอังคารที่จะถึงนี้ ตัวแทนจากบริษัท Elsevier ประจำประเทศสิงคโปร์จะมาขอพบ และสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus กับงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นึกได้ว่า เมื่อเดือนที่แล้วก็มาคนหนึ่ง … มาสาธิต product ใหม่ของ Elsevier ที่มีชื่อว่า SciVal Spotlight ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2552 นี้เอง เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตาม Research Performance ขององค์กร … โดยอาศัยข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล Scopus เป็นพื้นฐาน … เหมาะสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ให้ทุนสนับสนุน-ส่งเสริมนักวิจัยในสาขาต่างๆ หรือเปรียบเทียบข้อมูลด้านการวิจัยกับองค์กรอื่นๆที่เป็นคู่แข่ง

ดูแล้วน่าตื่นเต้นดี เพราะใช้เทคนิคที่กำลังเป็นที่นิยมในแวดวงวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข และประชากรศึกษา นั่นคือ เทคนิค Visualization ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วแสดงผลออกมาเป็นภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหวไปมาตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Motion Chart) แบบ 4 มิติ วิธีนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพ จินตนาการ หรือนึกตาม และทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุด

บรรดาโปรแกรมทำ Visualization ที่ดังมากๆ ตอนนี้ เห็นจะเป็นโปรแกรม Trendanalyzer ของ Gapminder ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2007 Google ได้ซื้อ Trendanalyzer (ทั้งโปรแกรม และตัวคนพัฒนาโปรแกรม) ไปทำ Google Visualization API ในรูปแบบ Flash-based Motion Chart และเป็น Gadget สำหรับแจกฟรีค่ะ

เทคนิค Visualization น่าตื่นเต้นอย่างไร ชมการบรรยาย (แบบพากษ์มวย) โดยศาสตราจารย์ Hans Rosling (เจ้าของ Gapminder World) เอาเองก็แล้วกัน

“200 YEARS THAT CHANGED THE WORLD”