Information Literacy

Information Literacy เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยในวงการสารสนเทศ .. UNESCO ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า หมายถึงความสามารถของปัจเจกชนในการ

  1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง
  2. รู้ถึงวิธีการในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ รวมถึงต้องสามารถ ประเมินคุณค่าของสารสนเทศทีสามารถหามาได้
  3. รู้จักวิธีการจัดเก็บและเรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมือต้องการ
  4. สามารถใช้สารสนเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
  5. ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพือสร้างและแพร่กระจายความรู้

ตัวชี้วัด (indicators) ของการมี Information Literacy

  1. อุปทานของสารสนเทศทีมีผ่านสือต่างๆ เช่น สัดส่วนของหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ต่อจำนวนประชากร (ส่วนใหญ่วัดที่ต่อ 1 ล้านคน) หรือสัดส่วนของสารสนเทศที่อยู่ในรูปของข่าวสาร ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับสารสนเทศทั้งหมด
  2. การแพร่กระจายของสือในการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น สัดส่วนของ ครัวเรือนทีสามารถเข้าถึงวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สัดส่วนของโรงเรียนทีเชือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  3. การรับ/ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ เช่น จำนวนประชากร/ครัวเรือน ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต
  4. ทักษะพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้สารสนเทศ เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy rate) ทักษะในการใช้ ICT ครูและการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนการสอน
  5. กลุ่มตัวชี้วัดสำหรับทักษะของ Information Literacy ตามนิยามทั้ง 5 ประการ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” เป็นวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่ NECTEC และกระทรวง ICT ร่วมกันจัดทำขึ้น อืมม .. แล้วสังคมอุดมปัญญาที่ว่า มีลักษณะเป็นอย่างไร ?

สังคมอุดมปัญญา หรือ Knowledge-based Society หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใช้ ICT อย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน มีการบริหารจัดการ ICT ที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อสนับสนุุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม อย่างยั่งยืนและมั่นคง

สาธุ หวังว่าคงพยายามทำกันให้สำเร็จนะ มิฉะนั้นแล้ว ICT อาจกลายเป็นตัวทำลายสังคมโดยเฉพาะในหมู่เด็กวัยรุ่นของเราก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ มูลนิธิกระจกเงา เขาก็กลัวๆ กันอยู่